Get a free hosting or choose from the Best Web Hosting service
คำนิยม : ซื่อสัตย์ โปร่งใส งานวิจัยมีคุณภาพ ......วัฒนธรรม : รักองค์กร ทำงานอย่างมีเป้าหมาย และมุ่งผลสัมฤทธิ์ ......วิสัยทัศน์ : กรมวิชาการเกษตร เป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและการพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์ตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

bossuradate2

 
สมัครสมาชิก 

By Plimun Web Design

kaosannaru

   durianการนำเข้าผลไม้ 5 ชนิด ได้แก่ มะม่วง ทุเรียน ลำไย ลิ้นจี่ มังคุด ตามพิธีสารฯ ผลไม้ไทย-จีน 3 30

  duriansticker ติดขั้วทุเรียน และการแสดงเครื่องหมาย 3 30

  durianระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืช ตามมาตรฐาน

หลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๗ 

durianประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนผู้ส่งออกผักและผลไม้
ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๗ 

durianรายชื่อร้านจำหน่วยปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (ร้าน Q Shop)ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ สวพ.6
  s producticon 3


shop2 shop3 shop6 
shop9 shop8 
 ตัวอย่างภาพร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเขตภาคตะวันออก

durian การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร มาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มกษ. 9001-2556

durianคู่มือการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551

border9

 

ภาพกิจกรรมกีฬาสีปี58

sport58_01
sport58_02
sport58_03
sport58_04
sport58_05
sport58_06
sport58_07
sport58_08
sport58_09
sport58_10
sport58_11
sport58_12
sport58_13
sport58_14
sport58_15
sport58_16
sport58_17
sport58_18
sport58_19
sport58_20
sport58_21
sport58_22
sport58_23
sport58_24
sport58_25
sport58_26
sport58_27
sport58_28
sport58_29
sport58_30
sport58_31
sport58_32
sport58_33
sport58_34
sport58_35
sport58_36
sport58_37
sport58_38
sport58_39
sport58_40
sport58_41
sport58_42
sport58_43
sport58_44

การฝึกอบรมหลักสูตร“แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและพัสดุ (ส่วนภูมิภาค)”
ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2558

 20150225 090226 20150225 090243

20150225 091104 20150225 091144
20150225 091201 20150225 091221
20150225 133038 20150225 133155
20150225 133249 20150225 133413
20150226 091737 20150226 091833


 

การประชุมเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนา สวพ.6
 DSCN4890 DSCN4916
DSCN4894 DSCN4881
DSCN4895 DSCN4912
   เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวสาลี่  ชินสถิต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการผลิตพืชฯ สวพ.6
เป็นประธานจัดประชุมระเบียบวาระการประชุมเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6

 

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯครบ 60 พรรษา
grows1
grows2
grows3
grows4
grows5
grows6
grows7
grows8
grows9
grows10
grows12
     วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล ผู้อำนวยสำนักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 6 และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ยืนต้น เนื่องในโอกาส
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558
ณ งานวิชาการเกษตร พื้นที่ยางตอกทอยศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

 

ประชุมชี้แจงการถ่ายทอดตัวชี้วัดและการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล
IMG 6281 IMG 6287
     วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 (13.00-น.) นายสุรเดช  ปัจฉิมกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 6  เป็นประธานเปิดการ  “ประชุมชี้แจงการถ่ายทอดตัวชี้วัดและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
รายบุคคล”   ณ ห้องประชุมชั้น 2  อาคารอำนวยการ  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี

 

ประชุม คณะกรรมการคัดเลือกงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตร
ครั้งที่ 1/2558

IMG 6265 IMG 6266
     วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558  (09.00-น.) นายสุรเดช  ปัจฉิมกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6
เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตร
ครั้งที่ 1/2558  ณ ห้องประชุมชั้น 2  อาคารอำนวยการ  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี

 

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ

2155200746653 2155202499662
2155205831467 2155208534074
2155213601587 2155214517374
2155223415528 2155223770565
S  5333058 S  5333063
S  5333056 S  5333059
DSCN4586 DSCN4583
DSCN4588 DSCN4589
DSCN4590 DSCN4595
       สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

5 108 ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการ Grow for Princess 
Grow2     

5 108 โครงการ สำนักงานไร้พุง
111

5 108 web ประกาศงาน ที่รับผู้พิการเข้าทำงาน คลิ๊กรายละเอียด

 
ข่าวเกษตร
ข่าวการเกษตร
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday132
mod_vvisit_counterYesterday345
mod_vvisit_counterThis week132
mod_vvisit_counterLast week2226
mod_vvisit_counterThis month1067
mod_vvisit_counterLast month2975
mod_vvisit_counterAll days425807

logo001

 
เอกสารเผยแพร่
  • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2553
  • คู่มือการผลิตลำไยนอกฤดูคุณภาพ
  • เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคตะวันออก
  • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2554

By Plimun Web Design

แบบสำรวจ
ความพึงพอใจเว็บไซด์ใหม่ สวพ.6
 

     kawklai  coop    
      organic sys