อธิบดี และรองอธิบดี  
               01DG  
  นายอนันต์ สุวรรณรัตน์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
 
     
DD dirake DD sermsuk DD alongkorn
นายดิเรก ตนพยอม
รองอธิบดี
นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์
รองอธิบดี
นายอลงกรณ์ กรณ์ทอง
รองอธิบดี