• doa051060
  • suwit04052017
  • rice2018
  • npht2018
  • thainiyom
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการโครงการจัดทำตัวชี้วัด และติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

DOA24 04 2561 copy
 
  เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการโครงการจัดทำตัวชี้วัด และติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก JAAS

DOA24 04 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Mr.Chen Xin, Director, Institute of Industrial Crops และคณะเจ้าหน้าที่ Jiangsu Academy of Agricultural Sciences (JAAS) เพื่อร่วมหารือความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับ JAAS (ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตถั่วเหลืองภายใต้วิกฤตภัยแล้ง) ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานวิจัยการเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น

610426 2

     เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑  นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช ได้เดินทางไปยังสำนักงานวิจัยการเกษตรและอาหารแห่งชาติ (National Agriculture and Food Research Organization หรือ NARO) และศูนย์เมล็ดพันธุ์และต้นกล้า (Center for Seeds and Seedling, CSS) ณ เมืองซึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีรองประธาน NARO และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมทั้งร่วมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการปลูกตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ (DUS growing test) และระบบการทำงานคุ้มครองพันธุ์พืช (PVP G-men) สะหรับเกษตรกรและนักปรับปรุงพันธุ์รายย่อย รวมถึงการบริหารจัดการข้อกำหนดอนุญาตให้เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อได้เอง (Farm saved seeds) พร้อมทั้งศึกษาดูงานบริษัท Takii Seed ซึ่งมีการวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักและไม้ดอก ซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วโลก

ประชุมคณะกรรมการการจัดงาน SIMA ASEAN THAILAND 2018 ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ฝ่ายคณะกรรมการจัดนิทรรศการ และการประชาสัมพันธ์

DOA20 04 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการจัดงาน SIMA ASEAN THAILAND 2018 ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ฝ่ายคณะกรรมการจัดนิทรรศการและการประชาสัมพันธ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้า และพิจารณาหาแนวทางการจัดนิทรรศการในส่วนของกรมวิชาการเกษตร ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>