Get a free hosting or choose from the Best Web Hosting service
คำนิยม : ซื่อสัตย์ โปร่งใส งานวิจัยมีคุณภาพ ......วัฒนธรรม : รักองค์กร ทำงานอย่างมีเป้าหมาย และมุ่งผลสัมฤทธิ์ ......วิสัยทัศน์ : กรมวิชาการเกษตร เป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและการพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์ตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

bossuradate2

 
สมัครสมาชิก  ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 12-26 มีนาคม 2557...คลิ๊กรายระเอียด 

 

 

สวพ.6  ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ  ประชุมรับทราบนโยบาย ผอ.สวพ.6  สรงน้ำพระ  รดน้ำดำหัวผู้อาวุโสและผู้บริหารหน่วยงาน

april9 57 1

april9 57 2 april9 57 3
april9 57 4 april9 57 5
april9 57 6 april9 57 7
april9 57 8 april9 57 9

 

        วันที่ 9 เมษายน 2557 นายสุรเดช  ปัจฉิมกุล ผู้อำนวยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมา และหน่วยงานภายใต้สังกัดของ สวพ.6 ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญอาคารอเนกประสงค์ (เลี้ยงพระเพล) ร่วมประชุมรับทราบนโยบาย ผอ.สวพ.6  และสรงน้ำพระพุทธรูป /รดน้ำดำหัวผู้อาวุโสและผู้บริหารหน่วยงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี


 

 

 

ฝึกอบรม  หลักสูตร “การตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช  ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

much31 57 1
much31 57 2 much31 57 9
much31 57 3 much31 57 4
much31 57 5 much31 57 6
much31 57 7 much31 57 8

         วันที่ 31 มีนาคม 2557 นายสุรเดช  ปัจฉิมกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร  “การตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-4 เมษายน 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6  

       โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยบุคลากรของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8 สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช  บุคคลภายนอกที่จัดจ้างมาปฏิบัติงานด้านการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนดการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP พืช และให้คำปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ่ายทอดความรู้  และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้


 

 

ประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 9

much26 57 11 much26 57 21
much26 57 31 much26 57 41
much26 57 51 much26 57 61
much26 57 71 much26 57 81

          วันที่ 26 มีนาคาม 2557 นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 9 เป็นประธานเปิดการประชุม การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่หน่วยงานกำหนด และการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ.ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี โดยมี นายสุรเดช  ปัจฉิมกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี ให้การต้อนรับและนำคณะเข้าดูงาน โรงรมซัลเฟอร์ไดอ็อกไซด์ ของ บริษัท เบสท์ฟรุ๊ส จำกัด และ บริษัท ฟ้าเจริญพร จำกัด อ.สอยดาว จ.จันทบุรี


 

ประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการวิจัยประจำปี 2557
รอบ 6 เดือน


much24 57 11 much24 57 21
much24 57 41 much24 57 511
much24 57 61 much24 57 71

           วันที่  24-25 มีนาคม 2557  นายทรงพล  สมศรี  ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสวน เป็นประธานเปิดการประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานวิจัย ปี 2557 รอบ 6 เดือน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการวิจัยและรายงานผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน จากคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและคณะกรรมการที่ปรึกษาของกรมวิชาการเกษตร โดยมีคณะกรรมการบริหารงานวิจัย/คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ คณะผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ภายใต้สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี


 

 

ฝึกอบรม  หลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร”

much17 57 1 much17 57 2
much17 57 31 much17 57 41
much17 57 51 much17 57 61

      วันที่ 17-19 มีนาคม 2557 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร” ให้แก่ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร โดยมีนายสมพงษ์ กาทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 สำหรับผู้ประกอบการรายเก่า รุ่นที่ 2 สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ ณ  โรงแรม พี เอ็ม วาย บีช รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ที่ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจด้านวัตถุอันตรายตามหลักสูตรที่กรมวิชาการเกษตรกำหนดและผู้ประกอบการค้าสามารถขออนุญาตมีไว้ในครอบครองเพื่อขายได้อย่างถูกต้อง  


 

boss5much4boss5much2
boss5much5DSCF8523

     ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ครั้งที่ 1/2557 วันพุธที่ 5 มีนาคม 2557  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 


 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์ 

 เอกสาร SPS/TBT Notifications ที่แจ้งเวียน WTO เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ (เกี่ยวกับการยกเลิกและกำหนดค่า MRL สารเคมีในสินค้าพืชต่าง ๆ ) คลิ๊กรายละเอียด
 web ประกาศงาน ที่รับผู้พิการเข้าทำงาน คลิ๊กรายละเอียด

 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday163
mod_vvisit_counterYesterday233
mod_vvisit_counterThis week854
mod_vvisit_counterLast week1729
mod_vvisit_counterThis month3736
mod_vvisit_counterLast month6102
mod_vvisit_counterAll days304345
เอกสารเผยแพร่
  • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2553
  • คู่มือการผลิตลำไยนอกฤดูคุณภาพ
  • เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคตะวันออก
  • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2554

By Plimun Web Design

แบบสำรวจ
ความพึงพอใจเว็บไซด์ใหม่ สวพ.6
 
จดหมายข่าว สวพ.6

newletter-5Page 1

ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556

ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ. 2555


ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555