อธิบดี และรองอธิบดี  
               DG Somchai  
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
 
     
DD dirake DD sermsuk DD waraporn
นายดิเรก ตนพยอม
รองอธิบดี
นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์
รองอธิบดี
นางสาววราภรณ์ พรหมพจน์
รองอธิบดี