• king_phumipol
  • newtheory
  • iup
  • conference
  • a4
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ และผู้อำนวยการศูนย์ ฯ และนักวิชาการ ได้เยี่ยมแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง

DOA23 07 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายจำรอง ดาวเรือง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จ.เชียงใหม่ และผู้อำนวยการศูนย์ ฯ และนักวิชาการ ได้เยี่ยมแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ๗๐,๐๐๐ ราย ของ นายเจริญ เทพสุวรรณ์ ณ บ้านร่มโพธิ์ทอง ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหัดเชียงราย โดยเกษตรกรได้แบ่งพื้นที่ทำการเกษตรประกอบด้วย การปลูกข้าว มะพร้าว มะม่วง ไผ่ เลี้ยงโค เลี้ยงปลาในนาข้าว ขุดสระเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงกบ พืชผักสวนครัว และอื่น ๆ โดยได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้การสนับสนุนโครงการ ฯ

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการวางกับดักตั๊กแตน จังหวัดเชียงราย

DOA22 07 2560
 
    เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติการวางกับดักตั๊กแตนไผ่และตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่พื้นที่ อำเภอเทิง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ Mr.Burak BALKAN,Commercial Counsellor สถานเอกอัครราชทูตตุรกี ประจำประเทศไทย

DOA21 07 2560

 
  เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ Mr.Burak BALKAN,Commercial Counsellor สถานเอกอัครราชทูตตุรกี ประจำประเทศไทย ในประเด็นการเพิ่มมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างตุรกรีและไทย ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การบริการที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของสำนักงานเลขานุการกรม

DOA21 07 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การบริการที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของสำนักงานเลขานุการกรม ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรมวิชาการเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงานในการจัดสัมมนา ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจในงานบริการอย่างถูกต้อง ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของผู้ให้บริการที่ดี มีทักษะการสื่อสารในงานบริการ และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นต่าง ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ห้องประชุม ๓๑๔ ตึกกสิกรรมกรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>