finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้69
mod_vvisit_counterเมื่อวาน78
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้557
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1223
mod_vvisit_counterเดือนนี้2343
mod_vvisit_counterเดือนก่อน4445
mod_vvisit_counterทั้งหมด143682

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

p1

รายการ Hits


  จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินฉบับคอมพิวเตอร์ชนิดต่อเนื่อง วงเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ 

จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินฉบับคอมพิวเตอร์ชนิดต่อเนื่อง กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 1

  ซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ วงเงิน ๑๕๙,๔๓๐ บาท กมพ. กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ 

ซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ กมพ. กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 3

  จ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ วงเงิน ๕๙๘,๓๐๐ บาท กมพ. กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ 

จ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ กมพ. กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 7

  จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเพาะชำ ของอาคารทรัพยากรพันธุกรรมพืชสิรินทร โดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติ่ม ข้อ ๑๙ และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๕.๒/ว๓๑๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๙ ข้อ ๑ วงเงิน ๑๓๙,๑๐๐ บาท สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐

จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเพาะชำ ของอาคารทรัพยากรพันธุกรรมพืชสิรินทร โดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติ่ม ข้อ ๑๙ และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๕.๒/ว๓๑๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๙ ข้อ ๑ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโ รายละเอียด 4

  จ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง ดีเอ็นเอ จำนวน ๔๖ รายการ วงเงิน ๔๗๙,๘๙๕ บาท กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐

จ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง ดีเอ็นเอ จำนวน ๔๖ รายการ กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 11

  ซื้อสารเคมี โดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติ่ม ข้อ ๑๙ และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๕.๒/ว๓๑๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๙ ข้อ ๑ วงเงิน ๑๔๕,๓๐๐ บาทสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๙ มกราคม ๒๕๖๐

ซื้อสารเคมี โดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติ่ม ข้อ ๑๙ และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๕.๒/ว๓๑๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๙ ข้อ ๑ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 11

  จ้างตรวจวิเคราะห์ วงเงิน ๒๘๘,๐๐๐ บาท กมพ. ประกาศ ณ วันที่ ๐๙ มกราคม ๒๕๖๐ 

จ้างตรวจวิเคราะห์ กมพ. รายละเอียด 8

  ซื้อวัสดุ โดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติ่ม ข้อ ๑๙ และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๕.๒/ว๓๑๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๙ ข้อ ๑ วงเงิน ๑๓๘๐๘๓.๕๐ บาทสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๙ มกราคม ๒๕๖๐ 

ซื้อวัสดุ โดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติ่ม ข้อ ๑๙ และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๕.๒/ว๓๑๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๙ ข้อ ๑ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 9

  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๗ รายการ วงเงิน ๒๐๑,๔๘๑ บาท กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๔ มกราคม ๒๕๖๐ 

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๗ รายการ กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 18

  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๑๙๙,๗๓๐ บาท กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกาตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 10


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร