• king_phumipol
  • newtheory
  • iup
  • conference
  • a4
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าหารือกับคณะ Inoue calcium corporation และ Kochi university japan

DOA05 07 2560
 
  เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าหารือกับคณะ Inoue calcium corporationและ Kochi university japan ในเรื่อง MOU ระหว่าง DOA กับ Kochi University ความร่วมมือโครงการที่ ขุนวาง New Project with cooperative และติดตามงานการขึ้นทะเบียนสารป้องกันเชื้อรา IC Bordeaux 66D registration ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดกลางยางพารา โรงงานยางแท่ง และประชุมหารือกับเกษตรกรผู้ประกอบการค้ายางพารา ณ ตลาดกลางยางพารา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

DOA04 07 2560
 
  เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดกลางยางพารา พร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่จากกองการยาง การยางแห่งประเทศไทย โดยได้เยี่ยมชมกระบวนการซื้อขายยางพาราทั้งระบบการตรวจสอบคุณภาพ พร้อมได้ประชุมหารือกับเกษตรกรและผู้ประกอบการค้ายางพารา เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงการจัดทำหลักเกณฑ์การจัดตั้งตลาดกลางยางพาราของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ตลาดกลางยางพารา จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานแท่งเอสทีอาร์ของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าแซะ จำกัด พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมโรงงานยางแผ่นรมควันของเกษตรกร และโรงงานยางแผ่นรมควันของสหกรณ์กองทุนสวนยางโมถ่าย จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดการอบรมวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๔๑)

DOA04 07 2560
 
  เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๔๑) การอบรมครั้งนี้เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๔๑) รับทราบข้อมูลและปฏิบัติตาม ณ ห้องประชุม ๓๑๔ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดการ สัมมนาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๐

DOA03 07 2560
 
  เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้หัวข้อ "วิจัยปัจจัยการผลิตนำสู่ประเทศไทย 4.0" พร้อมมอบประกาศนียบัตรกับนักวิจัยและข้าราชการดีเด่น และเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยมีนายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กล่าวรายงานและนำชมนิทรรศการ การจัดสัมมนาจัดขึ้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของนักวิจัย ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้านปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพสู่การนำไปใช้ประโยชน์ ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>