• king_phumipol
  • newtheory
  • sufficiency
  • suwit-600104
  • key
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบาย ปี ๒๕๖๐

AA1 8
 
  เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบาย ปี ๒๕๖๐ ตามโครงการเกษตรอินทรีย์ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ โครงการทฤษฎีใหม่สู่ความยั่งยืน รวมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ผู้เชี่ยวชาญกรมวิชาการเกษตรโดยมีผู้บริหารในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

AA1 6
 
  เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ติดตามพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและการให้ความช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งในส่วนของกรมวิชาการเกษตรได้เข้าสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำลด และระดมความช่วยเหลือจากเครือข่ายของกรมวิชาการเกษตรเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับเกษตรกร โดยส่งสิ่งของไปบรรเทาทุกข์เตรียมการฟื้นฟูพืชที่ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะพืชที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาตร์ซึ่งมีเอกลักษณ์ประจำถิ่น (GI) เช่น ส้มโอทับทิมสยามและมอบหมายให้หน่วยงานจัดชุดปฏิบิติการและติดนตามให้คำแนะนำและช่วยเหลือ

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจาก APCC Climate Center

AA1 4
 
  เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ คณะนักวิจัยจาก APCC Climate Center เข้าพบ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เพื่อหารือเรื่องการดำเนินการโครงการทางวิทยาศาสตร์ในการส่งเสริมศักยภาพการปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทางด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรน้ำในประเทศไทย ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมศวพ.พัทลุง

AA1 4
 
 เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศวพ.พัทลุง พร้อมให้นโยบายในการปรับปรุงการทำงานโครงการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมว่า ให้ทำแปลงเล็กขนาดเท่าพื้นที่ถือครองของเกษตรกรรายย่อย เพื่อให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้ได้ง่าย และจะต้องเน้นการถ่ายทอดและให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้จริง

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>