อธิบดี และรองอธิบดี  
               01DG  
  นายดำรงค์ จิระสุทัศน์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
 
     
04suwit 03Direk 02Sermsuk
นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ
รองอธิบดี
นายดิเรก ตนพยอม
รองอธิบดี
นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์
รองอธิบดี