• pvp
  • PPC13
  • ecommerceweek2017
  • doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีมอบต้นกล้าพันธุ์ดีส้มโอทับทิมสยามปลอดโรค คืนสู่พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

DOA19 05 2560
     เมื่ิอวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีมอบต้นกล้าพันธุ์ดีส้มโอทับทิมสยามปลอดโรค คืนสู่พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ซึ่งเป็นโครงการตามแผนฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ตามนโยบายพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรดำเนินการผลิตต้นกล้าพันธุ์ดีส้มโอทับทิมสยามให้กับเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๐ เกษตรกร ๑๒๐ ราย จำนวน ๖,๐๐๐ ต้น เพื่อปลูกทดแทนต้นเดิมที่เสียหาย ซึ่งกรมวิชาการเกษตรโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ จ.สุราษฎร์ธานี จะสำรวจและติดตามผลเป็นประจำทุก 3 เดือน เพื่อให้แน่ใจว่าต้นส้มโอจะไม่เป็นโรคกรีนนิ่ง และสามารถเจริญเติบโตได้ดี

เกษตรจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และการบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี ๒๕๖๐ จังหวัดสุพรรณบุรี

DOA18 05 2560
 
   เมื่อวันที่ ๑๘ พฤาภาคม ๒๕๖๐ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และการบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี ๒๕๖๐ และเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ต่างๆ ที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ามาสนับสนุนในส่วนของกรมวิการเกษตรนำความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการปลูกอ้อย, การผลิตปุ๋ยหมัก เติมอากาศ, โรงผลิตขยายชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงระดับชุมชน, ซึ่งถ่ายทอดประสบการณ์โดยเกษตรกรต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จ ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมสามารนำไปปรับใช้ในการทำเกษตรของคนเองได้ โดยมีนายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมให้ข้อมูลพร้อมเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับทูตเกษตร (Agricuraltural Counsellor) สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

DOA18 05 2560
 
  วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Mr.Arie Veldhuizen ทูตเกษตร (Agricuraltural Counsellor) สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าล่าสุดของการนำเข้าแอปเปิลจากประเทศเนเธอร์แลนด์มายังประเทศไทย ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากญี่ปุ่น

DOA16 05 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์  ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Dr.Keiji  Takasu  และคณะจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น เพื่อนำเสนอกิจกรรมที่ดำเนินงานร่วมกับกรมวิชาการเกษตรและรายงานความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ Development and Dissemination of Sustainable Production System Based on Invasive Pest Management of Cassava in Vietnam,Cambodia and Thailand ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป > สุดท้าย >>