Get a free hosting or choose from the Best Web Hosting service
คำนิยม : ซื่อสัตย์ โปร่งใส งานวิจัยมีคุณภาพ ......วัฒนธรรม : รักองค์กร ทำงานอย่างมีเป้าหมาย และมุ่งผลสัมฤทธิ์ ......วิสัยทัศน์ : กรมวิชาการเกษตร เป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและการพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์ตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

kaosannaru

durianกระบวนการเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง  3 30

durianการนำเข้าผลไม้ 5 ชนิด ได้แก่ มะม่วง ทุเรียน ลำไย ลิ้นจี่ มังคุด ตามพิธีสารฯ ผลไม้ไทย-จีน 

  duriansticker ติดขั้วทุเรียน และการแสดงเครื่องหมาย 

  durianระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืช ตามมาตรฐาน

หลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๗ 

durianประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนผู้ส่งออกผักและผลไม้
ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๗ 

durianรายชื่อร้านจำหน่วยปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (ร้าน Q Shop)ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ สวพ.6
s producticon 3


shop2 shop3 shop6 
shop9 shop8 
 ตัวอย่างภาพร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเขตภาคตะวันออก

durian การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร มาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มกษ. 9001-2556

durianคู่มือการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551

border9

 

ภาพกิจกรรมกีฬาสีปี58

sport58_01
sport58_02
sport58_03
sport58_04
sport58_05
sport58_06
sport58_07
sport58_08
sport58_09
sport58_10
sport58_11
sport58_12
sport58_13
sport58_14
sport58_15
sport58_16
sport58_17
sport58_18
sport58_19
sport58_20
sport58_21
sport58_22
sport58_23
sport58_24
sport58_25
sport58_26
sport58_27
sport58_28
sport58_29
sport58_30
sport58_31
sport58_32
sport58_33
sport58_34
sport58_35
sport58_36
sport58_37
sport58_38
sport58_39
sport58_40
sport58_41
sport58_42
sport58_43
sport58_44

ประชุม  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีและคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตร
และสหกรณ์
จังหวัดจันทบุรี
IMG 0670 IMG 0652
IMG 0684 IMG 0672
       วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 (13.00 น.)  นายสุรเดช ปัจฉิมกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 6 เข้าร่วมประชุมหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบรี และคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  นายสมศักดิ์  ปะริสุทโธ เหมทานนท์
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี

 

ประชุม  ปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานวิจัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สวพ.6
                                 IMG 4143
IMG 4133 IMG 4146
         วันที่ 10 พฤศจิกายน  2558  นายสุรเดช  ปัจฉิมกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6  
เป็นประธานเปิดการ ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานวิจัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สวพ.6  ระหว่างวันที่
10-11  พฤศจิกายน  2558    โดยมีวัตถุปะสงค์ในการจัดประชุมเพื่อนำไปสู่การดำเนินการวิจัยที่สอดคล้องกับ
ตามแผนงานวิจัยและเป้าหมาย  ณ  อาคารฝึกอบรมศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี  และแปลงเกษตรกร

 

ประชุม  การดำเนินงานวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์
IMG 0605 IMG 0615
IMG 0617 IMG 0621
        วันที่  10 พฤศจิกายน  2558 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จัดประชุม การดำเนินงาน
วิจัยเกษตรอินทรีย์  โดยมี ดร.สาลี่  ชินสถิต  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่
ภาคตะวันออก  เป็นประธานเปิดการประชุม การดำเนินงานวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์  ณ ห้องประชุม
อเนกประสงค์  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี

 

 ประชุม  คณะกรรมการการรับรองการตรวจประเมินโรงงานผลิตสินค้าพืช
ตามมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช (GMP) สวพ.6

IMG 0586 IMG 0595
          วันที่ 4 พฤศจิกายน  2558  (เวลา 13.00 น.) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จัดประชุม
คณะกรรมการการรับรองการตรวจประเมินโรงงานผลิตสินค้าพืช  ตามมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิต
สินค้าเกษตรด้านพืช (GMP)  สวพ.6 โดยมี  นายจงรักษ์  จารุเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายถอดเทคโนโลยี  
เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี

 

ประชุม  การถ่ายโอนภารกิจการตรวจรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืช
IMG 0563 IMG 0569

       วันที่  4  พฤศจิกายน   2558  (เวลา 9.30 น.)  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ร่วมกับ
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กองพัฒนารับและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช  จัดประชุมเรื่อง
การถ่ายโอนภารกิจการตรวจรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืช  โดยมี นายเกรียงไกกร   สุภโตษะ  ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าพืช  เป็นผู้ชี้แจง  เรื่องการถ่ายโอนภารกิจการตรวจรับรองโรงาน
ผลิตสินค้าพืช  ณ ห้องประชุมชั้น 2  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี 

 

ประชุม การรับมอบนโยบายจากรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

IMG 0510 IMG 0527
IMG 0534 IMG 0545
IMG 0554 IMG 0557

          วันที่ 3 พฤศจิกายน  2558    รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายดิเรก  ตนพยอม  ให้เกียรติเป็น
ประธานเปิดการประชุม การรับมอบนโยบายจากรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

5 108 ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการ Grow for Princess 

Grow2     

5 108 โครงการ สำนักงานไร้พุง
111

5 108 web ประกาศงาน ที่รับผู้พิการเข้าทำงาน คลิ๊กรายละเอียด

 
ข่าวเกษตร
ข่าวการเกษตร
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday362
mod_vvisit_counterYesterday506
mod_vvisit_counterThis week3579
mod_vvisit_counterLast week3552
mod_vvisit_counterThis month14614
mod_vvisit_counterLast month14432
mod_vvisit_counterAll days496217

 
เอกสารเผยแพร่
  • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2553
  • คู่มือการผลิตลำไยนอกฤดูคุณภาพ
  • เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคตะวันออก
  • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2554

By Plimun Web Design

แบบสำรวจ
ความพึงพอใจเว็บไซด์ใหม่ สวพ.6
 

     kawklai  coop    
      organic sys  

parajumpers pas cher parajumpers pas cher pjs pas cher pjs pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher doudoune moncler pas cher doudoune moncler doudoune moncler pas cher doudoune moncler pas cher barbour paris pas cher moncler outlet online moncler outlet moncler outlet online louboutin pas cher louboutin soldes chaussure louboutin pas cher louboutin pas cher air amx pas cher air amx 90 pas cher air amx pas cher nike air amx pas cher moncler outlet moncler outlet online moncler outlet milano piumini moncler outlet moncler sito ufficiale outlet parajumpers pas cher pjs pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pjs pas cher parajumpers paris pas cher woolrich outlet online woolrich outlet woolrich outlet bologna giuseppe zanotti pas cher giuseppe zanotti pas cher