• doa051060
  • suwit04052017
  • rice2018
  • npht2018
  • thainiyom
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต โดยมอบนโยบาย และแนวทางในการดำเนินงานต่างๆ

DOA02 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ตโดยมอบนโยบาย และแนวทางในการดำเนินงานต่างๆ ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษา และวิชาการ ระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับมหาวิทยาลัย Kochi ประเทศญี่ปุ่น

DOA02 05 2561
 
  ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะข้าราชการกรมวิชาการเกษตรได้เดินทางไปยังจังหวัด Kochi ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษา และวิชาการ ระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับมหาวิทยาลัยKochi ประเทศญี่ปุ่น และประชุมหารือกับอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย Kochi เกี่ยวกับความร่วมมือการดำเนินการความร่วมมือระหว่างกันภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว นอกจากนั้นได้เข้าพบและหารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด Kochi และผู้บริหารหน่วยงานด้านการเกษตรของจังหวัด Kochi และเยี่ยมชม Fruit Tree Experiment Station ซึ่งเป็นสถานีทดลองด้านไม้ผล ภายใต้ศูนย์วิจัย Kochi Prefectural Agriculture Research Center ของจังหวัด Kochi ดำเนินการวิจัยและทดลองด้านไม้ผล อาทิ ส้มโอ ส้ม และ แพร์

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมเป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าการพัฒนาและทดสอบระบบ GAP Online

610501 1
 
  เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานร่วมกับ นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในการประชุมติดตามความคืบหน้าการพัฒนาและทดสอบระบบ GAP Online เพื่อให้การปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในการรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับพืช (GAP พืช) โดยมี นายนิรันดร์ สุขจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดขอนแก่น  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัด และนักวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร  ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้า ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดขอนแก่น

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบนโยบายการจัดทำคลิปวิดีโอเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง การใช้ปุ๋ยและป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องในรูปแบบคลิปวิดีโอผ่านยูทูป

610501 2
 
  เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบนโยบายการจัดทำคลิปวิดีโอเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง การใช้ปุ๋ยและป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องในรูปแบบคลิปวิดีโอผ่านยูทูป ซึ่งกรมวิชาการเกษตรมีนโยบายในการจัดทำคลิบวิดีโอดังกล่าวเพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารอีกช่องทางหนึ่ง ที่จะนำองค์ความรู้ทางวิชาการที่กรมวิชาการเกษตรมีอยู่แล้ว ไปเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสารสาธารณะที่มีความรวดเร็วและนิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน เน้นการถ่ายทำด้วยเครื่องมือง่าย ๆ โดยนักวิชาการเจ้าของผลงานเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยนำปัญหาที่เกษตรกรพบและต้องการคำตอบ ทันต่อเหตุการณ์ เหมาะสมกับช่วงฤดูกาลเพาะปลูก เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว โดยจะเผยแพร่ผ่านYouTube Channel "กรมวิชาการเกษตร เพื่อเกษตรกร"  โดยระยะแรกมีเป้าหมายการดำเนินการเดือนละ ๑๐ เรื่อง ซึ่งกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ได้แนะนำเทคนิคการเขียนสคริปต์อย่างง่าย โดยการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย การถ่ายคลิบวิดีโอโดยใช้โทรศัพท์มือถือ ช่องทางการส่งคลิบวิดีโอเพื่อนำมาตัดต่อจัดทำเป็นคลิปความยาว ๓ - ๕ นาที และนำขึ้นเผยแพร่ตามแผนการดำเนินการที่กำหนดไว้ โดยมี นายวารวุธ ชูธรรมธัช รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในฐานะประธานคณะทำงานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>