• king_phumipol
  • newtheory
  • wannacry
  • seed
  • conference
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • A4
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

DOA28 04 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดยมีเรื่องสืบเนื่อง การจัดตั้งร้านค้าจำหน่ายสินค้าเกษตร (มินิอตก.) แผนสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ การฝึกอบรม Smart Officer การพิจารณาเรื่องการขับเคลื่อนงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรสู่ Thailand 4.0 การขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์ และรับทราบความก้าวหน้าการปรับปรุงกฏหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร การเตรียมการจัดประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๐ กรมวิชาการเกษตร ณ ห้องประชุม ๑ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ นำคณะผู้บริหาร ร่วมรดนำดำหัวอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

DOA27 04 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ นายจำรอง ดาวเรือง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมรดนำดำหัว ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เพื่อขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่

กรมวิชาการเกษตรประชุมหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุ (GMP) และร่วมหารือแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการส่งออกผลไม้ทั้งเปลือก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

DOA26 04 2560 
 
  เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมกับนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประชุมหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุ (GMP) และร่วมหารือแนวทางเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการส่งออกผลไม้ทั้งเปลือก ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในการประชุมการตรวจรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

DOA29 04 2560
 
  เมื่่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมการตรวจรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>