ผลิใบ จากโต๊ะบอกอ
บรรณาธิการ

17 แปลงตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่


          กรมวิชาการเกษตรสนองพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการจัดทำแปลงต้นแบบโครงการศูนย์เรียนรู้
การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ จำนวน 17 แปลงทั่วประเทศ ดังนี้

          1. ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.เชียงราย ตั้งอยู่ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย พื้นที่ 20 ไร่

          2. ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.เชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ พื้นที่ 15 ไร่

          3. ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.พิษณุโลก ตั้งอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิษณุโลก พื้นที่ 11.5 ไร่

          4. ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.ตาก ตั้งอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก พื้นที่ 20 ไร่

          5. ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.นครพนม ตั้งอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม พื้นที่ 15 ไร่

          6. ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.อุดรธานี ตั้งอยู่ที่ 135 หมู่ 2 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี พื้นที่ 15 ไร่

          7. ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.นครราชสีมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง พื้นที่ 14 ไร่

          8. ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.บุรีรัมย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ พื้นที่ 10 ไร่

          9. ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.สุพรรณบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี พื้นที่ 10.5 ไร่

          10. ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.เพชรบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี พื้นที่ 22 ไร่

          11. ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.จันทบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี พื้นที่ 20 ไร่

          12. ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.ระยอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง พื้นที่ 10 ไร่

          13. ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.ระนองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ระนอง พื้นที่ 22 ไร่

          14. ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.สุราษฎร์ธานี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 พื้นที่ 19 ไร่

          15. ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.พัทลุง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง พื้นที่ 16 ไร่

          16. ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.ปัตตานี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี พื้นที่ 12 ไร่

          17. ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่สวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภายใน
                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พื้นที่ 10 ไร่

          ศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้ง 17 แปลง  มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน  ด้วยอัตราส่วน 30:30:30:10      เพื่อเป็นสระเก็บกักน้ำ 30%  แปลงนา 30%
พื้นที่ปลูกไม้ผล 30% และที่อยู่อาศัย 10%  ซึ่งเป็นไปตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปศึกษาเพื่อเป็นแปลงต้นแบบ
ในการจัดสรรพื้นที่การเกษตรของตนได้อย่างเหมาะสม

 

พบกันใหม่ฉบับหน้า
บรรณาธิการ
E-Mail: haripoonchai@hotmail.com


 

กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2561-2825, 0-2940-6864
โทรสาร : 0-2579-4406