• forking10
  • hydroponics
  • BigChange8
  • userProfile2018
  • thainiyom
  • AGRI-Tech
  • eGov-forum
  • acid2018
  • horti-asia
  • pr-warning
  • hydroponics
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผู้แทนจาก สอพ. และ กผง. ร่วมประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ และผู้ตรวจราชการกรมฯ

DOA04 07 2561
 
  เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผู้แทนจาก สอพ. และ กผง. ร่วมประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ และผู้ตรวจราชการกรมฯ โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการตรวจติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน รวมถึงติดตามความก้าวหน้าโครงการอื่นๆ ที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม ๑๑๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย ตรวจติดตามพื้นที่เสียหายเนื่องจากการผันน้ำจากถ้ำหลวงนางนอน

DOA04 07 2561
 
  เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายจำรอง ดาวเรือง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ และนายชัยณรงค์ จันทร์แสนตอ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย ตรวจติดตามพื้นที่เสียหายเนื่องจากการผันน้ำจากถ้ำหลวงนางนอนพื้นที่บ้านสันปูเลย ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตามสั่งการของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ทุกหน่วยงาน โดยดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ข้อมูลแก่สื่อมวลชน และนายจำรอง ดาวเรือง ได้ชี้แจงเรื่องการมอบเมล็ดพันธุ์พืชแก่เกษตรกรเพื่อใช้ปลูกในพื้นที่ ที่เหมาะสมต่อไป

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองพันธุุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

DOA03 07 2561
 
  เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดร.สุุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองพันธุุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ การประชุมคร้้งนี้จัดเพื่อพิจารณา คำขอจดทะเบียนส้มเขียวหวานพันธุ์เทพรส ให้เป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>