ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วเขียว
พันธุ์ มอ 1
วันที่รับรอง 19 มกราคม 2531
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ถั่วเขียว พันธุ์ มอ.1 เป็นถั่วเขียวผิวมัน นำเข้าจากศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่งเอเซีย (AVRDC) เดิมชื่อสายพันธุ์ VC 2768 A นำมาคัดเลือกและทดสอบการปรับตัวของพันธุ์ในท้องที่ต่าง ๆ ในภาคใต้โดยโครงการเพิ่มผลผลิตของถั่วเขียวในภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตั้งแต่ปีพ.ศ.2527-2531
ต้นสูงประมาณ 55 เซนติเมตร ฝักชูได้ระเบียบเหนือระดับใบ เมล็ดเขียว ผิวมัน ฝักยาวสม่ำเสมอทั้งต้น อายุเก็บเกี่ยว 82 วัน ความยาวของฝัก 11 เซนติเมตร น้ำหนัก 100 เมล็ด หนัก 7.10 กรัม
ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 254 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ อู่ทอง 1 ประมาณ 22 เปอร์เซ็นต์ และสูงกว่าพันธุ์กำแพงแสน 1 ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ขนาดเมล็ดเท่ากับพันธุ์อู่ทอง 1 ต้านทานต่อการหักล้ม และต้านทานต่อโรคใบจุดสูงกว่าทุกพันธุ์
สำหรับปลูกในภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกในนาก่อนการปลูกข้าว และการปลูกแซมระหว่างแถวยางพาราปลูกใหม่