อธิบดี และรองอธิบดี  
               DG  
  นายดำรงค์ จิระสุทัศน์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
 
     
DD-suwit DD-dirake DD-sermsuk
นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ
รองอธิบดี
นายดิเรก ตนพยอม
รองอธิบดี
นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์
รองอธิบดี