• thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
กรมวิชาการเกษตร
ติดต่อทางเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/thaidoa  facebook cloud
ติดต่อทางทวิสเตอร์ https://www.twitter.com/thaidoa twitter
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2
# ชื่อที่ติดต่อ อีเมล โทรศัพท์ แฟกซ์
1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-2940-6872 0-2940-6874
2 สำนักงานเลขานุการกรม จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-2579-2445 0-2940-5527
3 กองการเจ้าหน้าที่ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-2579-0579 0-2579-0579
4 กองคลัง จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-2579-5243 0-2579-5243
5 กองแผนงานและวิชาการ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-2940-5480-1 0-2579-5246
6 กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-2579-2070 0-2561-4695
7 กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-2940-6362-3 0-2579-2531
8 กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-2579-2665 0-2579-2531
9 กองการยาง 0-2940-7098 0-2940-7098
10 สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-2579-3162 0-2579-3162
11 สำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-2579-5583 0-2940-5396
12 สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-2904-6898 0-2904-6898
13 สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-2579-8578 0-2579-8535
14 สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-2940-5581 0-2940-5791
15 สถาบันวิจัยพืชสวน จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-2561-4668 0-2561-4667
16 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-2579-3930-1 0-2579-0604
17 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จ.เชียงใหม่ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-5311-4121-6 0-5311-4127
18 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จ.พิษณุโลก จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-5531-1305 0-5531-1305
19 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ขอนแก่น จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-4320-3504 0-4320-3500-1
20 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จ.อุบลราชธานี จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-4520-2190 0-4520-2193