กองบรรณาธิการ
โทรศัพท์        :  0-2561-2825, 0-2940-6864
โทรสาร          :  0-2579-4406

คณะทำงาน
ที่ปรึกษา
:
สมชาย ชาญณรงค์กุล   พรรณนีย์  วิชชาชู
บรรณาธิการ
:
ประภาส  ทรงหงษา
กองบรรณาธิการ

:
อังคณา สุวรรณกูฏ   อุดมพร สุพคุตร์   พนารัตน์ เสรีทวีกุล   
จินตน์กานต์ งามสุทธา 
ช่างภาพ
:
กัญญาณัฐ ไผ่แดง
บันทึกข้อมูล
:
ธวัชชัย  สุวรรณพงศ์    อาภรณ์  ต่ายทรัพย์
จัดส่ง
:
จารุวรรณ  สุกเอี่ยม
สำนักงาน
:
กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
:
0-2561-2825, 0-2940-6864    โทรสาร 0-2579-4406

 

 

กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2561-2825, 0-2940-6864
โทรสาร : 0-2579-4406