• kingrama9
  • amafthailand2017
  • PPC13
  • a4
  • image
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

AA1 8
 
  เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรชี้แจงการจัดกิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

AA1 6
 
  เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรชี้แจงการจัดกิจ กรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ อาคารฝึกอบรมด้านมาตรฐานการผลิตพืชกรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เรื่องความร่วมมือและการเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

AA1 6
 
  วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ Dr.Cho Yang-Hee และคณะเจ้าหน้าที่จาก (AFACI) เข้าหารือกับ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เรื่องความร่วมมือและการเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
The 5 th AFACT International Training Workshop on GermplasmManagement System ซึ่งเป็การดำเนินการภายใต้โครงการ Integrated Management System of Plant Genetic Resources ที่จะมีการจัดขึ้นในประเทศไทย ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร ระหว่างไทยและเยอรมัน

AA1 6
 
  เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายอักเซล วิลด์เนอร์ ที่ปรึกษาฑูตฝ่ายอาหารและการเกษตร สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เข้าพบดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร ระหว่างไทยและเยอรมัน ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ถัดไป > สุดท้าย >>