finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้8
mod_vvisit_counterเมื่อวาน95
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้243
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน430
mod_vvisit_counterเดือนนี้1697
mod_vvisit_counterเดือนก่อน5146
mod_vvisit_counterทั้งหมด162275

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

p1

รายการ Hits


  ซื้อหมึุกพิมพ์และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๙ รายการ วงเงิน ๓๔๙,๑๙๔.๕๐ บาท กมพ. กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐

ซื้อหมึุกพิมพ์และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๙ รายการ กมพ. กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 1

  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วงเงิน ๑๑๕,๕๖๐ บาท กมพ. กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ กมพ. กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 1

  จ้างตรวจวิเคราะห์ วงเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท กมพ. กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐

จ้างตรวจวิเคราะห์ กมพ. กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 1

  จ้างซ่อมเปลี่ยนตัวควบคุมการทำงานของสวิตย์อัตโนมัติ ของชุดควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียนสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๙ และตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค. (กวพ) ๐๔๐๕.๒/ว๓๑๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ข้อ ๑ วงเงิน ๑๑๕,๐๒๕ บาท สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐

จ้างซ่อมเปลี่ยนตัวควบคุมการทำงานของสวิตย์อัตโนมัติ ของชุดควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียนสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๙ และตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค. (กวพ) ๐๔๐๕.๒/ว๓๑๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒ รายละเอียด 4

  เพื่อซื้อวัสดุพลาสติกและวัสดุ จำนวน ๑๒ รายการ วงเงิน ๓๕๓,๕๓๔.๗๐ บาท กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

เพื่อซื้อวัสดุพลาสติกและวัสดุ จำนวน ๑๒ รายการ กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 25

  ซื้อก๊าซ จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๔๙๘,๗๙๑.๒๐ บาท โดยวิธีตกลงราคา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐

ซื้อก๊าซ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีตกลงราคา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 6

  ขออนุมัติจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ วงเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท กมพ. กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐

ขออนุมัติจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ กมพ. กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 12

  จ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก วงเงิน ๒๕๖๔๙๗ บาท กมพ. กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐

จ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก กมพ. กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 6

  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๙๒,๔๙๓ บาท กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 9

  จ้างสังเคราะห์ไพรเมอร์และโพรน วงเงิน ๔๙๙,๙๙๐ บาท โดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียนสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๙ และตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค. (กวพ) ๐๔๐๕.๒/ว๓๑๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ข้อ ๑ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

จ้างสังเคราะห์ไพรเมอร์และโพรน โดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียนสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๙ และตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค. (กวพ) ๐๔๐๕.๒/ว๓๑๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ข้อ ๑ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 9


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร