• king_phumipol
  • newtheory
  • wannacry
  • seed
  • conference
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • A4
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

ผู้แทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมประขุมคณะกรรมการจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งช่าติ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

DOA04 05 2560
 
  เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรมวิขาการเกษตรเป็นผู้แทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมประขุมคณะกรรมการจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งช่าติ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ๑๓๔ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา นำชาวนาสู่ยุค 4.0" ในระหว่างวันที่ ๓ - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพฯ และในทุกภาคของประเทศที่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดชัยนาทและจังหวัดพัทลุงพร้อมกันด้วย

กรมวิชาการเกษตรสัมมนาการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกกฤษณาแบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒

DOA02 05 2560 1
 
  เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพธีเปิด การประชุมสัมมนา เรื่อง การขึ้นทะเบียนแปลงปลูกกฤษณาแบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายอนันต์ อักษรศรี ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร กล่าวรายงาน การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรผู้ปลูกกฤษณาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ เป็นการประชาสัมพันธ์และรับขึ้นทะเบียนแปลงปลูกปลูกกฤษณาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกไม้กฤษณาในจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกร สามารถสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับประเทศต่อไปในอนาคต

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร บรรยายพิเศษ เรื่อง "กรมวิชาการเกษตรกับเกษตร 4.0"

DOA02 05 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดร.อำพล เสนาณรงค์ ผู้เคยดำรงตำแหน่งองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการ "การปรับปรุงพันธุ์พืชกับทิศทางเกษตรไทย" พร้อมมอบรางวัลให้แก่นักปรับปรุงพันธุ์ และขยายพันธุ์พืชดีเด่น รวมทั้งหน่วยงานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์ และขยายพันธุ์พืชดีเด่นประจำปี ในโอกาสนี้ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร บรรยายพิเศษ เรื่อง "กรมวิชาการเกษตรกับเกษตร 4.0" ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับภูมิภาค "แนวทางระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียน"

DOA01 05 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ หน่วยงาน GIZ จัดประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับภูมิภาค "แนวทางระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียน" โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม อิสตีน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>