• bikeformom
  • moac_expo
  • ThailandLab
  • sima
Previous Next
ข่าวหน้าแรก


สัมมนาวิชาการปี ๒๕๕๘ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

AA1 4
 
  เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ นางมานิตา คงชื่นสิน ผู้เชี่ยวชาญด้านศัตรูพืช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการปี ๒๕๕๘ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช เรื่อง "อารักขาพืชดีชีวีสดใส เศรษฐกิจไทยรุ่งเรือง" ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรายงานความก้าวหน้าความสำเร็จและปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานวิจัยด้านอารักขาพืชตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยให้เกิดการบูรณาการงานวิจัยให้ดำเนินการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ “คืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ..ด้วยพืชไร่วงศ์ถั่ว

AA1 6
  เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายดิเรก ตนพยอม รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ ๕  “ คืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ..ด้วยพืชไร่วงศ์ถั่ว ” พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณนักวิจัยและพัฒนาพืชไร่วงศ์ถั่ว แด่นายอลงกรณ์ กรณ์ทอง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยมีนายธงชัย ตั้งเปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กล่าวรายงาน การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้นำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับพืชไร่วงศ์ถั่วและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ โรงแรม ทีคการ์เด้นสปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ๓ หน่วยงาน

AA1 5
 
  เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายอลงกรณ์ กรณ์ทอง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ นายวิชาญ เอกรินทรากุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายและแผน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ๓ หน่วยงาน (กรมวิชาการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย) ณ โรงยิมจิตต์มิตรภาพ อาคาร วช.๙ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ บางเขน กรุงเทพฯ

“ปล่อยรองเท้านารีเหลืองกระบี่คืนสู่ป่า ฯ”

AA1 6
 
  เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ปล่อยรองเท้านารีเหลืองกระบี่คืนสู่ป่าฯ” โดยมี นายอลงกรณ์ กรณ์ทอง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวรายงาน และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ จังหวัดกระบี่

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมงาน KU Network Party

AA1 2
 
  เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในฐานะนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมงาน KU Network Party ณ สมาคมนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สมก.) บางเขน กรุงเทพฯ

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>