ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวโพด
พันธุ์ นครสวรรค์ 1
วันที่รับรอง 11 มกราคม 2532
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ปี พ.ศ.2529 ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ สร้างลูกผสมชั่วที่ 1 โดยการผสมข้ามระหว่างประชากรข้าวโพด SW 1 (MMS) C2F2 ซึ่งได้รับการปรับปรุงและคัดเลือกโดยศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ กับประชากรข้าวโพด Pop.28(DMR) ซื่งได้รับการปรับปรุงให้ต้านทานต่อโรคราน้ำค้างโดยศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวสาลีนานาชาติ (CIMMYT) ปี พ.ศ.2530-2531 ทำการผสมสุ่มอิสระได้ชั่วที่ 2 และทำการเปรียบเทียบพันธุ์ตามขั้นตอนของกรมวิชาการเกษตรได้ข้าวโพดที่มีคุณสมบัติดีกว่าพันธุ์เดิม
อายุเก็บเกี่ยว 110-120 วัน วันออกไหม 52 วัน ความสูงของต้น 196 เซนติเมตร ความสูงจากโคนต้นถึงฝัก 102 เซนติเมตร ความกว้างของใบ 3.6 เซนติเมตร ความยาวของใบ 88 เซนติเมตร การเป็นโรคราน้ำค้าง 7.7 เปอร์เซ็นต์ จำนวนต้นล้ม 5.4 เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์กระเทาะ 78.7 ซังมีสีขาวปนแดง เมล็ดสีส้มเหลือง ค่อนข้างแข็ง
ผลผลิตต้นฤดูฝน 789 กิโลกรัมต่อไร่ ปลายฤดูฝน 656 กิโลกรัมต่อไร่ คือผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ SW 1 (MMS) C2F2 ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อปลูกในปลายฤดูฝนให้ผลผลิตสูงกว่าถึง 21 เปอร์เซ็นต์ มีความสามารถในการปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
สามารถปลูกได้ตลอดปีในเขตปลูกข้าวโพดทั่วประเทศ
เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดสารพิษแอฟลาท๊อกซินให้ปลูกในข้าวโพดปลายต้นฤดูฝน