• pvp
  • PPC13
  • ecommerceweek2017
  • doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหารในการรับรองและบริการประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

DOA17 10 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหาร ในการรับรองและบริการประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ในการส่งมอบวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหาร ณ ห้องประชุม ๑๑๕ ชั้น ๑ อาคาร ๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร แถลงข่าวร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง "เกษตร-สาธารณสุข ผนึกกำลังเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหาร"

DOA16 10 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร แถลงข่าวร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในเรื่อง "เกษตร-สาธารณสุข ผนึกกำลังเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหาร" ณ ห้องประชุม ๑๓๔ - ๑๓๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

DOA13 10 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ดวงใจราษฎร์ปราชญ์แห่งน้ำ" ในโอกาสนี้ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายอุทัย นพคุณวงศ์ น.ส.ศิริพร บุญชู รองอธิบดี คณะผู้บริหารและข้าราชการกรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีด้วย ณ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธ์ุ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

DOA15 10 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธ์ุ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยม โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งตั้งอยู่ ณ บ้านแดนสามัคคี หมู่ที่ ๑๓ คุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยมีพื้นที่ทั้งหมด ๑๓ ไร่ ๓ งาน แบ่งกิจกรรมออกเป็น ๑)แปลงนาสาธิต ๓ ไร่ ๒) ขุดสระและขอบสระปลูกไม้ผล พืชผัก และเลี้ยงสัตว์ ๓ ไร่ ๓) แปลงไม้ผลผสมผสาน ๖ ไร่ และ ๔) พื้นที่อยู่อาศัย ๑ ไร่ พร้อมนี้ ได้ให้คำแนะนำการผลิตพืชตามหลักวิชาการเกษตรโดยกรมวิชาการเกษตร (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์) ยินดีให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินการ และให้มีการนำเทคโนโลยีของกรมฯมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>