• doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

กรมวิชาการเกษตรจัดประชุมรับมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานปี ๒๕๖๑ เพิ่มเติม

DOA21 12 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุม รับมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานปี ๒๕๖๑ เพิ่มเติม โดยมี รองอธิบดี, ผอ.ส่วนกลาง, ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้อำนวยการกอง,สถาบัน,สำนัก,ผอ.ศูนย์วิจัย/ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์/ศูนย์ควบคุมยาง,ผอศวพ.จังหวัด,ผอ.กลุ่มสารวัตรเกษตรสคว+ ผอ.กลุ่มควบคุมตา พระราชบัญญัติ สวพ. ๑ - ๘ และหัวหน้าด่าน ร่วมประชุม ณห้องประชุมมนตรีรุมาคม ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ การปลูกมันสำปะหลัง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

DOA21 12 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ การปลูกมันสำปะหลัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ การปลูกมันสำปะหลัง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ณ ประชุม ๕๐๑ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประชุมหารือระหว่างกรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

DOA20 12 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประชุมหารือระหว่างกรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ในการเตรียมการจัดสัมมนาเชิญปฏิบัติการ The Netherlands-Thai Agri & Food Forum 2018 ณ ห้องประชุม ๓๑๕/๒ ชั้น ๓ ตึกกสิกรรม

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของการขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาติของทางราชการ

DOA20 12 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ธันวาคม ๒๕๖๐ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของการขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาติของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวกับการค้า การลงทุน ๔๖ หน่วยงาน และสำนักงาน ป.ป.ท. โดยมี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องจูปิเตอร์ ๔- ๖ อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>