• thainiyom
  • ACID2018
Previous Next


ประชาสัมพันธ์เรื่อง เผยแพร่เมื่อ Hits
  กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร แจ้งเรื่อง  กลุ่มงานวิจัยระบบตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำ ได้จัดทำแผนโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฎิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๒ 

  - แบบตอบรับการเข้าร่วมโปรแกรม ประจำปี ๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบ
  - แผนโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบ
  - แผนการจัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฎิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๒
            -  ปุ๋ยเคมี (ธาตุอาหารเสริม) ประจำปี ๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบ
            -  ปุ๋ยเคมี ประจำปี ๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบ
            -  ปุ๋ยเคมีรายการทดสอบฟอสฟอรัสที่ไม่ละลายในแอมโมเนียม ตามเอกสารแนบ
            -  ปุ๋ยอินทรีย์ ประจำปี ๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบ
            -  วิเคราะห์ดิน ประจำปี ๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบ
            
ขอเชิญเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฎิบัติการประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ 05/10/2018 ดาว์นโหลด 102
  สำนักนิติการ แจ้งเรื่อง ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๕ ฉบับ เพื่อรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ที่ https://goo.gl/Hk79qW
ขอส่งร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อประกาศรับฟังความคิดเห็น 08/10/2018 ดาว์นโหลด 101
  สำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช แจ้งเรื่อง การส่งออกมะม่วงและมังคุดผลสดไปสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี ๒๕๖๒ ได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ประกอบการทำขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งออกมะม่วงและมังคุดผลสด ไปสาธารณรัฐเกาหลี ดังนี้ 
  - ขึ้นทะเบียนมะม่วง ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑   เอกสารแนบ ๑
  - ขึ้นทะเบียนมังคุด  ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๒   เอกสารแนบ ๒
การส่งออกมะม่วงและมังคุดผลสดไปสาธารณรัฐเกาหลี ปี ๒๕๖๒ ดาว์นโหลด 79
  กรมวิชาการเกษตร แจ้งเรื่อง ตามแผนการถ่ายโอนภารกิจ ของกรมวิชาการเกษตรงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (ปุ๋ย) ตาม พ.ร.บ. ปุ๋ย ๒๕๑๘ 
แจ้งรายชื่อห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยที่ได้รับการรับรองแล้ว 28/09/2018 ดาว์นโหลด 87

สำนักนิติการ เผยแพร่สรุปผลการรับฟังการแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ …) พ.ศ. ...
1. ผู้แสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องไดมอนด์ ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี จำนวน 146 ราย
2. รับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็ปไซต์ของกรมวิชาการเกษตร(www.doa.go.th) ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 จำนวน 12 ราย

สรุปผลการรับฟังการแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ …) พ.ศ. ... 18/09/2018 ดาว์นโหลด 77