• thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

กรมวิชาการเกษตรโชว์เทคโนโลยีผลงานวิจัยปรับใช้ประโยชน์ในงาน Field Day

DOA23 08 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตรที่เหมาะสมในสภาพพื้นที่ส่วนภูมิภาค (Field Day) ภายใต้แนวคิด "การตลาดนำ กรมวิชาการเกษตรคิดการผลิตยั่งยืน" ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ และมอบโล่เกษตรกรดีเด่น สาขาระบบการจัดการคุณภาพพืช GAP ด้านการผลิตพืชอินทรีย์และมอบใบรับรองแหล่งผลิตพืช และมอบต้นพันธุ์อัญชัน พันธุ์เทพรัตน์ไพลิน ๖๓ โดยมีนายจำรอง ดาวเรือง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กล่าวรายงานและนำชมนิทรรศการผลงานวิจัย อาทิ แปลงเรียนรู้ การใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้ การทำเกษตรอินทรีย์ การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การใช้ปุ๋ยชีวภาพ PGPR-II และปุ๋ยชีวภาพ PGPR-III ในข้าว มันสำปะหลัง และอ้อย พร้อมเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักโดยใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย การใช้ชีวภัณฑ์ในการปลูกผักและผลไม้ การสาธิตเครื่องจักรกลอ้อยไร้คนขับ การใช้โดรนเพื่อการเกษตร การผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ การแก้ไขปัญหาภูเขาหัวโล้นในพื้นที่ภาคเหนือ การปลูกและการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

DOA23 08 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ เกษตรกร ผู้นำชุมชน และผู้แทนภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยครั้งนี้ เป็นการพิจารณากำหนดชนิดพืชซึ่งพันธุ์พืชใหม่ จะได้รับความคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ จำนวน ๔ รายการ ได้แก่ พืชชนิดมันฝรั่ง อ้อยักษ์ เบญจมาศ และกะหล่ำปลี

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป > สุดท้าย >>