• forking10
  • hydroponics
  • BigChange8
  • userProfile2018
  • thainiyom
  • AGRI-Tech
  • eGov-forum
  • acid2018
  • horti-asia
  • pr-warning
  • hydroponics
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รักษาการในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช ผู้อำนวยการสำนักผู้เชี่ยวชาญ กรมวิชาการเกษตร ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ

DOA18 07 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ รักษาการในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช ผู้อำนวยการสำนักผู้เชี่ยวชาญกรมวิชาการเกษตร และMr.Swung Oh Too Director of Technology Extension Division, Extension Service Bureau, Rural Development Administration ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "2018 AFACI Program Workshop on ATIN & Seed - Extension" ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ การสัมมนาครั้งจัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับAFACIระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการของด้านสารสนเทศการเกษตร และด้านการสร้างเครือข่ายผูุ้ผลิตเมล็ดพันธุ์ดีที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานในอนาคต ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาขีพและพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่อไป มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากประเทศสมาชิก AFACI จำนวน 14 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน กัมพูชา อินโดนีเซีย คีร์กีซ  ลาว มองโกเลีย พม่า เนปาล ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา เวียดนาม และไทย

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นหัวหน้าคณะของกรมวิชาการเกษตรในการประชุม ทางไกลระหว่างกรมวิชาการเกษตรและกระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำออสเตรเลีย

DOA17 07 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นหัวหน้าคณะของกรมวิชาการเกษตรในการประชุมทางไกลระหว่างกรมวิชาการเกษตรและกระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำออสเตรเลีย (Department of Agriculture and Water Resources: DAWR) เพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องร่างเงื่อนไขการนำเข้าอะโวคาโดจากออสเตรเลียไปยังประเทศไทย ณ ห้องประชุมสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ชั้น ๒ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยรองอธิบดีและโฆษกกรมวิชาการเกษตร ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

DOA16 07 2561 1
 
  เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีและโฆษกกรมวิชาการเกษตร ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เรื่อง "คำแนะนำการลดสารตกค้างในผักไฮโดรโปรกนิกส์ " ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>