• doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช

DOA16 01 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีนางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตรและผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน ลงพื้นที่ตรวจสถานที่เตรียมจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาชาน้ำมัน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

DOA15 01 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นางศรัณยา บุษปฤกษ์ ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน และนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจสถานที่เตรียมจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาชาน้ำมันตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมัน และพืชน้ำมัน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีเจ้าหน้าของมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมลงพื้นที่ตรวจสถานที่สำหรับจัดงานดังกล่าวด้วย

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับ Mr.Patrick Deboyser,Minister-Counsellor

DOA15 01 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Mr.Patrick Deboyser,Minister-Counsellor (Health and Food Safety) Mr.Philippe Loopuyt,Head of unit,DG-SANTE เจ้าหน้าที่สหภาพยุโรป ซึ่งรับผิดชอบด้านระบบ Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) และ Trade Control and Expert System (TRACES) เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเข้าใช้งานระบบ TRACES ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมวิชาการเกษตรครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

DOA15 01 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมวิชาการเกษตรครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ด้วยเรื่องการพิจารณาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล และระเบียบ ก.พ. เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุม ๑ กองการเจ้าหน้าที่ ตึกกสิกรรม ชั้น ๔

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>