• king_phumipol
  • newtheory
  • wannacry
  • seed
  • conference
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • A4
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

ผู้อำนวยการฝ่ายการเมือง สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

AA1 5
 
  เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Mr.AllenChenhwa Lou ผู้อำนวยการฝ่ายการเมือง สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยเพื่อหารือประเด็นความร่วมมือระหว่างกัน และ การประชุม APPARI  ณ ห้องอธิบดี อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และคณะเยี่ยมคารวะและประชุมร่วมกับอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

AA1 4
 
  เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประชุมหารือความร่วมมือด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยการเกษตร ร่วมกับนางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และคณะ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

คณะนักศึกษาฝึกงานจาก KOPIA สาธารณรัฐเกาหลี เยี่ยมคารวะอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

AA1 4
 
  เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาฝึกงานจาก KOPIA ซึ่งเป็นความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางเทคนิคระหว่างกรมวิชาการเกษตร กับ Rural Development Administration สาธารณรัฐเกาหลี ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

คณะเจ้าหน้าที่จาก APHIS เยี่ยมคารวะรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรหารือการนำเข้าสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์พืช

AA1 4
 
  เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก APHIS เพื่อหารือเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์พืชมายังประเทศไทย โดยประเด็นในการหารือ คือ การนำเข้าผลไม้แช่แข็งและผลไม้แห้ง การนำเข้าสมุนไพร เฟอร์นิเจอร์ไม้ และติดตามผลการพิจารณาส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจประเมินผลไม้และผักต้องห้าม ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป > สุดท้าย >>