• Bigbang2016
  • thainiyom
  • ACID2018
Previous Next


ประชาสัมพันธ์เรื่อง เผยแพร่เมื่อ Hits
  สำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช แจ้งเรื่อง การส่งออกมะม่วงและมังคุดผลสดไปสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี ๒๕๖๒ ได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ประกอบการทำขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งออกมะม่วงและมังคุดผลสด ไปสาธารณรัฐเกาหลี ดังนี้ 
  - ขึ้นทะเบียนมะม่วง ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑   เอกสารแนบ ๑
  - ขึ้นทะเบียนมังคุด  ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๒   เอกสารแนบ ๒
การส่งออกมะม่วงและมังคุดผลสดไปสาธารณรัฐเกาหลี ปี ๒๕๖๒ ดาว์นโหลด 8

สำนักนิติการ เผยแพร่สรุปผลการรับฟังการแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ …) พ.ศ. ...
1. ผู้แสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องไดมอนด์ ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี จำนวน 146 ราย
2. รับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็ปไซต์ของกรมวิชาการเกษตร(www.doa.go.th) ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 จำนวน 12 ราย

สรุปผลการรับฟังการแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ …) พ.ศ. ... 18/09/2018 ดาว์นโหลด 14