• doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

DOA19 12 2560 1

   เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ นางสาววนิดา กำเนิดเพ็ชร์ อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เข้าพบหารือแนวทางการเปิดตลาดสินค้าเกษตรไทยในสหรัฐฯ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาลข้าวไทย ๒๕๖๐ (Thai Rice Festival 2017)

DOA16 12 2560
 
  เมือวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาลข้าวไทย ๒๕๖๐ (Thai Rice Festival 2017) โดยได้มีนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในเปิดงานฯ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นความร่วมมือของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการจัดงานในครั้งนี้จัดระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการประชาส้มพันธ์และรณรงค์การบริโภคข้าวตลาดเฉพาะที่มีคุณภาพ ให้เป็นที่รู้จักกระแสนิยมของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเป็นการเชื่อมโยงตลาดเฉพาะและผลิตภัณฑ์จากข้าวระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการพบผู้บริโภค ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย และการเพิ่มมูลค่าของข้าว อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้คนไทยและนักท่องเที่ยวได้ตระหนักรู้คุณค่าของข้าวไทย ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และประเพณีที่เกี่ยวกับข้าวให้ได้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

DOA15 12 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมของโครงการฯ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมเกี่ยวกับระบบงานยื่นคำขอและออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตร

14 12 2560 4

   เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐  นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมเกี่ยวกับระบบงานยื่นคำขอและออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรห้องประชุม ๒๐๑ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร


<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>