Get a free hosting or choose from the Best Web Hosting service
คำนิยม : ซื่อสัตย์ โปร่งใส งานวิจัยมีคุณภาพ ......วัฒนธรรม : รักองค์กร ทำงานอย่างมีเป้าหมาย และมุ่งผลสัมฤทธิ์ ......วิสัยทัศน์ : กรมวิชาการเกษตร เป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและการพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์ตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

bossuradate2

 
สมัครสมาชิก 

 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6  คลิ๊กดูรายละเอียด icon new11

  ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ที่ 2/2558 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการซ่อมพร้อมบำรุงรักษา และสอบเทียบ(Verification) เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 เครื่อง กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558...คลิ๊กรายระเอียด newff22

 

By Plimun Web Design

ประชาสัมพันธ์

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร
"ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร"

     หนังสือเชิญ 
     กำหนดการฝึกอบรม 
     รายละเอียด + การโอนเงิน การฝึกอบรม วอ. 
     ขั้นตอนการสมัครฝึกอบรม 
     แผนที่สถานที่ฝึกอบรม 
     แบบตอบรับผู้เข้าฝึกอบรม

 

kaosannaru

   durianการนำเข้าผลไม้ 5 ชนิด ได้แก่ มะม่วง ทุเรียน ลำไย ลิ้นจี่ มังคุด ตามพิธีสารฯ ผลไม้ไทย-จีน 3 30

  duriansticker ติดขั้วทุเรียน และการแสดงเครื่องหมาย 3 30

  durianระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืช ตามมาตรฐาน

หลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๗ 

durianประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนผู้ส่งออกผักและผลไม้
ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๗ 

durianรายชื่อร้านจำหน่วยปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (ร้าน Q Shop)ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ สวพ.6
  s producticon 3


shop2 shop3 shop6 
shop9 shop8 
 ตัวอย่างภาพร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเขตภาคตะวันออก

durian การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร มาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มกษ. 9001-2556

durianคู่มือการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551

border9

 

ภาพกิจกรรมกีฬาสีปี58

sport58_01
sport58_02
sport58_03
sport58_04
sport58_05
sport58_06
sport58_07
sport58_08
sport58_09
sport58_10
sport58_11
sport58_12
sport58_13
sport58_14
sport58_15
sport58_16
sport58_17
sport58_18
sport58_19
sport58_20
sport58_21
sport58_22
sport58_23
sport58_24
sport58_25
sport58_26
sport58_27
sport58_28
sport58_29
sport58_30
sport58_31
sport58_32
sport58_33
sport58_34
sport58_35
sport58_36
sport58_37
sport58_38
sport58_39
sport58_40
sport58_41
sport58_42
sport58_43
sport58_44

การประชุมเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนา สวพ.6
 DSCN4890 DSCN4916
DSCN4894 DSCN4881
DSCN4895 DSCN4912
   เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวสาลี่  ชินสถิต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการผลิตพืชฯ สวพ.6
เป็นประธานจัดประชุมระเบียบวาระการประชุมเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6

 

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯครบ 60 พรรษา
grows1
grows2
grows3
grows4
grows5
grows6
grows7
grows8
grows9
grows10
grows12
     วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล ผู้อำนวยสำนักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 6 และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ยืนต้น เนื่องในโอกาส
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558
ณ งานวิชาการเกษตร พื้นที่ยางตอกทอยศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

 

ประชุมชี้แจงการถ่ายทอดตัวชี้วัดและการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล
IMG 6281 IMG 6287
     วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 (13.00-น.) นายสุรเดช  ปัจฉิมกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 6  เป็นประธานเปิดการ  “ประชุมชี้แจงการถ่ายทอดตัวชี้วัดและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
รายบุคคล”   ณ ห้องประชุมชั้น 2  อาคารอำนวยการ  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี

 

ประชุม คณะกรรมการคัดเลือกงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตร
ครั้งที่ 1/2558

IMG 6265 IMG 6266
     วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558  (09.00-น.) นายสุรเดช  ปัจฉิมกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6
เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตร
ครั้งที่ 1/2558  ณ ห้องประชุมชั้น 2  อาคารอำนวยการ  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี

 

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ

2155200746653 2155202499662
2155205831467 2155208534074
2155213601587 2155214517374
2155223415528 2155223770565
S  5333058 S  5333063
S  5333056 S  5333059
DSCN4586 DSCN4583
DSCN4588 DSCN4589
DSCN4590 DSCN4595
       สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 

 

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ สวพ.6

IMG 0787 IMG 0790
IMG 0794 IMG 0801
IMG 0805 IMG 0806
     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 นายสุรเดช  ปัจฉิมกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ สวพ.6 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 6

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

5 108 ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการ Grow for Princess 
Grow2     

5 108 โครงการ สำนักงานไร้พุง
111

5 108 web ประกาศงาน ที่รับผู้พิการเข้าทำงาน คลิ๊กรายละเอียด

 
ข่าวเกษตร
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday84
mod_vvisit_counterYesterday356
mod_vvisit_counterThis week84
mod_vvisit_counterLast week2608
mod_vvisit_counterThis month84
mod_vvisit_counterLast month11410
mod_vvisit_counterAll days388807

logo001

 
เอกสารเผยแพร่
  • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2553
  • คู่มือการผลิตลำไยนอกฤดูคุณภาพ
  • เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคตะวันออก
  • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2554

By Plimun Web Design

แบบสำรวจ
ความพึงพอใจเว็บไซด์ใหม่ สวพ.6
 

     kawklai  coop    
      organic sys