b2g rubber

    เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ กบส. และคณะอนุกรรมการ
เพื่อปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ
รายสินค้ายุทธศาสตร์ (ยางพารา) จึงขอให้ผู้ประกอบการ
ติดต่อลงทะเบียนใช้งานระบบ B2G Rubber กับกรมศุลกากร และ
กองการยาง กรมวิชาการเกษตรตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป