ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช คะน้า
พันธุ์ แม่โจ้ 1
วันที่รับรอง 30 มกราคม 2522
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ปีพ.ศ.2506-2511 สถานีกสิกรรมบางเขนได้นำคะน้าพันธุ์ก้านมาจากไต้หวันนำมาศึกษาลักษณะประจำพันธุ์และทดลองผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ผลดีที่สถานีกสิกรรมแม่โจ้และสถานีกสิกรรมฝางปีพ.ศ.2512-2522 ทำการคัดเลือกทำการปรับปรุงพันธุ์คัดเลือกหมู่ และสามารถผลิตเมล็ดคะน้าก้านที่มีคุณภาพดี มีความบริสุทธิ์สูงเท่ากับพันธุ์ดั้งเดิมจากไต้หวัน
ลำต้นเดี่ยว อวบ ส่วนกลางป่องใหญ่ ใบเรียบ ปลายใบแหลมตั้งชี้ขึ้น ก้านใบบาง และช่วงข้อยาวส่วนที่เป็นต้นมีก้านมากกว่าใบ เป็นพันธุ์บริสุทธิ์ปลูกได้ผลผลิตสูงทุกภาคตลอดปี อายุเก็บเกี่ยว 45-48 วัน ต้นสูงเฉลี่ย 33.4 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางของส่วนที่ใหญ่ที่สุด 2.0 เซนติเมตร ความยาวของช่วงข้อ 1.4เซนติเมตร จำนวนใบต่อต้น 9 ใบ และน้ำหนักต่อต้น 143 กรัม อายุตั้งแต่ปลูกถึงออกดอก 50-55 วัน ดอกมีสีขาวอายุเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ 140 วัน
ลำต้นไม่แตกคุณภาพดีผลผลิต 1,500-2,000 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ร้านค้า 10 เปอร์เซ็นต์
ปลูกได้ดีทุกภาคของประเทศ
การปลูกในช่วงอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำกว่า 1 0 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 0-1 5 วัน ต้นคะน้าจะออกดอกเร็วขึ้นทำให้ต้นเล็กและเตี้ย