• doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมชมนิทรรศการกรมวิชาการเกษตร

AA1 7
 
  เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมนิทรรศการของกรมวิชาการเกษตร ภายใต้แนวคิด "เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามรอยพ่อ สู่ความพอเพียง" ในงานเกษตรภาคอีสานประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนายนิรันดร์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ นำชมและบรรยายสรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเกษตรภาคอีสานประจำปี ๒๕๖๐

AA1 7
 
  เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเกษตรภาคอีสานประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้แนวคิด "น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุุณ พระมิ่งขวัญเกษตรไทย" และเยี่ยมชมนิทรรศการของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ ในนามกรมวิชาการเกษตรและหน่วนงานเครือข่าย ซึ่งจัดภายใต้แนว "เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามรอยพ่อ สู่ความพอเพียง" โดยนายนิรันดร์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ นำชมและบรรยายสรุป การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานของกรมวิชาการเกษตรให้เข้าถึงเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการเกษตรแห่งสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศสิงคโปร์

AA1 4
 
  เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Mr. Sebastien Bouvatierอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการเกษตรแห่งสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศสิงคโปร์ที่ขอเข้าพบ เพื่อหารือขอรับทราบข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับนโยบายและการปฏิรูปภาคการเกษตรของไทย Biomass for bio-energy กฎหมายและนโยบายว่าด้วยระบบการจัดการลดความสูญเสียและอาหารเหลือทิ้งในประเทศไทย ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรมอบใบรับรองมาตรฐาน (GAP) พืชในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า ๖ ตำบลจังหวัดสมุทรปราการ

AA1 7
 
  เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานร่วมในพิธีมอบใบรับรองมาตรฐาน (GAP) พืช ซึ่งจัดโดยกรมวิชาการเกษตรและสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ถัดไป > สุดท้าย >>