finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้36
mod_vvisit_counterเมื่อวาน167
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้354
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1889
mod_vvisit_counterเดือนนี้4841
mod_vvisit_counterเดือนก่อน7770
mod_vvisit_counterทั้งหมด179388

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

p1

รายการ Hits


  ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ วงเงิน ๔๔๓,๘๑๘ บาท กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐


ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 15

  จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี (ขับเคลื่อนแบบ ๒ ล้อ) แบบดับเบิ้ลแค๊บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ คัน วงเงิน ๘๒๑,๐๐๐บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐


จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี (ขับเคลื่อนแบบ ๒ ล้อ) แบบดับเบิ้ลแค๊บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ คัน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 2

  สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการพัฒนาและการจัดการคุณภาพพืชสมุรไพร (ไพล) จำนวน ๑๔ รายการ วงเงิน ๓๓๘,๐๘๐ บาท ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการพัฒนาและการจัดการคุณภาพพืชสมุรไพร (ไพล) จำนวน ๑๔ รายการ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 7

  จ้างพิมพ์หนังเอกสารวิชาการจอกหูหนูยักษ์ ขนาด A4 จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม วงเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาทสำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐


จ้างพิมพ์หนังเอกสารวิชาการจอกหูหนูยักษ์ ขนาด A4 จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม สำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 11

  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วงเงิน ๙๔๘,๒๐๐ บาท ฝ่ายวิชาการ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 5

  จ้างพิมพ์หนังสือพระราชบัญญัคิควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม วงเงิน ๑๒๕๐๐๐ บาท กองการยาง กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐


จ้างพิมพ์หนังสือพระราชบัญญัคิควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม กองการยาง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 2

  จัดซื้อเครื่องเตรียมดินปลูกอ้อย Stripe tillage พร้อมติดตั้งถังใส่ปุ๋ยเคมี จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๒๓๐,๐๐๐ บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตกาญจนบุรี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐


จัดซื้อเครื่องเตรียมดินปลูกอ้อย Stripe tillage พร้อมติดตั้งถังใส่ปุ๋ยเคมี จำนวน ๑ ชุด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตกาญจนบุรี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 7

  ซื้อกระดาษพิมพ์เอกสาร จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑๐๑,๖๕๐ บาท กองการยาง กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐


ซื้อกระดาษพิมพ์เอกสาร จำนวน ๒ รายการ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 2

  จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๑๑๖,๐๐๐ บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐


จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๘ รายการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 12

  ซื้อสารเคมี วงเงิน ๑๐๗,๐๐๐ บาท โดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติ่ม ข้อ ๑๙ และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๕.๒/ว๓๑๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๙ ข้อ ๑ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐


ซื้อสารเคมี โดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติ่ม ข้อ ๑๙ และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๕.๒/ว๓๑๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๙ ข้อ ๑ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 3


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร