ผลิใบ ขอคุยด้วยคน
นวลศรี โชตินันท์

สไตรพ์ ทิลเลจ เตรียมดินปลูกอ้อย

          การเตรียมดินปลูกอ้อยของชาวไร่อ้อยโดยทั่วไปแล้ว เกษตรกรทั่วไปใช้ผาลจานในการไถดะและไถพรวน 1-2 ครั้ง  ถ้าเป็นการปลูกอ้อย
โดยใช้แรงงานคน  ก่อนการปลูกต้องทำการยกร่องเพื่อวางท่อนพันธุ์ในร่อง และใช้ดินกลบท่อนพันธุ์  ซึ่งมักจะประสบปัญหาอ้อยงอกไม่ดีในเขต
ปลูกอ้อยดินเหนียวที่ไถพรวนดินเป็นก้อน ดินไม่ร่วนซุย ไม่สัมผัสกับท่อนพันธุ์ และถ้าหลังปลูกอ้อยเกิดมีฝนตกจนน้ำท่วมขังโดยเฉพาะการปลูก
อ้อยในนาหรือในที่ลุ่มเป็นดินเหนียวการระบายน้ำไม่ดี  เกษตรกรมักประสบปัญหาน้ำขังในที่ลุ่ม ทำให้ตาอ้อยเน่า และปัจจุบันนี้ชาวไร่อ้อยประสบ
ปัญหาในเรื่องแรงงานในการปลูกอ้อยอีกด้วย     จึงหันมาใช้เครื่องปลูกอ้อยแทนแรงงานคน สำหรับการปลูกอ้อยโดยใช้เครื่องปลูกนั้น จะทำการ
ปลูกอ้อยหลังจากที่มีการไถพรวนดินจนละเอียด  ซึ่งปัญหาเรื่องอ้อยเน่ามีน้อยกว่าการใช้แรงงานปลูก เพราะร่องอ้อยไม่สูงเหมือนการยกร่องที่ใช้
แรงงานคนปลูก

ชาวนาหันมาปลูกอ้อยในนาแทนการปลูกข้าว

          นายอรรถสิทธิ์  บุญธรรม   นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ   ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี             สถาบันวิจัยและพืชทดแทนพลังงาน
กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า จากสภาวะแห้งแล้งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาจนถึงต้นปี 2559       ทำให้ไม่สามารถทำนาหรือทำนาไม่ได้ผล เกษตรกรใน
แถบจังหวัดภาคกลางจึงหันมาใช้ผืนนามาปลูกอ้อยแทน   เนื่องจากการปลูกอ้อยนั้นยังมีโรงงานน้ำตาลรองรับ            แต่ในการปลูกข้าวในนาซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดินเหนียว  หลังจากการใช้ผาลจานไถดะ  มักจะประสบกับปัญหาหลังใช้ผาลจานไถพรวนดินเป็นก้อน    จึงไม่สามารถปลูกอ้อย
โดยใช้เครื่องปลูกอ้อยได้  เพราะการที่ดินเป็นก้อนทำให้ดินที่กลบท่อนพันธุ์สัมผัสท่อนพันธุ์อ้อยได้ไม่ดี   มีอากาศแทรกทำให้อ้อยได้รับความชื้น
จากดินไม่พอทำให้อ้อยที่ปลูกมีความงอกต่ำ

          นายอรรถสิทธิ์ กล่าวต่อไปว่า  การเตรียมดินปลูกอ้อยในที่นา  ต้องใช้เวลาในการเตรียมดินนาน      และต้องใช้รถแทรกเตอร์ที่มีกำลังสูง
คือตั้งแต่ 90 แรงม้าขึ้นไป  จึงจะไถดินได้ลึกและทำงานได้ทันเวลา    นอกจากนี้การเตรียมดินโดยการไถพรวนด้วยผาลจาน       ยังทำให้สูญเสีย
ความชื้นของดินชั้นล่างและมีค่าใช้จ่ายในการเตรียมดินปลูกอ้อยค่อนข้างสูงไร่ละไม่ต่ำกว่า 1,500 บาท      ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรีจึงได้ทำการ
ศึกษาทดลองวิธีการเตรียมดินปลูกอ้อยในนาอย่างเหมาะสม         เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกอ้อยในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกโดย
ได้ประดิษฐ์เครื่องมือเตรียมดินปลูกอ้อยแบบลดการไถพรวนเรียกว่าสไตรพ์ ทิลเลจ (Stripe Tillage)          ซึ่งนอกจากจะให้ผลผลิตอ้อยสูงกว่า
การเตรียมดินโดยวิธีอื่นแล้วยังมีต้นทุนที่ต่ำกว่าอีกด้วย

          “เครื่องมือ สไตรพ์ ทิลเลจ (Stripe Tillage)  เป็นเครื่องมือที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อเตรียมดินปลูกอ้อยแบบลดการไถพรวน    คือ ลดขั้นตอน
และเวลาในการเตรียมดินปลูกอ้อย  ทำให้ปลูกอ้อยได้ทันเวลา  การใช้อุปกรณ์เตรียมดินก็น้อยลง ช่วยลดต้นทุนในการปลูกอ้อย   มีค่าใช้จ่ายถูก
และยังช่วยเพิ่มผลผลิตอ้อยอีกด้วย"

 

ลดต้นทุนเตรียมดินปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจ โดยใช้แทรกเตอร์ขนาดเล็ก

          นายอรรถสิทธิ์   พูดถึงการปลูกอ้อยในปัจจุบันนี้ นับวันยิ่งมีต้นทุนเพิ่มมากขึ้น              ถึงแม้ปัจจุบันชาวไร่อ้อยจะหันมาใช้เครื่องจักรกล
การเกษตรกันมากก็ตาม  แต่เครื่องจักรกลการเกษตรก็มีราคาแพงชาวไร่ขนาดเล็กและขนาดกลางไม่สามารถจะซื้อมาใช้เองได้ ต้องพึ่งพาชาวไร่
หรือเกษตรกรรายใหญ่ซึ่งมีทุนซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรเป็นของตนเอง โดยการเช่าหรือจ้างเหมาในการเตรียมดินปลูก  รวมทั้งดูแลรักษาอ้อย
ด้วย ชาวไร่อ้อยที่ไม่มีเครื่องจักรกลการเกษตรเป็นของตนเอง ในบางครั้งไม่สามารถจัดการไร่ได้ในเวลาที่เหมาะสม  ทำให้ความชื้นในดินหมดไป อ้อยที่ปลูกมีความงอกไม่ดี      การกำจัดวัชพืชหรือใส่ปุ๋ยไม่ได้ผล    ดังนั้นการใช้รถแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็กจะช่วยให้
เกษตรกรลดต้นทุนในการจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรได้ ชาวไร่ขนาดกลางจะสามารถมีเครื่องจักรกลเป็นของตนเองได้    ทำให้การทำไร่อ้อย
ของเกษตรกรมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่การใช้เครื่องจักรกลที่มีขนาดเล็กลง  มีข้อจำกัดในเรื่องกำลังฉุดลาก ทำให้ไถดินได้ไม่ลึก   ไม่เหมาะที่จะ
ใช้ลากผาลขนาดใหญ่ในการไถพรวนได้        ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี จึงได้พัฒนาเครื่องเตรียมดินปลูกอ้อยแบบลดการไถพรวนด้วยเครื่องมือ
ที่เรียกว่าสไตรพ์ ทิลเลจ ขึ้นมา

          อุปกรณ์เตรียมดินแบบสไตรพ์ ทิลเลจ ประกอบด้วย ริปเปอร์ (Ripper)  ซึ่งวางอยู่ด้านหน้าของเครื่องมือ      เป็นอุปกรณ์ไถระเบิดดินดาน
ร่วมกับจอบหมุน (Rotary)   ซึ่งอยู่ด้านหลังของริปเปอร์ และมีคันโยก 2 ตัว  ติดกับจอบหมุนโรตารี  ขณะที่จอบหมุนพรวนดิน คันโยกจะทำหน้าที่
เขย่าดินเพื่อให้ริปเปอร์ระเบิดดินดานได้ลึกมากขึ้น       ซึ่งริปเปอร์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาในชุดสไตรพ์ ทิลเลจ จะระเบิดดินดานได้ดีกว่าเครื่องไถระเบิด
ดินดานแบบเก่า

          นายอรรถสิทธิ์ อธิบายว่า ริปเปอร์หรือไถระเบิดดินดานนี้   จะทำหน้าที่ไถระเบิดดินดานเพื่อให้น้ำฝนหรือน้ำที่เราให้มากเกินไปซึมลงไปใน
ดินชั้นล่างได้ดี หรือเมื่อฝนทิ้งช่วงเกิดความแห้งแล้ง      ความชื้นในดินชั้นล่างก็จะขึ้นมาเป็นประโยชน์กับอ้อย   เพราะไม่มีดินดานปิดกั้นความชื้น
ส่วนจอบหมุนก็จะทำหน้าที่พรวนดินบริเวณผิวดินในแนวที่ริปเปอร์ไถระเบิดดินดานเพื่อปิดความชื้นของดินชั้นล่างทำให้รากอ้อยได้รับความชื้น

          “ในการเตรียมดินปลูกอ้อยแบบลดการไถพรวนสไตรพ์ ทิลเลจ  มีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่สำคัญ 2 ชุด คือ 1. ชุดริปเปอร์ร่วมกับ
จอบหมุน โดยวางริปเปอร์ไว้ด้านหน้าและจอบหมุนอยู่ด้านหลัง และ 2. คือชุดเครื่องปลูกอ้อยที่มีถังหยอดน้ำและใส่ปุ๋ยพร้อมปลูก”

          นายอรรถสิทธิ์ อธิบายต่อไปว่า การเตรียมดินปลูกอ้อยโดยวิธีนี้จะแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกเป็นการไถพรวนเฉพาะแนว
ที่ปลูกอ้อย  แต่ถ้าเป็นแปลงอ้อยที่มีใบอ้อยคลุมดินหรือมีวัชพืชขึ้น   ต้องไถกลบและพักดินก่อน       ช่วงที่สองเป็นการไถพรวนหลังอ้อยงอกได้
2 สัปดาห์ ในแนวล้อรถแทรกเตอร์ที่ใช้เครื่องปลูกอ้อยเหยียบ ซึ่งเป็นแถวที่ไม่เคยมีการไถพรวนมาก่อนการไถพรวนครั้งที่สองจะช่วยให้ความชื้น
ของดินชั้นล่างขึ้นมาเป็นประโยชน์ต่ออ้อย ทำให้อ้อยงอกได้ดีขึ้น อ้อยที่งอกแล้วจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

 

ปลูกอ้อยในนาแบบสไตรพ์ ทิลเลจ (Stripe tillage)

          1. ต้องพยายามปลูกอ้อยด้วยเครื่องปลูกให้ตรงแนวที่ไถริปเปอร์และจอบหมุนไถพรวน   นอกจากจะเป็นการระเบิดดินดานตรงที่อ้อยงอก
แล้ว จอบหมุนที่พรวนดินตามริปเปอร์ จะทำให้ดินร่วนซุย  ช่วยให้เครื่องปลูกอ้อยกลบท่อนพันธุ์ได้สนิท        ดังนั้นการปลูกอ้อยตามหลังริปเปอร์
และจอบหมุนไถพรวนทันที จะทำให้เครื่องปลูกอ้อยสามารถปลูกอ้อยได้ตรงตามแนวที่ใช้ริปเปอร์และจอบหมุนไถพรวน

