Get a free hosting or choose from the Best Web Hosting service
คำนิยม : ซื่อสัตย์ โปร่งใส งานวิจัยมีคุณภาพ ......วัฒนธรรม : รักองค์กร ทำงานอย่างมีเป้าหมาย และมุ่งผลสัมฤทธิ์ ......วิสัยทัศน์ : กรมวิชาการเกษตร เป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและการพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์ตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

bossuradate2

 
สมัครสมาชิก  ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ที่ 1/2558 เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2558...คลิ๊กรายระเอียดnewff22
 ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ที่ 1/2558 เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 24 รายการ กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2557...คลิ๊กรายระเอียด

 

 

By Plimun Web Design

kaosannaru

   durianการนำเข้าผลไม้ 5 ชนิด ได้แก่ มะม่วง ทุเรียน ลำไย ลิ้นจี่ มังคุด ตามพิธีสารฯ ผลไม้ไทย-จีน 3 30

  duriansticker ติดขั้วทุเรียน และการแสดงเครื่องหมาย 3 30

  durianระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืช ตามมาตรฐาน

หลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๗ 

durianประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนผู้ส่งออกผักและผลไม้
ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๗ 

durianรายชื่อร้านจำหน่วยปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (ร้าน Q Shop)ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ สวพ.6
  s producticon 3


shop2 shop3 shop6 
shop9 shop8 
 ตัวอย่างภาพร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเขตภาคตะวันออก

durian การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร มาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มกษ. 9001-2556

durianคู่มือการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551

border9

 

ร่วมกิจกรรมเฉลิมประเกียรติปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นในสวนของพ่อ

IMG 2100 IMG 2363
IMG 2380 IMG 2396
IMG 2365 IMG 5077
IMG 5062 IMG 5065
IMG 2181 IMG 2167
IMG 5110 IMG 2171
         วันที่  3  ธันวาคม  2557   นายสุรเดช  ปัจฉิมกุล  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6  
พร้อมทั้ง ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง   ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น ในสวนของพ่อ  
เพื่อถวายความจงรักภักดี  เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557  ภายใต้กิจกรรม
ช่วยพ่อทำสวน เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม มหาราช   ณ  ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ  จังหวัดจันทบุรี

  ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ที่ 1/2558 เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2558...คลิ๊กรายระเอียดnewff22
 ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ที่ 1/2558 เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 24 รายการ กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2557...คลิ๊กรายระเอียด

 

 

อบรม  “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร”

IMG 2347 IMG 2351
IMG 2354 IMG 2356
      วันที่ 1-16 ธันวาคม 2557 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร” ให้กับบุคลากรภายใต้สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 และหน่วยงานในเครือข่าย
เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร ณ ห้องประชุมหอพัก  
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี

 

จัดนิทรรศการ ร่วมใจบริการ เผยแพร่งานวิจัย คืนความสุขให้เกษตรกร งานพืชสวนก้าวหน้าครั้งที่ 13

IMG 9331 IMG 9336
IMG 9338 IMG 9416
IMG 9420 IMG 9426
IMG 9479 IMG 9482
    เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 นายดิเรก ตนพยอมรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานเปิดนิทรรศการวิชาการ
ในหัวข้อ ร่วมใจบริการ เผยแพร่งานวิจัย คืนความสุขให้เกษตรกร ในงานพืชสวนก้าวหน้า ครั้งที่ 13 ณ บริเวณสำนักวิจัย
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดจันทบุรี


 

เสวนา”การขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ (ทุเรียน  มังคุด  มะม่วง และลองกอง)”
งานพืชสวนก้าวหน้าครั้งที่ 13

IMG 4870 IMG 4887
IMG 4890 IMG 4893
IMG 4955 IMG 4962
      วันที่  28  พฤศจิกายน  2557  (13.00-น.) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จัดการเสวนา  เรื่อง
“การขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์  (ทุเรียน  มังคุด  มะม่วง และลองกอง)” ใน งานพืชสวนก้าวหน้า
ครั้งที่ 13   โดยมี  ผชช.ทรงพล  สมศรี หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญ  กรมวิชาการเกษตร  เป็นประธานเปิดการ
เสวนา“ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี

 

เสวนา”จุดเปลี่ยนทุเรียนไทย” งานพืชสวนก้าวหน้าครั้งที่ 13

IMG 4674 IMG 9308
IMG 9296 IMG 9329
IMG 2332 IMG 4684
     วันที่  28  พฤศจิกายน 2557 (เวลา 10.00 น.)  นายดิเรก  ตนพยอม   รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เป็น
ประธานเปิดการเสวนา “ เรื่อง จุดเปลี่ยนทุเรียนไทย”  งานพืชสวนก้าวหน้าครั้งที่ 13   ณ  อาคารอเนกประสงค์
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

5 108 ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการ Grow for Princess 
Grow2     

5 108 โครงการ สำนักงานไร้พุง
111

5 108 web ประกาศงาน ที่รับผู้พิการเข้าทำงาน คลิ๊กรายละเอียด

 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday97
mod_vvisit_counterYesterday222
mod_vvisit_counterThis week319
mod_vvisit_counterLast week1161
mod_vvisit_counterThis month5772
mod_vvisit_counterLast month8046
mod_vvisit_counterAll days361676

logo001

 
เอกสารเผยแพร่
  • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2553
  • คู่มือการผลิตลำไยนอกฤดูคุณภาพ
  • เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคตะวันออก
  • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2554

By Plimun Web Design

แบบสำรวจ
ความพึงพอใจเว็บไซด์ใหม่ สวพ.6
 

     kawklai  coop    
      organic sys