ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ไหม
พันธุ์ อุบลราชธานี 60
วันที่รับรอง 18 มกราคม 2531
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ไหมสายพันธุ์ญี่ปุ่นได้จากการคัดเลือกพันธุ์ไหมลูกผสม GuangNongNo.3 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานให้สถานีทดลองหม่อนไหมสกลนครเมื่อ ปีพ.ศ.2524 ในระยะเริ่มต้นจาก F1-F4 ดำเนินการศึกษาพันธุ์และคัดเลือกที่สถานีทดลองหม่อนไหมสกลนคร หลังจากนั้น สถานีทดลองหม่อนไหมอุบลราชธานีได้ดำเนินการต่อ โดยปรับปรุงให้เป็นพันธุ์ไหม ที่มีลำตัวหนอนไหมขาวปลอด รูปร่างรังไหมคอดกลาง รังไหมสีขาว คัดเลือกชนิดของไข่ไหมให้เป็นชนิดที่ฟักออก 2 ครั้งต่อปี ตามธรรมชาติ ปรับปรุงพันธุ์ได้ลักษณะหนอนไหม รังไหมมีความสม่ำเสมอไม่มีการกระจายพันธุ์
การฟักตัวสามารถออกตามธรรมชาติปีละ 2 ครั้ง จำนวนไข่ไหมต่อแม่ประมาณ 354 ฟอง หนอนไหมมีลำตัวขาวปลอด มีความแข็งแรงสูงเจริญเติบโตได้ดีในทุกฤดูกาล เลี้ยงง่าย และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในประเทศไทย อายุหนอนไหมประมาณ 18-21 วัน ซึ่งใกล้เคียงกับไหมพันธุ์ไทยจึงเหมาะสำหรับใช้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ในการผลิตไข่ลูกผสมชั่วที่ 1 ในปริมาณมาก ให้เปอร์เซ็นต์ดักแด้สมบูรณ์ 80 เปอร์เซ็นต์ เปลือกรังสีขาวคอดกลาง เปอร์เซ็นต์เปลือกรัง 18 เปอร์เซ็นต์ และมีน้ำหนักเฉลี่ย 1 รัง 20 เซนติกรัม
ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พื้นเมือง 30 เปอร์เซ็นต์ ความยาวเส้นใย 650 เมตร ในขณะที่พันธุ์พื้นเมืองมีความยาวเส้นใยเพียง 350-400 เมตร
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของไทยในพื้นที่ที่มีการเลี้ยงไหม