• forking
  • grow4princess
  • inspector
  • happiness
Previous Next
ข่าวหน้าแรก


กรมวิชาการเกษตรจัดสัมมนา การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่

AA1-6

  เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายวินัย สมประสงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่เพื่อรองรับการเข้าสู่ประขาคมอาเซียน โดยมีนางสาวดวงเดือน ศรีโพทา นักวิขาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ จำกัด (เคยูโฮม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงข่าวคืนความสุขสู่ประชาชน

AA1-8

  เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการแถลงข่าว เรื่องเกษตรกรได้รับ ประชาชนได้รู้ คืนความสุขสู่คนไทย จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯกำหนดจัดกิจกรรมคืนความสุขให้แก่ประชาชน ในส่วนของกรมวิชาการเกษตรเปิดศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรและศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศจำนวน ๓๕ ศูนย์ ให้เข้าชมฟรี

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรมอบนโยบายการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมสำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

AA1-10

  เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบนโยบายการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมสำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร โดยมี นางอัจฉรา นันทกิจ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิต บรรยายสรุปและนำชมหน่วยงานในสังกัด

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรมอบนโยบายการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

AA1-8

  เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบนโยบายการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมสำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช โดยมีนางสาวมานิตา คงชื่นสิน ผู้เชี่ยวชาญด้านศัตรูพืชรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช บรรยายสรุปและนำชมหน่วยงานในสังกัด

กรมวิชาการเกษตรร่วมแสดงความยินดีวันครบรอบ ๕ ปี กรมหม่อนไหม

AA1-8

   เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ รองอธิบดีฯ และคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ กรมหม่อนไหม ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๕ ปี ณ กรมหม่อนไหม


<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป > สุดท้าย >>