• doa051060
  • suwit04052017
  • rice2018
  • npht2018
  • thainiyom
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ศวพ.สตูล

DOA28 04 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ศวพ.สตูล โดยมีนายโสพล ทองรักทอง ผอ.สวพ. ๘ และนายชนินทร์ ศิริขันตยกุล ทำหน้าที่ ผอ.ศวพ.สตูล ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ ผอ.ศวพ.สตูล บรรยายสรุปการดำเนินการต่างๆในพื้นที่ ศวพ.สตูล ในการนี้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้ให้คำแนะนำในการดำเนินการและแนวทางการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ ศวพ.สตูล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานต่อไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร

25 04 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ กรมวิชาการเกษตร โดยสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร จัดประชุมหารือร่วมกับสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เพื่อหาแนวทางในการสนับสนุนการลดราคาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม การหารือในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องและสนับสนุนโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการนี้ นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินการร่วมกับผู้ประกอบการค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ณ ห้องประชุม ๑๒๔ ชั้น ๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการจัดงาน SIMA ASEAN THAILAND 2018

610426 3
 
  เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑  นางสาวศิริพร บุญชู  รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการจัดงาน SIMA ASEAN THAILAND 2018 เพื่อสรุปแนวทางการดำเนินการจัดสัมมนาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมวิชาการเกษตร เพื่อนำไปรายงานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน SIMA ASEAN THAILAND 2018 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนงานวิจัยบูรณาการด้านพืช

610426 1
 
  เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑  นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนงานวิจัยบูรณาการด้านพืช ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าชุดโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย และนักวิชาการจากสถาบัน สำนัก ของกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาแผนงานวิจัยด้านพืชแบบบูรณาการสามารถนำความรู้ไปวางแผน เขียนเสนอแผนงานวิจัย และสามารถประสานงานกับผู้ร่วมงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้เป็นอย่างดี ณ ชวาลันรีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>