• kingrama9
  • amafthailand2017
  • PPC13
  • a4
  • image
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยผู้แทนกรมปศุสัตว์และผู้แทนกรมประมง ลงพื้นที่เพื่อสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ซื้อก่อนช่วงเทศกาลสารทจีน

DOA30 08 2560
 
  วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผู้แทนกรมปศุสัตว์ และผู้แทนกรมประมง ลงพื้นที่ตรวจตลาดไท จังหวัดปทุมธานี และห้างเทสโก้ โลตัส สาขา พระราม ๔ เพื่อสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ซื้อก่อนช่วงเทศกาลสารทจีน ทั้งนี้ จะดำเนินสุ่มเก็บคงตลาดสดทั่วประเทศแบบบูรณาการ ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๖๐

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและรักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านศัตรูพืช พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ตรวจติดตามการเฝ้า ระวังและติดตามการระบาดแมลงศัตรูพืช (ไรสี่ขามะพร้าว)

DOA29 08 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนายพิเชษฐ เชาวน์วัฒนวงศ์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านศัตรูพืช พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ตรวจติดตามการเฝ้าระวังและติดตามการระบาดแมลงศัตรูพืช (ไรสี่ขามะพร้าว)ในพื้นที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมให้นโยบายการเฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืชในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญแก่นักวิชาการในพื้นที่เพื่อให้ร่วมกันเฝ้าระวัง และลงพื้นที่สวนมะพร้าวเพื่อเฝ้าระวังกับนักวิชาการในพื้นที่เพื่อพบปะผู้ดูแลสวนมะพร้าว และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแปลงใหญ่มะม่วงของกลุ่มเกษตรผู้ปลูกมะม่วงเพื่อติดตามผลการดำเนินการในการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร และให้คำแนะนำในการจัดการแปลงให้ปลอดจากศัตรูพืช

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงนาอินทรีย์ของเกษตรกรพื้นที่บ้านโนนสำโรง จังหวัดศรีสะเกษ

DOA25 08 2560
 
  นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงนาอินทรีย์ของเกษตรกรพื้นที่บ้านโนนสำโรง หมู่ ๗ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานวิจัยและพัฒนาของศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ

DOA25 08 2560
 
  นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานวิจัยและพัฒนาของศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ โดยมีดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรบรรยายสรุปและนำชม ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>