• king_phumipol
  • newtheory
  • wannacry
  • seed
  • conference
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • A4
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในการประชุม "โครงการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก"

DOA11 05 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์รองอธิบดี กรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุม "โครงการการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก" เพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านเกษตร เสริมสร้างความเชี่ยวชาญเตรียมความพร้อมรับรองการพัฒนาด้านการเกษตรและด้านเศรษฐกิจ ตทามนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งกรมวิชาการเกษตรร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ณ ห้องประชุม ๓๑๕/๒ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ

เลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ร่วมงานการประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ประจำปี ๒๕๖๐

DOA10 05 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ร่วมงานการประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ประจำปี ๒๕๖๐ เรื่อง "บัญชีนำทาง สร้างความเข้มแข็ง พัฒนาเกษตรที่ทันสมัย (Smart Farmers)" โดยมีพลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ พร้อมนายธรีภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ครูอาสา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานต่อไป ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

กรมวิชาการเกษตรร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดงานวันรณรงค์ฯประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว(หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

DOA09 05 2560
 
  เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายสมชาย ทองเนื้อห้า ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ ผุู้แทนกรมวิชาการเกษตรร่วมงานวันรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ )ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน โดยมีนายมงคล จอมพันธ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ แปลงสาธิต ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ ๖ ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เกษตรกรปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน ในส่วนของกรมวิชาการเกษตรได้นำเสนอนิทรรศการและสาธิตการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย และการให้ความรู้ด้านกฎหมาย เขตควบคุมศัตรูพืช การใช้สารเคมีฉีคเข้าลำต้นมะพร้าว และการฉีคพ่นสารเคมีทางใบมะพร้าว

กรมวิชาการเกษตรร่วมงานวันรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่

DOA08 05 2560
 
  เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายโสพล ทองรักทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ และคณะฯ ร่วมงานวันรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ ณ หมู่ที่ ๒ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้รับมอบหมายให้จัดนิทรรศการและถ่ายทอดความรู้ จำนวน ๒ ฐานเรียนรู้ ได้แก่ การใช้สารเคมีฉีดเข้าลำต้นและพ่นทางใบ และการให้ความรู้ด้านกฎหมาย

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>