:::ประชาสัมพันธ์:::

- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ (ฉบับบที่ 3) พ.ศ. 2559 new 

- ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจัดสรรโคตาส่งออกกล้วยสดไปประเทศญี่ปุ่นภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ปี 2560 new

- ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 (พันธุ์พืชจำนวน 18 พันธุ์) new

- ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพืช พ.ศ. 2542 new

- ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 (ไผ่รวกพันธุ์ภูกระดึง 58) new

- ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์พืชสวน พืชไร่ ฤดูกาลผลิต 2559/60 กรณีพิเศษ  new

- ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลลิ้นจี่สดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ.2559 

- ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลลำไยสดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ.2559 

 

 

 

 
free pokerfree poker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

npomc
 lawslib
 minis
 Reg