Get a free hosting or choose from the Best Web Hosting service
คำนิยม : ซื่อสัตย์ โปร่งใส งานวิจัยมีคุณภาพ ......วัฒนธรรม : รักองค์กร ทำงานอย่างมีเป้าหมาย และมุ่งผลสัมฤทธิ์ ......วิสัยทัศน์ : กรมวิชาการเกษตร เป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและการพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์ตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

kaosannaru

durianกระบวนการเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง  3 30

durianการนำเข้าผลไม้ 5 ชนิด ได้แก่ มะม่วง ทุเรียน ลำไย ลิ้นจี่ มังคุด ตามพิธีสารฯ ผลไม้ไทย-จีน 

  duriansticker ติดขั้วทุเรียน และการแสดงเครื่องหมาย 

  durianระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืช ตามมาตรฐาน

หลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๗ 

durianประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนผู้ส่งออกผักและผลไม้
ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๗ 

durianรายชื่อร้านจำหน่วยปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (ร้าน Q Shop)ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ สวพ.6
s producticon 3


shop2 shop3 shop6 
shop9 shop8 
 ตัวอย่างภาพร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเขตภาคตะวันออก

durian การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร มาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มกษ. 9001-2556

durianคู่มือการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551

border9

 

ภาพกิจกรรมกีฬาสีปี58

sport58_01
sport58_02
sport58_03
sport58_04
sport58_05
sport58_06
sport58_07
sport58_08
sport58_09
sport58_10
sport58_11
sport58_12
sport58_13
sport58_14
sport58_15
sport58_16
sport58_17
sport58_18
sport58_19
sport58_20
sport58_21
sport58_22
sport58_23
sport58_24
sport58_25
sport58_26
sport58_27
sport58_28
sport58_29
sport58_30
sport58_31
sport58_32
sport58_33
sport58_34
sport58_35
sport58_36
sport58_37
sport58_38
sport58_39
sport58_40
sport58_41
sport58_42
sport58_43
sport58_44

ฝึกอบรม  โครงการพัฒนาเทคนิคการรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ลำไยสดตามหลักการปฏิบัติที่ดี  
สำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (มกษ.1004-2557)  รุ่นที่ 2
20150903 093158 20150903 093234
20150903 093256 20150903 093548
วันที่ 3 กันยายน 2558  นายสุรเดช  ปัจฉิมกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  6   เป็น
ประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาเทคนิคการรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ลำไยสดตามหลักการปฏิบัติที่ดี  
สำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (มกษ.1004-2557) รุ่นที่ 2 จัดโดย กรมวิชาการ
เกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ณ โรงแรม นิวแทรเวิล ลอด์จ จันทบุรี

 

สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2558  สวพ.5 และ สวพ.6
IMG 9743 IMG 9753
IMG 9755 IMG 9775
IMG 9802 IMG 9873
IMG 9973 IMG 9978
             วันที่ 1 กันยายน 2558 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 และ 6 ร่วมจัดการสัมมนาวิชาการ
ประจำปี 2558 โดยมี รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายอลงกรณ์  กรณ์ทอง  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการ
สัมมนาวิชาการ  ประจำปี  2558  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 และ 6  และร่วมแสดงมุทิตาจิต
แก่ผู้เกษียณอายุราชการ  ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2558  ณ ห้องประชุมโรงแรม ระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการผลิตมังคุดคุณภาพ” 
IMG 3885 IMG 3888
IMG 3889 IMG 3899
IMG 3903 IMG 3910
        วันที่  26  สิงหาคม  2558    สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  6   จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“ เรื่องการผลิสตมังคุดคุณภาพ”  ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด  ในพื้นที่ภาคตะวันออก  (จันทบุรี  ตราด  ระยอง)
ณ  ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6    และนำเกษตรกรศึกษาดูงานแปลงมังคุด  
ที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก  ห้วยสะพานหิน  จ.จันทบุรี   

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการผลิตทุเรียนคุณภาพ”
IMG 3850 IMG 3854
IMG 9725 IMG 9729

           วันที่  25  สิงหาคม  2558    สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  6   จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“ เรื่องการผลิสตทุเรียนคุณภาพ”  ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน  ในพื้นที่ภาคตะวันออก  (จันทบุรี  ตราด  ระยอง)  
ณ  ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6    และนำเกษตรกรศึกษาดูงานแปลงทุเรียน
ที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก  ห้วยสะพานหิน  จ.จันทบุรี   

 

สัมมนาโครงการพิเศษ ประจำปี 2558
IMG 9374 IMG 9381
IMG 9396 IMG 9410
IMG 9514 IMG 9568
IMG 9585 IMG 9658
    วันที่  20-21  สิงหาคม  2558    นายสุรเดช  ปัจฉิมกุล  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  6  
เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการพิเศษ ประจำปี 2558 และร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ  
ณ  บรุคไซด์  วัลเลย์  รีสอร์ท  จังหวัดระยอง

 

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ
IMG 8887 
IMG 9017 IMG 9015
IMG 9042 IMG 9091
IMG 9113 IMG 9148
IMG 9165 IMG 9215

             เมื่อวันที่  9  มิถุนายน 2558  ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ  จังหวัดจันทบุรี รองศาสตราจารย์
ดร.ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย พล.อ.นิพนธ์ ภารัญนิตย์
ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการ ร่วมในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ  โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้า
ส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ประชาชน  ร่วมพิธี  นำเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ภายใน
ศูนย์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 9-11 มิถุนายน 2558    ณ  
ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ  จังหวัดจันทบุรี  ต.ท่าหลวง  อ.มะขาม  จังหวัดจันทบุรี

            โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ  จัดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้
ของเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจได้ศึกษาหาความรู้อาชีพชาวสวนผลไม้  โดยเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
เพื่อการพัฒนาการเกษตร สู่ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบเกษตรผสมผสาน
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เปิดให้ประชาชนเข้าเที่ยวชมเก็บเกี่ยว
ความรู้ฟรีตลอดทั้งปี

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

5 108 ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการ Grow for Princess 
Grow2     

5 108 โครงการ สำนักงานไร้พุง
111

5 108 web ประกาศงาน ที่รับผู้พิการเข้าทำงาน คลิ๊กรายละเอียด

 
ข่าวเกษตร
ข่าวการเกษตร
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday321
mod_vvisit_counterYesterday429
mod_vvisit_counterThis week321
mod_vvisit_counterLast week2995
mod_vvisit_counterThis month8721
mod_vvisit_counterLast month13658
mod_vvisit_counterAll days461996

 
เอกสารเผยแพร่
  • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2553
  • คู่มือการผลิตลำไยนอกฤดูคุณภาพ
  • เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคตะวันออก
  • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2554

By Plimun Web Design

แบบสำรวจ
ความพึงพอใจเว็บไซด์ใหม่ สวพ.6
 

     kawklai  coop    
      organic sys