• king_phumipol
  • newtheory
  • wannacry
  • seed
  • conference
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • A4
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับ Dr.Richard E.Goodmand Research Professor,University of Nebraska-Lincoln และคณะผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกา

AA1.
 
  วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Dr.Richard E.Goodmand Research Professor,University of Nebraska-Lincoln ละคณะผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกา เข้าหารือเพื่อรับทราบการพัฒนากฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพของไทย ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยม ศวพ.ปัตตานี

DOA21 05 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เยี่ยมชมการดำเนินในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี ประกอบด้วยแปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงกล้วยหิน มะพร้าวกะทิ ส้มโอปูโก ปาล์มน้ำมัน โรงปุ๋ยหมักเติมอากาศ เป็นต้น พร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล การนี้ ท่านรธก.ได้ให้นโยบาย โดยนำความห่วงใยและกำลังใจจากท่านอธิบดีมาถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ร่วมกันทำงานตามภารกิจรัฐบาลให้สำเร็จเป้าหมาย และพัฒนางานวิชาการ เช่น การนำเห็ดสายพันธุ์ดีของกรมมาขยายผล พัฒนาเทคนิคการเพาะเห็ดเพื่อผลผลิต การวิจัยส้มโอ GI การสร้างมูลค่าเพิ่มปุ๋ยหมักเป็นวัสดุเพาะกล้า การขยายพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดีโดยนำเกษรตัวผู้ไปผสมกับต้นแม่พันธุ์ดีในแปลงเกษตรกร การทำงานเชิงวิชาการในโครงการพิเศษที่ควรมีการศึกษาเก็บข้อมูลเปรียบเทียบ และการไปศึกษาดูงานศูนย์วิจัยพืช

การตรวจประเมินผลการดำเนินการ ๒๕๖๐

DOA23 05 2560
 
  วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อการตรวจประเมินรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โครงการขึ้นทะเบียนชุมชนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.๒๕๔๒ แห่งแรกของประเทศไทย (ชุมชนคุ้งบางกระเจ้าและส้มเขียวหวานพันธุ์เทพรส) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการตรวจประเมินผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ประเภทรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม การขึ้นทะเบียนชุมชนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ แห่งแรกของประเทศไทย และการพิจารณาจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น (ส้มเขียวหวานพันธุ์เทพรส) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วน อาทิ ตัวแทนชุมชนคุ้งบางกระเจ้า กำนันตำบลบางกระสอบ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ เกษตรอำเภอพระประแดง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัสมุทรปราการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการและกรมวิชาการเกษตร พร้อมเยี่ยมชมลงพื้นที่สำรวจแปลงอนุรักษ์ส้มเขียวหวานพันธุ์เทพรส

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมสวนส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

DOA19 05 2560
    เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมสวนส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ของนางปราณี แสงวิมาน เกษตรกรใน "โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" กิจกรรม "การพัฒนาการผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามคุณภาพ" ณ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>