• doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร หารือเกี่ยวกับการจัดประชุม 49th APCC COCOTECH Conference

14 12 2560 3

   เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร หารือกับ Mr.Uron N. Salum, Executive Director of Asian and Pacific Coconut Community หรือ APCC ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร  เกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่และรายละเอียดการจัดประชุม 49th APCC COCOTECH Conference ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งนี้

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

DOA14 12 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมชี้แจงกรอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

DOA14 12 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมชี้แจงกรอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2561โดยมีนางจันทร์จรี ซ้อนพิมพ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม ๓๑๔ ตึกกสิกรรม การประชุมครั้งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติได้ในแนวทางเดียวกัน สามารถถ่ายทอดข้อมูล เพื่อการปฏิบัติงานที่มุ่งสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของกรมวิชาการเกษตรต่อไป

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในพิธีมอบต้นกาแฟและเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตกาแฟโรบัสต้าของศูนย์วิจัยพืชสวนยะลาตามโครงการผลิตกาแฟ โรบัสต้า จังหวัดยะลา

DOA14 12 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีมอบต้นกาแฟและเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตกาแฟโรบัสต้าของศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ตามโครงการผลิตกาแฟโรบัสต้า จังหวัดยะลา เพื่อส่งเสริมการปลูกกาแฟโรบัสต้า เป็นพืชเสริมรายได้ ให้เกษตรกรในภาวะราคาผลผลิตยางพาราตกต่ำ และพัฒนา อัตลักษณ์กาแฟเมืองยะลา เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่มีศักยภาพในพื้นทีการดำเนินการในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของ ๔ หน่วยงานคือ กรมวิชาการเกษตร จังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาและ เทศบาลนครยะลา โดยจะร่วมการส่งเสริมการผลิตกาแฟแบบเกษตรแปลงใหญ่ พื้นทื่ประมาณ ๖๐๐ ไร่ ในส่วนของกรมวิชาการเกษตรให้การสนับสนุนต้นกล้ากาแฟและองค์ความรู้การผลิตกาแฟคุณภาพ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายการผลิตต้นกล้ากาแฟพันธุ์ดี ในขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาจะสนับสนุนในส่วนของการพัฒนาห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และ เทศบาลนครยะลาจะรับผิดชอบดำเนินการในส่วนของการเชื่อมโยงการตลาด ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>