• forking10
  • hydroponics
  • BigChange8
  • userProfile2018
  • thainiyom
  • AGRI-Tech
  • eGov-forum
  • acid2018
  • horti-asia
  • pr-warning
  • hydroponics
Previous Next


Press Releaseเรื่อง เผยแพร่เมื่อ Hits
    กรมวิชาการเกษตรแจงปลูกพืชระบบไฮโดรโปรนิกส์ มีคำแนะนำใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย พร้อมเพิ่มทางเลือกให้ใช้ชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช ยันให้ความสำคัญความปลอดภัยผู้บริโภคตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายนำ้ ร่วมกับ 3 หน่วยงาน เปิดแผนโครงการวิจัยเร่งด่วนสุ่มตรวจและเก็บตัวอย่างพืช ดิน นำ้ ในพื้นที่มีปัญหาตั้งเป้า 800 ตัวอย่าง
เกษตรฯเคลียร์ชัดผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดภัย หากใช้สารตามคำแนะนำ 18/07/2018 ดาว์นโหลด 73
     กรมวิชาการเกษตร  แจง ปัจจุบันมีผู้ประกอบการรายเดิมผ่านการต่ออายุใบสำคัญขึ้นทะเบียนพาราควอต 2 ราย 4 ทะเบียน  ชี้แหล่งผลิตพาราควอตอยู่ที่ประเทศจีน  ไต้หวัน  มาเลเซีย  และอินโดนีเซีย
เกษตรฯ ยันต่ออายุใบสำคัญขึ้นทะเบียนพาราควอต ไม่เอื้อประโยชน์ใคร 14/12/2017 ดาว์นโหลด 174
เกษตรฯ ยันปรับพ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืชยึดประโยชน์เกษตรกร 07/10/2017 ดาว์นโหลด 146

กรมวิชาการเกษตรยืนยันผลวิเคราะห์ดินและน้ำในแหล่งปลูกกล้วยหอมนักลงทุนจีน
ปลอดสารเคมีตกค้าง  ยังปลูกพืชอื่นได้  เผยสวนกล้วยหอมจีนไม่ได้ใช้สารเคมีต้องห้าม

เกษตรฯ แจ้งผลวิเคราะห์สวนกล้วยจีนปลอดสารตกค้างทั้งในน้ำและดิน 17/05/2017 ดาว์นโหลด 245

   กรมวิชาการเกษตรแจ้งบริษัทส่งออกทุเรียนแจงเหตุผุ้บรโภค อ้างพบทุเรียนอ่อนในญี่ปุ่น
เผยพบเป็นทุเรียนแก่แต่ยังไม่สุก ชี้ต้องสร้างการรับรู้ วิธีสังเกตทุเรียนสุก แก่ พร้อมรับประทาน
แก่ผู้นำเข้าและผู้บริโภคแดนปลาดิบ

เกษตรฯ ยันทุเรียนส่งออกแดนปลาดิบไม่ใช่ทุเรียนอ่อน 17/05/2017 ดาว์นโหลด 242

กรมวิชาการเกษตรทำความเข้าใจเกษตรกรสมัครเข้าระบบ GAP ชี้แปลงอยู่ใกล้แหล่งน้ำที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารพิษ  เตรียมส่งเจ้าหน้าที่สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์ หากพบไม่มีสารปนเปื้อนพร้อมให้เกษตรกรยื่นขอรับรองเข้าระบบ GAP ทันที

เกษตรฯ เตรียมส่งเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำวิเคราะห์ หนุนเกษตรกรเข้าระบบ GAP 22/03/2017 ดาว์นโหลด 239

กรมวิชาการเกษตร ตอบชัดทุกข้อกังขาวัตถุอันตรายชี้โยกย้ายเพื่อปรับปรุงระบบงาน  ย้ำหลักเกณฑ์ หลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียน   โต้ไม่เคยรับค่าตอบแทนแลกคำขอขึ้นทะเบียน พร้อมสนองนโยบายเกษตรอินทรีย์หนุนเกษตรกรผลิตสินค้า GAP และเกษตรอินทรีย์

เกษตรฯเดินหน้าเคลียร์ทุกปัญหาวัตถุอันตรายทางการเกษตร 21/02/2017 ดาว์นโหลด 407

กรมวิชาการเกษตร  ย้ำชัดหลักขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายใช้ข้อมูลทางวิชาการนำหน้า  ยึดประโยชน์เกษตรกร  ความปลอดภัยผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม  แจงเหตุคำขอค้างกว่า 4 พัน พร้อมวางแผนสกัดปริมาณนำเข้าวัตถุอันตราย

ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ยึดประโยชน์เกษตรกร พร้อมความปลอดภัยผู้บริโภค 16/02/2017 ดาว์นโหลด 401