• king_phumipol
  • newtheory
  • iup
  • conference
  • a4
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะผู้บริหาร สวพ.๔ /ผอ.ศวร.อุบลฯ ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ตามนโยบายรัฐบาลในความรับผิดชอบ

DOA02 07 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สวพ.๔ /ผอ.ศวร.อุบลฯ ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ตามนโยบายรัฐบาลในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร ณ บ้านบุ่งมะแลง ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสงวน จบศรี เกษตรกรเจ้าของแปลง และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้บริหารในสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เข้าร่วม การสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทฑิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับประเทศ

DOA30 06 2560
 
  เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้บริหารในสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เข้าร่วม การสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทฑิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับประเทศ ครั้งที่ ๗ โดยมีพลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการสัมมนา ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางไทร ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะไปประจำการในต่างประเทศเยี่ยมคารวะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร

DOA29 06 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรีบคณะข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะไปประจำการในต่างประเทศ เพื่อแนะนำตัวและขอรับทราบนโยบายการดำเนินงานด้านต่างประเทศ และประเด็นความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา และสหพันธรัฐรัสเซียที่ประสงค์ให้หัวสำนักงานฯ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน และสืบค้นเชิงลึกด้านนโยบาย กฏ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรของไทย ณ ห้อง ๒๐๑ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุม ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็คทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW แบบ Single Form ตามรายสินค้ายุทธศาสตร์ ยางพาราและวัตถุอันตราย

DOA29 06 2590
 
  เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็คทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW แบบ Single Form ตามรายสินค้ายุทธศาสตร์ ยางพาราและวัตถุอันตราย เพื่อสอบถามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเลคทรอนิกส์แบบ Single Form ผ่านระบบ NSW ของกรมวิชาการเกษตรทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้ายางพาราและวัตถุอันตราย ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>