ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดด้วงงวงมันเทศเพื่อทดแทนการใช้ฟูราดาน
#1
ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดด้วงงวงมันเทศ (sweet potato weevil ; Cylas formicarius Fabricius ) ในมันเทศเพื่อทดแทนการใช้ฟูราดาน
อุราพร หนูนารถ, ลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์, สมรวย  รวมชัยอภิกุล, วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล และสิริกัญญา ขุนวิเศษ
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และสถาบันวิจัยพืชสวน  

          การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดด้วงงวงมันเทศ , Cylas formicarius Fabricius ในมันเทศ ดำเนินการทดลองระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2555 - กุมภาพันธุ์ 2556 และระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน 2557 จำนวน 2 การทดลอง ที่แปลงมันเทศของศูนยฺวิจัยพืชสวน  อ.เมือง จ. พิจิตร โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB มี   4 ซ้ำ 8 กรรมวิธี ได้แก่ กรรมวิธีใช้สาร cartap 4%GRR อัตรา 2.8 กิโลกรัมต่อไร่, กรรมวิธีใช้สาร cartap/isoprocarb 3%/3%GR อัตรา 2.8 กิโลกรัมต่อไร่, กรรมวิธีใช้สาร dinotefuran 1 G อัตรา 2.8 กิโลกรัมต่อไร่, กรรมวิธีใช้สาร fipronil 0.3%G อัตรา 2.8 กิโลกรัมต่อไร่, กรรมวิธีพ่นสาร imidacloprid 70%WG อัตรา 2 กรัม /น้ำ 20  ลิตร, กรรมวิธีพ่นสาร fipronil 10%SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร, กรรมวิธีใช้ไส้เดือนฝอย อัตรา  50,000,000 ตัว/น้ำ 20  ลิตร/แปลงย่อย และกรรมวิธีไม่พ่นสาร  ผลการทดลองพบว่า กรรมวิธีใช้สาร fipronil 0.3%G อัตรา 2.8 กิโลกรัมต่อไร่ และกรรมวิธีพ่นสาร imidacloprid 70%WG อัตรา 2 กรัม /น้ำ 20  ลิตร มีประสิทธิภาพดีที่สุด ในการป้องกันด้วงงวงมันเทศ  รองลงมา คือ กรรมวิธีใช้สาร cartap 4%GRR อัตรา 2.8 กิโลกรัมต่อไร่, กรรมวิธีใช้สาร dinotefuran 1 G อัตรา 2.8 กิโลกรัมต่อไร่, กรรมวิธีพ่นสาร fipronil 10%SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และกรรมวิธีใช้ไส้เดือนฝอย อัตรา  50,000,000 ตัว/น้ำ 20  ลิตร/แปลงย่อย  ส่วนกรรมวิธีใช้สาร cartap/isoprocarb 3%/3%GR อัตรา 2.8 กิโลกรัมต่อไร่ มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดด้วงงวงมันเทศ โดยทุกกรรมวิธีที่ใช้สาร ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ น้ำหนักรวมของผลผลิตมันเทศ และมีเปอร์เซนต์จำนวนหัวมันเทศที่มีคุณภาพมากกว่ากรรมวิธีไม่ใช้สาร และมีจำนวนด้วงงวงมันเทศน้อยกว่ากรรมวิธีไม่ใช้สาร โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใช้สาร และไม่พบอาการเป็นพิษต่อมันเทศในทุกกรรมวิธีที่ใช้สาร


ไฟล์แนบ
.pdf   199_2557.pdf (ขนาด: 410.79 KB / ดาวน์โหลด: 41)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดด้วงงวงมันเทศเพื่อทดแทนการใช้ฟูราดาน - โดย doa - 03-10-2017, 10:39 AM

ไปยังหัวข้อ:


ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม