• forking10
  • hydroponics
  • BigChange8
  • userProfile2018
  • thainiyom
  • AGRI-Tech
  • eGov-forum
  • acid2018
  • horti-asia
  • pr-warning
  • hydroponics
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยศัตรูพืชอัจฉริยะ

DOA18 07 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยศัตรูพืชอัจฉริยะ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันกำจัดและควบคุมการแพร่ระบาดของศัตรูพืช เป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์ และเฝ้าระวังเพื่อการเตือนภัยศัตรูพืชระบาด โดยมีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ และผู้แทนจากกองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร ร่วมตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

DOA16 07 561
 
  เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายจำรอง ดาวเรือง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ และผู้แทนจากกองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร ร่วมตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมทั้ง มอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช ให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท ตั้งใจ มีความเข้มงวดในการตรวจสอบ เฝ้าระวังการนำเข้าและส่งออกพืช เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าพืชทีไม่มีใบรับรองสุขอนามัยพืช ซึ่งอาจมีโรคและแมลงศัตรูพืชต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร และป้องกันการลักลอบส่งออกพืชสงวนออกนอกราชอาณาจักร ณ ด่านตรวจพืชเชียงของ เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย โดยมีนางภูษณิศา ธานี หัวหน้าด่านตรวจพืชเชียงของ บรรยายสรุปและนำชม

รักษาการในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช ผู้อำนวยการสำนักผู้เชี่ยวชาญ กรมวิชาการเกษตร ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ

DOA18 07 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ รักษาการในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช ผู้อำนวยการสำนักผู้เชี่ยวชาญกรมวิชาการเกษตร และMr.Swung Oh Too Director of Technology Extension Division, Extension Service Bureau, Rural Development Administration ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "2018 AFACI Program Workshop on ATIN & Seed - Extension" ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ การสัมมนาครั้งจัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับAFACIระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการของด้านสารสนเทศการเกษตร และด้านการสร้างเครือข่ายผูุ้ผลิตเมล็ดพันธุ์ดีที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานในอนาคต ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาขีพและพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่อไป มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากประเทศสมาชิก AFACI จำนวน 14 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน กัมพูชา อินโดนีเซีย คีร์กีซ  ลาว มองโกเลีย พม่า เนปาล ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา เวียดนาม และไทย

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>