• pvp
  • ecommerceweek2017
  • doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่

AA1 7
 
  เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์  ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของนางสายรุ้ง สันตานนท์ บ้านวังขามป้อม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่ ๓ ไร่ ซึ่งเป็นโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบโดยมีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ๑ เชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตามรอยที่พ่อสร้าง” ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่(ขุนวาง) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

AA1 7
 
  เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์  ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตามรอยที่พ่อสร้าง” ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โดยมีนางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๐ มกราคมนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ที่เคยเสด็จพระราชดำเนินศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ และได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการบุกเบิกก่อตั้งระยะแรกผ่านโครงการหลวง เพื่อพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูง ช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชาวไทยภูเขา ทั้งยังลดพื้นที่ปลูกฝิ่น รวมทั้งลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำและลดการทำไร่เลื่อนลอย ทำให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอในชุมชน สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบาย ปี ๒๕๖๐

AA1 8
 
  เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบาย ปี ๒๕๖๐ ตามโครงการเกษตรอินทรีย์ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ โครงการทฤษฎีใหม่สู่ความยั่งยืน รวมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ผู้เชี่ยวชาญกรมวิชาการเกษตรโดยมีผู้บริหารในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

AA1 6
 
  เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ติดตามพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและการให้ความช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งในส่วนของกรมวิชาการเกษตรได้เข้าสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำลด และระดมความช่วยเหลือจากเครือข่ายของกรมวิชาการเกษตรเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับเกษตรกร โดยส่งสิ่งของไปบรรเทาทุกข์เตรียมการฟื้นฟูพืชที่ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะพืชที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาตร์ซึ่งมีเอกลักษณ์ประจำถิ่น (GI) เช่น ส้มโอทับทิมสยามและมอบหมายให้หน่วยงานจัดชุดปฏิบิติการและติดนตามให้คำแนะนำและช่วยเหลือ

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ถัดไป > สุดท้าย >>