• forking10
  • hydroponics
  • BigChange8
  • userProfile2018
  • thainiyom
  • AGRI-Tech
  • eGov-forum
  • acid2018
  • horti-asia
  • pr-warning
  • hydroponics
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

ประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

DOA19 07 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดร.สุุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยศัตรูพืชอัจฉริยะ

DOA18 07 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยศัตรูพืชอัจฉริยะ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันกำจัดและควบคุมการแพร่ระบาดของศัตรูพืช เป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์ และเฝ้าระวังเพื่อการเตือนภัยศัตรูพืชระบาด โดยมีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ และผู้แทนจากกองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร ร่วมตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

DOA16 07 561
 
  เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายจำรอง ดาวเรือง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ และผู้แทนจากกองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร ร่วมตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมทั้ง มอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช ให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท ตั้งใจ มีความเข้มงวดในการตรวจสอบ เฝ้าระวังการนำเข้าและส่งออกพืช เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าพืชทีไม่มีใบรับรองสุขอนามัยพืช ซึ่งอาจมีโรคและแมลงศัตรูพืชต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร และป้องกันการลักลอบส่งออกพืชสงวนออกนอกราชอาณาจักร ณ ด่านตรวจพืชเชียงของ เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย โดยมีนางภูษณิศา ธานี หัวหน้าด่านตรวจพืชเชียงของ บรรยายสรุปและนำชม

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>