• Bigbang2016
  • thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีเปิดโรงคัดบรรจุุพืชผักผลไม้สด (Packing House)

DOA07 09 2561
 
  เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีเปิดโรงคัดบรรจุุพืชผักผลไม้สด (Packing House) บ้านโนนเขวา ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซี่งกรมวิชาการเกษตรได้ร่วมพัฒนาการผลิตพืช ที่พักกลุ่มเกษตรกรบ้านโนนเขว้าโดยเริ่มการวิจัยและพัฒนาการใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงไตรโคเดอร์ม่ามา ควบคุมโรคพืชและวิธีการจัดการแปลงปลูกอย่างปราณีตตามหลัก GMP ทดแทนการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชจากนั้นถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรจนได้รับการรับรองแหล่งผลิต GMP พืชผักจำนวน ๓๔๙ แปลง  ชนิดพืช ๑๔ชนิุูด ได้แก่ ขึ้นฉ่าย คะน้ากวางตุ้ง ผักกาดหอมผักชี ผักชีลาว ผักบุ้ง หอมแบ่ง กระเพราโหระพา กระเทียม ตะไคร้ พริกและมะนาว และออกแบบโรงคัดบรรจุพืชผักผลไม้สดโดยบุคลากร จากสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร รับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้า "โครงการวิจัยต้นแบบการผลิตพันธ์ุอ้อยปลอดโรคใบขาว เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน"

DOA07 09 2561
 
  เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร รับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้า "โครงการวิจัยต้นแบบการผลิตพันธ์ุอ้อยปลอดโรคใบขาว เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน"  และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูุนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น และเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการ และโรงเรือนอนุุบาลพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาว ของศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>