• doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

DOA27 12 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ โดยมีวาระเพื่อพิจารณาโครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยศัตรูพืชอัจฉริยะ รับทราบความก้าวหน้าของโครงการจัดทำระบบการออกใบอนุญาต/ใบรับรองเพื่อรองรับระบบ Nation Single Window (NSW) รายงานความคืบหน้าในการแก้ไขกฏหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดนิทรรศการในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯลฯ โดยมีการถ่ายทอดผ่าน Web conference ไปยังหน่วยงานในส่วนภูมิภาคทุกแห่งทั่วประเทศด้วย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานใน พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

DOA25 12 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และบรรยายพิเศษ "แนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. ตามแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่ ๖ แนะนำเครื่องมือในการจัดทำฐานข้อมูลในกิจกรรมต่างๆ (กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร)" โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. และรองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ ให้กับเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตร ณ โรงแรมพาวิเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจติดตามงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี และด่านตรวจพืชพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี

DOA25 12 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจติดตามงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี และด่านตรวจพืชพุน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวทักทายและให้โอวาทแก่คณะนักกีฬาในงานมหกรรมกีฬากรมวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๐

DOA22 12 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวทักทายและให้โอวาทแก่คณะนักกีฬาในงานมหกรรมกีฬากรมวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณด้านหน้าตึกกสิกรรม โดยมี นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมกีฬากรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และนายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรมวิชาการเกษตร กล่าวรายงาน ณ สนามหน้ากองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>