โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชเรื่อง เผยแพร่เมื่อ Hits
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑๕ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑๕ พันธุ์ 21/04/2017 ดาว์นโหลด 6
  แก้ไขชือพันธุ์พืชในหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ของมะเกี๊ยง RSPG-MK-028จำนวน ๑ พันธุ์
แก้ไขประกาศขึ้นทะเบียน ชื่อมะเกี๊ยง RSPG-MK-028 24/03/2017 ดาว์นโหลด 11
  แก้ไขชือพันธุ์พืชในหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ของพันธุ์มะละกอครั่งตักสิลา จำนวน ๑ พันธุ์
แก้ไขประกาศขึ้นทะเบียน ชื่อพันธุ์มะละกอครั่งตักสิลา 24/03/2017 ดาว์นโหลด 11
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 
พันธุ์ คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 23/03/2017 ดาว์นโหลด 21
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑๑ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑๑ พันธุ์ 06/01/2017 ดาว์นโหลด 36
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๒ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๒ พันธุ์ 09/01/2017 ดาว์นโหลด 46
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑๘ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑๘ พันธุ์ 25/11/2016 ดาว์นโหลด 48
  ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การออกหนังสือรับรองพันธุ์ขี้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ 25/11/2016 ดาว์นโหลด 48
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๕ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๕ พันธุ์ 28/11/2016 ดาว์นโหลด 71
แก้ไขชือพันธุ์พืชในหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ของถั่วฝักยาว จำนวน ๑ พันธุ์
แก้ไขชือพันธุ์พืชในหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน จำนวน ๑ พันธุ์ 29/09/2016 ดาว์นโหลด 111
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 07/09/2016 ดาว์นโหลด 117
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 26/01/2017 ดาว์นโหลด 132
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 18/08/2016 ดาว์นโหลด 136
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๒ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๒ พันธุ์ 11/08/2016 ดาว์นโหลด 168
  แก้ไขชือพันธุ์พืชในหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ของข้าวโพด จำนวน ๑ พันธุ์
แก้ไขชือพันธุ์พืชในหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน จำนวน ๑ พันธุ์ 30/08/2016 ดาว์นโหลด 172
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๒๙ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๒๙ พันธุ์ 11/07/2016 ดาว์นโหลด 301
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๕ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๕ พันธุ์ 11/07/2016 ดาว์นโหลด 416
  แก้ไขชือพันธุ์พืชในหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ของข้าวโพด จำนวน ๑ พันธุ์
แก้ไขชือพันธุ์พืชในหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน จำนวน ๑ พันธุ์ 24/06/2016 ดาว์นโหลด 457
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 15/02/2016 ดาว์นโหลด 518
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๗ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๗ พันธุ์ 22/04/2016 ดาว์นโหลด 667
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 02/11/2015 ดาว์นโหลด 687
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 15/02/2016 ดาว์นโหลด 714
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 02/11/2015 ดาว์นโหลด 767
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 02/12/2015 ดาว์นโหลด 808
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑๔ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑๔ พันธุ์ 20/04/2016 ดาว์นโหลด 878
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่องโฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๔ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๔ พันธุ์ 17/04/2013 ดาว์นโหลด 929

  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่องโฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๘ พันธุ์

คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๘ พันธุ์ 15/08/2013 ดาว์นโหลด 934
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่องโฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๗ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๗ พันธุ์ 26/03/2013 ดาว์นโหลด 940

   สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๔  พันธุ์

คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๔ พันธุ์ 04/11/2013 ดาว์นโหลด 941
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่องโฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑๑ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑๑ พันธุ์ 01/04/2013 ดาว์นโหลด 941
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๔๓ พันธุ์ 16/08/2011 ดาว์นโหลด 960
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พิชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๕ พันธุ์ 11/09/2011 ดาว์นโหลด 989

  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑ พันธุ์

คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 04/02/2014 ดาว์นโหลด 1121
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๔ พันธุ์ 16/08/2011 ดาว์นโหลด 1160
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๖ พันธุ์ 21/09/2011 ดาว์นโหลด 1177
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑ พันธุ์

คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 03/04/2015 ดาว์นโหลด 1178
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๗ พันธุ์ 05/01/2012 ดาว์นโหลด 1227
   สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่องโฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๒ พันธุ์ 
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๒ พันธุ์ 04/03/2013 ดาว์นโหลด 1252

  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่องโฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 

คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 02/10/2012 ดาว์นโหลด 1253

  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่องโฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๙ พันธุ์

คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๙ พันธุ์ 02/07/2013 ดาว์นโหลด 1306

  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่องโฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๓ พันธุ์ 

คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๓ พันธุ์ 16/11/2012 ดาว์นโหลด 1326
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่องโฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๙ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๙ พันธุ์ 07/05/2013 ดาว์นโหลด 1335
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พิชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 11/09/2011 ดาว์นโหลด 1351
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 13/10/2011 ดาว์นโหลด 1355

สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 

คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 31/08/2012 ดาว์นโหลด 1368
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑๑ พันธุ์ 27/12/2011 ดาว์นโหลด 1399
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่องโฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๗ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๗ พันธุ์ 31/10/2012 ดาว์นโหลด 1457
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๒ พันธุ์ 26/10/2011 ดาว์นโหลด 1508
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 29/06/2015 ดาว์นโหลด 1561

  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑๐ พันธุ์

คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑๐ พันธุ์ 04/11/2013 ดาว์นโหลด 1581