:::ประชาสัมพันธ์:::

- ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรคคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 new

- ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 new

- ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 new

- ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพ.ศ. 2542 new

- ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียนการออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่ 9 ) พ.ศ. 2559 new

- ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลมะม่วงสดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2559 new

- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ (ฉบับบที่ 3) พ.ศ. 2559 new 

- ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจัดสรรโคตาส่งออกกล้วยสดไปประเทศญี่ปุ่นภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ปี 2560 

- ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 (พันธุ์พืชจำนวน 18 พันธุ์) 

- ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพืช พ.ศ. 2542 

- ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 (ไผ่รวกพันธุ์ภูกระดึง 58) 

- ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์พืชสวน พืชไร่ ฤดูกาลผลิต 2559/60 กรณีพิเศษ  

- ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลลิ้นจี่สดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ.2559 

- ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลลำไยสดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ.2559 

 

 

 

 
free pokerfree poker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

npomc
 lawslib
 minis
 Reg