• kingrama9
  • amafthailand2017
  • PPC13
  • a4
  • image
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

DOA31 08 2560
 
  เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในฐานะประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุุกรรมการการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมีนายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานอนุกรรมการและนายจักรพรรค์ วุ้นสีแซง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างแผนงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปี ๒๕๖๑ และจัดทำฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ ปี ๒๕๖๐ ใน รายจังหวัด โดยมีผู้แทนจาก ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน ณ ห้องประชุม สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดอุบลราชธานี

กรมวิชาการเกษตรจัดอบรมพระราชบัญญัติและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

DOA31 08 2560
 
  เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพระราชบัญญัติและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจัดโดยกองคลัง ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติด้านพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้ารับการอบรม ณ โรงแรมมารวย กรุงเทพฯ

กรมวิชาการเกษตรร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

DOA30 08 2560
 
  เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย  ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน และแพทย์ทางเลือกแห่งชาติครั้งที่ ๑๔ เยี่ยมชมนิทรรศการโซน"แผนพัฒนาสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ (Product) ในส่วนของการพัฒนาสมุนไพรต้นน้ำ, ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสวนสมุนไพร โดยมีนายสมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร บรรยายสรุปและนำชมนิทรรศการ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรประชุมหารือพิจารณาแผนการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

DOA30 08 2560
 
  เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาแผนการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุม สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดอุบลราชธานี

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>