• pvp
  • PPC13
  • ecommerceweek2017
  • doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา Digital Government Summit 2017

DOA10 11 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา “Digital Government Summit 2017 ภายใต้แนวคิด เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล” และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร จัดโดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการนี้ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวร่วมกับภาคีความร่วมมือในการพัฒนาระบบรวมทั้งสิ้น ๑๘ หน่วยงาน ณ ลานอีเดน ชั้น ๑ ศูนย์การค้า Central World กรุงเทพฯ

เลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ร่วมงานแถลงข่าว "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

DAO10 11 2560
 
 เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ร่วมงานแถลงข่าว "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะมีการจัดยิ่งใหญ่ถวายสักการะแด่ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ แจ้งวัฒนะ พร้อมนิทรรศการ และร้านค้ากว่า ๑๐๐ ร้าน ออกงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ๑๑๕ ชั้น ๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การนำเข้าข้อมูลการสำรวจพื้นที่เกษตรอินทรีย์”

DOA10 11 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การนำเข้าข้อมูลการสำรวจพื้นที่เกษตรอินทรีย์” เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำเข้าข้อมูลการสำรวจพื้นที่เกษตรอินทรีย์ได้ถูกต้อง และมีแนวทางปฏิบัติเดียวกัน โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บข้อมูลเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ของกรมวิชาการเกษตร กรมข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จำนวน ๑๒๐ คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๓๑๔ ชั้น ๓ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม และพบปะเกษตรกรที่นำสินค้ามาจำหน่ายภายในงาน

DOA09 11 2560
 
  เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๖๗๐ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยมและพบปะเกษตรกรที่นำสินค้ามาจำหน่ายภายในงานโดยมีนางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>