• pvp
  • PPC13
  • ecommerceweek2017
  • doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

ผู้แทนจาก CABI-SEA เข้าพบ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

DOA14 11 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ Dr. A. Sivapragasam, Regional Director ผู้แทนจาก Center for Agriculture and Bioscience International-Southeast Asia (CABI-SEA) เข้าพบนายพิเชฐ เชาวน์วัฒวงศ์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช เพื่อหารือเรื่องโครงการระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

ประชุมการควบคุมและกำจัดศัตรูพืชมะพร้าวแบบบูรณาการของหน่วยงานราชการ

DOA13 11 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายศรัณย์ วัธนธาดา ผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรเป็นประธานการประชุม “การควบคุมและกำจัดศัตรูพืชมะพร้าวแบบบูรณาการของหน่วยงานราชการ” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายรับทราบแผนปฏิบัติการการจัดการหนอนหัวดำมะพร้วแบบคลอบคลุมพื้นที่ และขั้นตอนวิธีการดำเนินการตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดเขตควบคุมศัตรูพืช พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ (PMQA) : เสริมสร้างการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

DOA13 11 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ (PMQA) : เสริมสร้างการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประชุมชี้แจงข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในประเทศกัมพูชา และมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง

DOA10 11 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประชุมชี้แจงข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในประเทศกัมพูชา และมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยมีนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร พาณิชย์จังหวัดชลบุรี นักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช เจ้าหน้าที่ปกครอง ผู้แทนจากสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย จังหวัดชลบุรี สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย กรุงเทพฯ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงและรับมอบคู่มือการสำรวจโรคดังกล่าวพร้อมสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถนำไปปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป ณ สำนักงานตลาดบ้านแหลม อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>