• thainiyom
  • thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
   ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/กอง/ศูนย์
 nisit  finance  
นายนิสิต ศิวกุล
เลขานุการกรม
นางสาวอรสา จุลสุคนธ์
ผอ.กองคลัง
นางพิมพ์พรรณ กสิกรรม
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่  
   ict aeri
นางพิสมัย จันทนะมัฏฐะ
ผอ.กองแผนงานและวิชาการ
นางเสริมพร กึ่งพุทธพงศ์
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
นายอัคคพล เสนาณรงค์
ผอ.สถาบันวิจัย
เกษตรวิศวกรรม
 
pvp  wilaiwan   
 นายอนันต์  อักษรศรี
ผอ.สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช

นางวิไลวรรณ พรหมคำ 
ผอ.สำนักวิจัยพัฒนา
การอารักขาพืช

นายภัสภณ หมื่นแจ้ง
ผอ.สำนักควบคุมพืชและ
วัสดุการเกษตร 
 

 

   

ผอ. สถาบันวิจัยพืชไร่และ
พืชทดแทนพลังงาน

ผอ. สถาบันวิจัยพืชสวน
     

ผอ.กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการ
หลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป
ผลิตผลเกษตร


ผอ.กองวิจัยพัฒนาปัจจัย
การผลิตทางการเกษตร

 
 
 

อธิบดีและรองอธิบดี

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑-๘

ผู้เชี่ยวชาญ