          2. ต้องปลูกอ้อยให้ลึก เพราะบางแปลงปลูกอ้อยตื้น กลบท่อนพันธุ์ไม่มิดอ้อยได้รับความชื้นไม่เพียงพอ  ทำให้อ้อยมีความงอกต่ำจึงต้อง
เร่งให้น้ำครั้งที่ 2 หลังปลูกเพื่อช่วยให้อ้อยที่ยังไม่งอกดันดินขึ้นมาได้การที่กลบท่อนพันธุ์ไม่มิด   เป็นผลมาจากการปลูกอ้อยไม่ตรงแนวที่ไถด้วย
ริปเปอร์และจอบหมุนพรวน ทำให้มีดินกลบท่อนพันธุ์น้อย

          3. ถ้าไม่หยอดน้ำพร้อมปลูกต้องให้น้ำหยดหลังปลูกอ้อยทันที         ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรีได้แนะนำให้ชาวไร่อ้อยใช้เครื่องปลูกอ้อย
พร้อมหยอดน้ำ จะทำให้อ้อยมีความงอกอย่างสม่ำเสมอ และสามารถปลูกอ้อยได้อย่างต่อเนื่องไม่ต้องแบ่งแรงงานมาให้น้ำตามหลังปลูก

          หลังปลูกอ้อยจะต้องพ่นสารกำจัดวัชพืช อิมาซาฟิค และเพ็นดิเม็ททาลินทันที เพราะดินมีความชื้นจากการหยอดน้ำพร้อมการปลูกอ้อย
ทำให้วัชพืชมีโอกาสขึ้นมาถ้าไม่พ่นยาคุมหญ้า และหลังจากอ้อยงอก 2-3 สัปดาห์   ใช้ริปเปอร์ร่วมกับจอบหมุนไถพรวนดินระหว่างแถวอ้อย    จะ
ช่วยให้มีการงอกที่ดีขึ้นเพราะริปเปอร์จะช่วยให้ความชื้นของดินชั้นล่างขึ้นมาเป็นประโยชน์กับอ้อย     และมีจอบหมุนพรวนดินช่วยปิดความชื้นอีก
ชั้นหนึ่ง เป็นแนวที่ล้อรถแทรกเตอร์วิ่งผ่านในช่วงปลูก ซึ่งเป็นแนวที่ไม่ได้มีการไถพรวน

 

          นายอรรถสิทธิ์ กล่าวถึงข้อดีของการเตรียมดินปลูกอ้อยแบบลดการไถพรวนด้วยเครื่องสไตรพ์ ทิลเลจโดยใช้รถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก คือ

          1. เป็นการทำงานแบบ ทู อิน วัน (Two in one)   คือลดขั้นตอนในการเตรียมดินไถพรวนปลูกพืช   ทำให้ใช้เวลาในการเตรียมดินน้อยลง
มีการไถระเบิดดินดาน พร้อมทั้งพรวนดินปิดความชื้นในแนวที่ปลูกพืช ทำให้พืชที่ปลูกทนแล้งได้

          2. ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการเตรียมดินน้อยชิ้น

          3. ช่วยรักษาความชื้นของดินชั้นล่าง เนื่องจากไม่มีการพลิกหน้าดิน

          4. ช่วยลดการชะล้างหน้าดิน เนื่องจากไม่ได้ไถพลิกดินทั้งแปลง เหมือนกับการเตรียมดินปลูกพืชอื่นโดยทั่วไป

          5. ช่วยลดต้นทุนในการเตรียมดินปลูกอ้อยทั่วไป 2-3 เท่า

          สนใจเครื่องเตรียมดินปลูกอ้อยแบบลดการไถพรวนด้วยเครื่องสไตรพ์ ทิลเลจ      ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
เลขที่ 159 หมู่ 10 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72160  โทรศัพท์ 035-551-433,035-551-543    และ 081-941-8204
ในเวลาราชการ

  
   

กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2561-2825, 0-2940-6864
โทรสาร : 0-2579-4406