1
1

  เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลการดำเนินงานของ
     หน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร

  เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับนักวิจัยกับผู้บริหาร นักวิจัยกับ
     นักวิจัยและนักวิจัยกับผู้สนใจการแลกเปลี่ยนความรู้
     ความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

  เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะเป็นตัวอย่างหรือ
     เป็นพื้นฐานการวิจัยขั้นสูงต่อไป

 

1
        
 
   

กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2561-2825, 0-2940-6864
โทรสาร : 0-2579-4406