Get a free hosting or choose from the Best Web Hosting service
คำนิยม : ซื่อสัตย์ โปร่งใส งานวิจัยมีคุณภาพ ......วัฒนธรรม : รักองค์กร ทำงานอย่างมีเป้าหมาย และมุ่งผลสัมฤทธิ์ ......วิสัยทัศน์ : กรมวิชาการเกษตร เป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและการพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์ตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

bossuradate2

 
สมัครสมาชิก 

By Plimun Web Design

kaosannaru

   durianการนำเข้าผลไม้ 5 ชนิด ได้แก่ มะม่วง ทุเรียน ลำไย ลิ้นจี่ มังคุด ตามพิธีสารฯ ผลไม้ไทย-จีน 3 30

  duriansticker ติดขั้วทุเรียน และการแสดงเครื่องหมาย 3 30

  durianระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืช ตามมาตรฐาน

หลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๗ 

durianประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนผู้ส่งออกผักและผลไม้
ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๗ 

durianรายชื่อร้านจำหน่วยปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (ร้าน Q Shop)ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ สวพ.6
  s producticon 3


shop2 shop3 shop6 
shop9 shop8 
 ตัวอย่างภาพร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเขตภาคตะวันออก

durian การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร มาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มกษ. 9001-2556

durianคู่มือการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551

border9

 

ประชุม คณะทำงาน
IMG 1940 IMG 1941
IMG 1942 IMG 1943
IMG 1948 IMG 1954
     วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ประชุมคณะทำงานและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดงานพืชสวนก้าวหน้า
ครั้งที่ 13 และประชุมคณะทำงานกิจกรรมการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ของ สวพ.6 ครั้งที่ 2/2557 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สวพ.6

 

 ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมวิชาการเกษตรประจำปี ๒๕๕๗  ณ วัดสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

6 2
5 7
1 12
018 013
024 030
023 020
     สวพ.6 ร่วมการกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมวิชาการเกษตรประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อทอดถวาย  
ณ วัดสองพี่น้อง ตำบลต้นตาล  อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ในวันศุกร์ที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๕๗

 

ประชุม จัดทำแผนและงบประมาณกิจกรรมการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ประจำปี 2558

IMG 4423 IMG 4428
            วันที่ 17 ตุลาคม 2557 นายสุรเดช  ปัจฉิมกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6  
เป็นประธานเปิดการประชุม จัดทำแผนและงบประมาณกิจกรรมการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2  อาคารอำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี

 

 ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน วีณา พงศ์พัฒนานนท์ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมหม่อนไหม

 IMG 1843 IMG 1844
      คณะกรรมการบริหาร สวพ.6 ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ท่าน วีณา  พงศ์พัฒนานนท์  มาดำรงตำแหน่ง
อธิบดีกรมหม่อนไหม

 

แสดงความยินดีกับท่าน อนันต์  สุวรรณรัตน์ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

24092 24097
      คณะกรรมการบริหาร สวพ.6 ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ท่าน อนันต์  สุวรรณรัตน์ มาดำรงตำแหน่ง
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

5 108 ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการ Grow for Princess 
Grow2     

5 108 โครงการ สำนักงานไร้พุง
111

5 108 web ประกาศงาน ที่รับผู้พิการเข้าทำงาน คลิ๊กรายละเอียด

 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday99
mod_vvisit_counterYesterday261
mod_vvisit_counterThis week1673
mod_vvisit_counterLast week1192
mod_vvisit_counterThis month7152
mod_vvisit_counterLast month7928
mod_vvisit_counterAll days355010

logo001

 
เอกสารเผยแพร่
  • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2553
  • คู่มือการผลิตลำไยนอกฤดูคุณภาพ
  • เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคตะวันออก
  • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2554

By Plimun Web Design

แบบสำรวจ
ความพึงพอใจเว็บไซด์ใหม่ สวพ.6
 

     kawklai  coop    
      organic sys