• doa051060
  • suwit04052017
  • rice2018
  • npht2018
  • thainiyom
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียแปซิฟิก (ESCAP) สมัยที่ ๗๔

DOA11 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายวิบูลย์ เทเพนทร์  วิศวกรการเกษตรชำนาญการพิเศษ  สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียแปซิฟิก (Economic and Social Commission For Asia and the pacific - ESCAP) สมัยที่ ๗๔ และสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีศาสน์การ (Governing Council) สำหรับวาระใหม่ ในนามประเทศไทย ของศูนย์วิศวกรรมและเครืองจักรกลการเกษตรที่ยั่งยืน (Centre for Sustainable Agricultural Mechanization - CSAM) ภายใต้คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียแปซิฟิก (Economic and Social Commission For Asia and the pacific - ESCAP) ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเจรจาพื่อประนีตประนอมลดหย่อนหนี้ตามคำพิพากษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

DOA11 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเจรจาพื่อประนีตประนอมลดหย่อนหนี้ตามคำพิพากษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ปฏิบัิตการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลียี กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากไต้หวัน

DOA11 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากไต้หวัน เพื่อหารือ โครงการความร่วมมือด้านการเกษตรไทย-ไต้หวัน ภายใต้ โครงการการผลิตลิ้นจี่ ณ ห้องประชุม ๓๑๕ ตึกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมเปิดงาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์และของดี ภาคอีสาน ๒"

DOA10 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ และผู้บริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ ลงพื้นที่ติดตาม นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์และของดี ภาคอีสาน ๒" ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานอุบลสแควร์ ศูนย์การค้าบิ๊กซี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดตัวอุบลราชธานีแห่งเกษตรอินทรีย์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์สถาบันเกษตรกร สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ตลอดจนเป็นการสร้างกระบวนการในการในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในลักษณะประชารัฐ สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสัมมนาทางวิชาการ การประกวดแข่งขัน การแสดงนิทรรศการ การสาธิตแปรรูป การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ของดี ๔ จังหวัดอีสานตอนล่าง ๒

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>