• kingrama9
  • rama9
  • image
  • pvp
  • PPC13
  • doa051060
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรตรวจเยี่ยมและติดตามงานฐานข้อมูลธนาคารเชื้อพันธุ์พืช

AA1 5
   เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรตรวจเยี่ยมและติดตามงานฐานข้อมูลธนาคารเชื้อพันธุ์พืช โดยมีนายดนัย นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพบรรยายสรุปและนำชม ณ สำนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ คลองหก จังหวัดปทุมธานี

นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมกระทรวงเกษตรฯ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เน้นการบริหารจัดการเกษตรครบวงจรตั้งแต่การปลูก ผลิต แปรรูป สร้างนวัตกรรมไปสู่การตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

AA1 4
 
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อติดตามการดำเนินงานต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรฯ โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารระดับสูง พร้อมด้วย ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

กรมวิชาการเกษตรร่วมวางพานพุ่มและถวายราชสดุดี พร้อมโชว์จัดนิทรรศการในงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

AA1 7
 
  พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีฯ และเปิดนิทรรศการ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ โดยมีดร. สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและผู้แทนร่วมวางพานพุ่มและถวายราชสดุดี พร้อมทั้งบรรยายสรุปการจัดนิทรรศการในหัวข้อ พระเจ้าอยู่หัวกับการวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช ในงานวันพระบิดาฝนหลวงซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้น เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมพิธีทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ครบ ๓๐ วัน เสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

AA1 8
 
  เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิยน ๒๕๕๙ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมพิธีทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ครบ ๓๐ วัน เสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ครบ ๓๐ วันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป ถวายเป็น 
พระราชกุศลด้วย ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 101 102 103 104 105 ถัดไป > สุดท้าย >>