• doa051060
  • suwit04052017
Previous Next


โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชเรื่อง เผยแพร่เมื่อ Hits
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๓ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๓ พันธุ์ 19/01/2018 ดาว์นโหลด 0
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑๒ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑๒ พันธุ์ 19/01/2018 ดาว์นโหลด 0
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๓ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๓ พันธุ์ 19/01/2018 ดาว์นโหลด 6
  ตามที่กรมวิชาการเกษตร ได้ออกประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพรบ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ของพันธุ์พืช จำนวน ๔ พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ กข ๔๙ พันธุ์ กข ๕๓ พันธุ์ กข ๕๗ และ พันธุ์กข ๖๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
พิจารณารายงานผลการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่และประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ข้าว 20/12/2017 ดาว์นโหลด 12
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๒๐ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๒๐ พันธุ์ ดาว์นโหลด 13
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 03/01/2018 ดาว์นโหลด 14
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑ พันธ์ ดาว์นโหลด 17
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๕ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๕ พันธุ์ ดาว์นโหลด 18
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๕ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๕ พันธุ์ 30/11/2017 ดาว์นโหลด 26
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๒ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๒ พันธุ์ 22/11/2017 ดาว์นโหลด 38
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 16/11/2017 ดาว์นโหลด 44
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๒ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๒ พันธุ์ 08/12/2017 ดาว์นโหลด 47
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๒ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๒ พันธุ์ 14/11/2017 ดาว์นโหลด 48
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 18/08/2017 ดาว์นโหลด 49
  แก้ไขชื่อพันธุ์พืชในหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ของฟัก/แฟง ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
แก้ไขชื่อพืชธุ์ในหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพืชธุ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ของฟัก/แฟง 07/08/2017 ดาว์นโหลด 59
  ตามที่กรมวิชาการเกษตร ได้ออกประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ประกาศโฆษณาคำขอของทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช ๒๕๓๕ ของพัันธุ์พืช อ้อย จำนวน ๑ พันธุ์ และถั่วเหลือง จำนวน ๑ พันธุ์
พิจารณารายงานผลการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่และประกาศคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ : อ้อย และ ถั่วเหลือง ดาว์นโหลด 60
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๒ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๒ พันธุ์ 05/09/2017 ดาว์นโหลด 73
  แก้ไขชือพันธุ์พืชในหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ของพันธุ์มะละกอครั่งตักสิลา จำนวน ๑ พันธุ์
แก้ไขประกาศขึ้นทะเบียน ชื่อพันธุ์มะละกอครั่งตักสิลา 24/03/2017 ดาว์นโหลด 75
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 
พันธุ์ คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 23/03/2017 ดาว์นโหลด 81
  แก้ไขชือพันธุ์พืชในหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ของมะเกี๊ยง RSPG-MK-028จำนวน ๑ พันธุ์
แก้ไขประกาศขึ้นทะเบียน ชื่อมะเกี๊ยง RSPG-MK-028 24/03/2017 ดาว์นโหลด 82
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๒๑ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๒๑ พันธุ์ 20/07/2017 ดาว์นโหลด 87
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 14/06/2017 ดาว์นโหลด 85
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 17/07/2017 ดาว์นโหลด 93
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑๕ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑๕ พันธุ์ 21/04/2017 ดาว์นโหลด 91
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑๑ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑๑ พันธุ์ 06/01/2017 ดาว์นโหลด 113
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๓ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๓ พันธุ์ 07/10/2017 ดาว์นโหลด 112
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๒ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๒ พันธุ์ 09/01/2017 ดาว์นโหลด 125
  ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การออกหนังสือรับรองพันธุ์ขี้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ 25/11/2016 ดาว์นโหลด 137
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๔ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๔ พันธุ์ 08/05/2017 ดาว์นโหลด 138
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๓ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๓ พันธุ์ 06/06/2017 ดาว์นโหลด 144
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑๘ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑๘ พันธุ์ 25/11/2016 ดาว์นโหลด 153
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๕ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๕ พันธุ์ 28/11/2016 ดาว์นโหลด 180
แก้ไขชือพันธุ์พืชในหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ของถั่วฝักยาว จำนวน ๑ พันธุ์
แก้ไขชือพันธุ์พืชในหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน จำนวน ๑ พันธุ์ 29/09/2016 ดาว์นโหลด 179
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 18/08/2016 ดาว์นโหลด 180
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 07/09/2016 ดาว์นโหลด 182
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 26/01/2017 ดาว์นโหลด 219
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๒ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๒ พันธุ์ 11/08/2016 ดาว์นโหลด 251
  แก้ไขชือพันธุ์พืชในหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ของข้าวโพด จำนวน ๑ พันธุ์
แก้ไขชือพันธุ์พืชในหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน จำนวน ๑ พันธุ์ 30/08/2016 ดาว์นโหลด 263
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๒๙ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๒๙ พันธุ์ 11/07/2016 ดาว์นโหลด 380
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑๖ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑๖ พันธุ์ 08/05/2017 ดาว์นโหลด 420
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๕ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๕ พันธุ์ 11/07/2016 ดาว์นโหลด 510
  แก้ไขชือพันธุ์พืชในหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ของข้าวโพด จำนวน ๑ พันธุ์
แก้ไขชือพันธุ์พืชในหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน จำนวน ๑ พันธุ์ 24/06/2016 ดาว์นโหลด 548
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 15/02/2016 ดาว์นโหลด 589
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๗ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๗ พันธุ์ 22/04/2016 ดาว์นโหลด 731
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 02/11/2015 ดาว์นโหลด 789
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 15/02/2016 ดาว์นโหลด 796
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 02/11/2015 ดาว์นโหลด 828
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 02/12/2015 ดาว์นโหลด 890
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่องโฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๔ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๔ พันธุ์ 17/04/2013 ดาว์นโหลด 983

   สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๔  พันธุ์

คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๔ พันธุ์ 04/11/2013 ดาว์นโหลด 990