• doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

เลขานุการฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกร โครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่

DOA21 07 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกร โครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ของนางบัวบุญ พุทธศาสตร์ ณ หมู่ที่ ๓ ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยนางบัวบุญ ได้นำชมแปลง และกล่าวว่าได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาเป็นแนวปฏิบัติ ปัจจุบัน ดำเนินกิจกรรมปลูกพืชแบบผสมผสาน ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และสัญญากับตัวเองว่า จะใช้ชีวิตที่เหลือตามรอยในหลวงรัชกาลที่ ๙ หลังจากที่หายจากโรคมะร็ง ในการนี้ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ด้วย

เลขานุการฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีมอบ ตู้หนังสือ “ความรู้คู่เกษตรกร”

DOA21 07 2560

 
  เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบ ตู้หนังสือ “ความรู้คู่เกษตรกร” ให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในเขตภาคตะวันออก จำนวน ๒๙ ศพก. โดยมี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับ และ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวรายงาน ณ ศพก. ท่าใหม่ ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดงาน "ตลาดนัดปัจจัยการผลิตคุณภาพประชารัฐ" ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

DOA21 07 2560

 
  เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ตลาดนัดปัจจัยการผลิตคุณภาพประชารัฐ ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และเยี่ยมชมกิจกรรมตลาดนัดปัจจัยการผลิตคุณภาพ ของสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรณ สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์จำกัด สาขาศิลาดานท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท การจัดงานครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนโดย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม อันเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร โดยภายในงานมีร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ นำสินค้าลดราคามาจำหน่ายให้กับเกษตรกร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าตรวจร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและมอบหนังสือรับรอง การเข้าร่วมโครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ

DOA21 07 2560 copy

 
  เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าตรวจร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและมอบหนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพให้แก่ร้านหางน้ำการเกษตร ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป > สุดท้าย >>