• thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเยี่ยมชมนิทรรศการเทคโนโลยีผลงานวิจัยปรับใช้ประโยชน์ในงาน Field Day

DOA23 08 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เยี่ยมชมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตรที่เหมาะสมในสภาพพื้นที่ส่วนภูมิภาค (Field Day) ภายใต้แนวคิด "การตลาดนำ กรมวิชาการเกษตรคิด การผลิตยั่งยืน" ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ๒ โดยมีนายจำรอง ดาวเรือง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ และ นายสมเพชร พรหมเมืองดี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ นำชมนิทรรศการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

กรมวิชาการเกษตรโชว์เทคโนโลยีผลงานวิจัยปรับใช้ประโยชน์ในงาน Field Day

DOA23 08 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตรที่เหมาะสมในสภาพพื้นที่ส่วนภูมิภาค (Field Day) ภายใต้แนวคิด "การตลาดนำ กรมวิชาการเกษตรคิดการผลิตยั่งยืน" ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ และมอบโล่เกษตรกรดีเด่น สาขาระบบการจัดการคุณภาพพืช GAP ด้านการผลิตพืชอินทรีย์และมอบใบรับรองแหล่งผลิตพืช และมอบต้นพันธุ์อัญชัน พันธุ์เทพรัตน์ไพลิน ๖๓ โดยมีนายจำรอง ดาวเรือง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กล่าวรายงานและนำชมนิทรรศการผลงานวิจัย อาทิ แปลงเรียนรู้ การใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้ การทำเกษตรอินทรีย์ การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การใช้ปุ๋ยชีวภาพ PGPR-II และปุ๋ยชีวภาพ PGPR-III ในข้าว มันสำปะหลัง และอ้อย พร้อมเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักโดยใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย การใช้ชีวภัณฑ์ในการปลูกผักและผลไม้ การสาธิตเครื่องจักรกลอ้อยไร้คนขับ การใช้โดรนเพื่อการเกษตร การผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ การแก้ไขปัญหาภูเขาหัวโล้นในพื้นที่ภาคเหนือ การปลูกและการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ถัดไป > สุดท้าย >>