• king_phumipol
  • newtheory
  • innovation
  • suwit-600104
  • key
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากโครงการ IR4

AA1 6
 
  เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Dr. Mihael Braverman เจ้าหน้าที่จากโครงการ IR4 เรื่องบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และ โครงการ lnterregional Project Number 4 (IR4 Project) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมวิชาการเกษตรสหรัฐอเมริกา ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานการประชุมติดตามการปฏิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และการบันทึกข้อมูลและการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

AA1 6
 
  เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมติดตามการปฏิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และการบันทึกข้อมูลและการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีผู้บริหารทุกระดับจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๓๑๔ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตรจัดพิธีทำบุญพระสงฆ์ ๑๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสครบกำหนดสตมวาร (๑๐๐ วัน)

AA1 8
 
  เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ และ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดี ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานราชการ ทำบุญพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสครบกำหนดสตมวาร (๑๐๐ วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุม ๓๑๔ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดหน่วยปฏิบัติการพิเศษช่วยเหลือฟื้นฟูการผลิตพืชพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ตอนล่าง สวพ.๘

AA1 4
 
  เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดหน่วยปฏิบัติการพิเศษช่วยเหลือฟื้นฟูการผลิตพืชพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ตอนล่าง สวพ.๘ ด้วยความห่วงใยถึงพี่น้องที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ และ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดเร่งทำการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง พบว่ามีพืชของเกษตรกรได้รับผลกระทบ ทั้งสิ้น ๒๐๐,๒๘๘ ไร่ จำแนกเป็น ข้าว ๗๐,๓๗๐ ไร่ พืชไร่พืชผัก เช่น ข้าวโพด ถั่วลิสง ผักต่างๆ ๑๔,๕๖๘ ไร่ ไม้ยืนต้น เช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ลองกอง ทุเรียน มังคุด ๑๑๕,๓๕๐ ไร่ โดยจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลาพื้นที่รอบทะเลสาบสงขลาจะได้รับความเสียหายมากที่สุด สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>