Get a free hosting or choose from the Best Web Hosting service
คำนิยม : ซื่อสัตย์ โปร่งใส งานวิจัยมีคุณภาพ ......วัฒนธรรม : รักองค์กร ทำงานอย่างมีเป้าหมาย และมุ่งผลสัมฤทธิ์ ......วิสัยทัศน์ : กรมวิชาการเกษตร เป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและการพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์ตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

bossuradate2

 
สมัครสมาชิก 

By Plimun Web Design

kaosannaru

   durianการนำเข้าผลไม้ 5 ชนิด ได้แก่ มะม่วง ทุเรียน ลำไย ลิ้นจี่ มังคุด ตามพิธีสารฯ ผลไม้ไทย-จีน 3 30

  duriansticker ติดขั้วทุเรียน และการแสดงเครื่องหมาย 3 30

  durianระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืช ตามมาตรฐาน

หลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๗ 

durianประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนผู้ส่งออกผักและผลไม้
ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๗ 

durianรายชื่อร้านจำหน่วยปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (ร้าน Q Shop)ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ สวพ.6
  s producticon 3


shop2 shop3 shop6 
shop9 shop8 
 ตัวอย่างภาพร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเขตภาคตะวันออก

durian การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร มาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มกษ. 9001-2556

durianคู่มือการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551

border9

 

กาแฟสัญจร ครั้งที่  7/2557

june18 57 1 june18 57 2
june18 57 3 june18 57 4
june18 57 5 june18 57 6
          วันที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (ท่านสามารถ  ลอยฟ้า) เป็นประธานเปิดงาน กาแฟสัญจร  ครั้งที่ 7/2557 ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยมีนายสมบัติ  ตงเต๊า ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สวพ.6  และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี

 

ฝึกอบรม “การพัฒนาฐานข้อมูล GAP พืชและพืชอินทรีย์”

junr17 57 1 junr17 57 2
junr17 57 3

        วันที่ 17-18 มิถุนายน 2557 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จัดฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาฐานข้อมูล GAP พืชและพืชอินทรีย์” ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี โดยมีบุคลากรผู้ทำหน้าที่จัดทำฐานข้อมูลของ สวพ.6 และหน่วยงานในเครือขาย เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความพร้อมและศักยภาพที่พร้อมที่จะปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งนำไปสู่การรายงานผลการตรวจรับรองเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นปัจจุบัน และมีความเชื่อถือ

 

คณะนิสิต คณาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน

stru see25april27 1 
stru see25april27 2 stru see25april27 3
stru see25april27 4 stru see25april27 5

        วันที่ 25 เมษายน 2557 ดร สาลี่  ชินสถิต ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคตะวันออก) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้แก่ นิสิต คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ปะจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี และเข้าศึกษาดูงาน แปลงทดสอบทุเรียน มังคุด ของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 

ประชุมชี้แจงการให้การรับรองหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุ (GMP)

 cus24august57 2 cus24august57 3
 cus24august57 1 cus24august57 4
         วันที่ 24 เมษายน 2557 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จัดประชุมชี้แจงการให้การรับรองหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุ (GMP) และร่วมหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ โดยมี นายเกรียงเดช  เข็มทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี


 

 

ประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างเกินค่ามาตรฐานที่ประเทศจีน

april11 57 1 april11 57 2
april11 57 3 april11 57 4
       วันที่ 11 เมษายน 2557 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จัดประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างเกินค่ามาตรฐานที่ประเทศจีน ครั้งที่ 2/2557 โดยมี นายเกรียงเดช  เข็มทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี


 

 

สวพ.6  ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ  ประชุมรับทราบนโยบาย ผอ.สวพ.6  สรงน้ำพระ  รดน้ำดำหัวผู้อาวุโสและผู้บริหารหน่วยงาน

april9 57 1

april9 57 2 april9 57 3
april9 57 4 april9 57 5
april9 57 6 april9 57 7
april9 57 8 april9 57 9

 

        วันที่ 9 เมษายน 2557 นายสุรเดช  ปัจฉิมกุล ผู้อำนวยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมา และหน่วยงานภายใต้สังกัดของ สวพ.6 ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญอาคารอเนกประสงค์ (เลี้ยงพระเพล) ร่วมประชุมรับทราบนโยบาย ผอ.สวพ.6  และสรงน้ำพระพุทธรูป /รดน้ำดำหัวผู้อาวุโสและผู้บริหารหน่วยงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี


 

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์ 

 เอกสาร SPS/TBT Notifications ที่แจ้งเวียน WTO เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ (เกี่ยวกับการยกเลิกและกำหนดค่า MRL สารเคมีในสินค้าพืชต่าง ๆ ) คลิ๊กรายละเอียด
 web ประกาศงาน ที่รับผู้พิการเข้าทำงาน คลิ๊กรายละเอียด

 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday156
mod_vvisit_counterYesterday241
mod_vvisit_counterThis week1732
mod_vvisit_counterLast week18
mod_vvisit_counterThis month2252
mod_vvisit_counterLast month6998
mod_vvisit_counterAll days323091
เอกสารเผยแพร่
  • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2553
  • คู่มือการผลิตลำไยนอกฤดูคุณภาพ
  • เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคตะวันออก
  • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2554

By Plimun Web Design

แบบสำรวจ
ความพึงพอใจเว็บไซด์ใหม่ สวพ.6
 
จดหมายข่าว สวพ.6

newletter-5Page 1

ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556

ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ. 2555


ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555