ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วลิสง
พันธุ์ ขอนแก่น 60-3
วันที่รับรอง 14 มกราคม 2531
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น สถาบันวิจัยพืชไร่ ได้รับเมล็ดพันธุ์จำนวนหนึ่งจากมหาวิทยาลัยนอร์ชแคโลไรนา มาทำการปลูกคัดเลือกภายใต้สภาพแวดล้อมของไทย ตั้งแต่ปีพ.ศ.2526 เป็นต้นมาพบว่าสายพันธุ์ NC7 สามารถเจริญเติบโตและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยได้ดี และให้เมล็ดที่มีขนาดใหญ่ตอบสนองความต้องการของตลาดต่างประเทศแนะนำให้เกษตรกรปลูกได้
ทรงต้นเป็นพุ่มแผ่ ติดฝักค่อนข้างกระจายตามกิ่งที่โน้มลงติดดิน ดอกสีเหลือง ออกดอกแรกเมื่ออายุประมาณ 35 วัน หลังงอก อายุเก็บเกี่ยว 110-120 วัน เส้นลายบนฝักและจงอยปากเห็นได้ชัด เยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพูและสีส้มอ่อน มีน้ำมัน 49.3 เปอร์เซ็นต์ และโปรตีน 24.8 เปอร์เซ็นต์
ขนาดฝัก และเมล็ดใหญ่สวยกว่าพันธุ์ไทนาน 9 ที่แนะนำอยู่เดิม ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ไทนาน 9 ประมาณ 21 เปอร์เซ็นต์ คือ ให้ผลผลิตฝักแห้งโดยเฉลี่ย 378 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ดขนาดโตสูงถึง 60 เปอร์เซ็นต์ ต้านทานต่อการทำลายของแมลงศัตรูและโรคทางใบได้ดี อายุไม่ยาวเกินไป คุณภาพการรับประทานดีตลาดมีความต้องการสูงทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดี
เจริญเติบโตได้ในสภาพการปลูกที่อาศัยน้ำมันหรืออาศัยความชื้นตกค้างในดินดินที่จะใช้ปลูกควรมีความอุดมสมบูรณ์สูงถึงปานกลาง ปริมาณแคลเซี่ยมในดินไม่ต่ำกว่า 200 ppm ความเป็นกรด-ด่างของดินควรมีค่า pH อยู่ระหว่าง 5-7.2 หรือชนิดของดินควรเป็นดินร่วน ร่วนปนทรายหรือดินทราย
เนื่องจากมีระยะฟักตัว 70 วัน อาจเป็นปัญหาสำหรับเกษตรกร ถ้านำเมล็ดพันธุ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่พ้นการพักตัวไปปลูก ต้องมีการทำลายการพักตัววิธีที่ได้ผล คือใช้สารเคมี ethephon 3 เปอร์เซ็นต์ จำนวนประมาณ 10 มิลลิลิตร ละลายน้ำ 1 ลิตร พรมเมล็ดทิ้งไว้ 1 วันก่อนปลูก แต่เกษตรกรอาจใช้วิธีง่าย ๆ โดยแช่น้ำร้อน หรือตากแดด