• doa051060
  • suwit04052017
  • rice2018
  • thainiyom
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนลิ้นจี่บางขุนเทียน

DOA04 12 2560 3

   เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนลิ้นจี่บางขุนเทียน โดยมีนางสาวพรทิพย์ เทียนทรัพย์ เกษตรกรเจ้าของสวน ให้การต้อนรับ โดยนำเยี่ยมชมต้นลิ้นจี่โบราณที่มีอายุกว่า ๑๐๐ ปี พร้อมหารือถึงการอนุรักษ์สายพันธ์ุ และการกำจัดแมลงศัตรูพืช ณ สวนภูมิใจการ์เดน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรตรวจเยี่ยมแปลงทดสอบเทคโนโลยีการผลิตปลูกโก้โก้ลูกผสมชุมพร ๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน

DOA04 12 2560 8

   เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมแปลงทดสอบเทคโนโลยีการผลิตปลูกโก้โก้ลูกผสมชุมพร ๑ บนพื้นที่ ๑๒๕ไร่ ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน บ้านท่าโป่งแดง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายจำรอง ดาวเรือง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ และนายณฐนน ฟูแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน นำชมและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยม สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ และมอบนโยบาย

DOA04 12 2560 7

   เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางสาวศิริพร บุญชู  รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยม สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ และมอบนโยบายให้แก่บุคลากร เนื่องในโอกาสที่รับตำแหน่งรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และได้รับมอบหมายให้กำกับดูแล โดยมี นายดนัย นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ นางนุชนาถ ตั้งจิตสมคิด ผู้เชียวชาญด้านจุลชีววิทยา นางขนิษฐา วงศ์วัฒนารัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์พันธุกรรม นายกษิดิศ ดิษฐบรรจง ผู้เชียวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร และบุคลากร ให้การต้อนรับ และร่วมรับมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรผลผลิตของโครงการพัฒนาตามพระราชดำริและผลิตภัณฑ์ศูนย์ศิลปาชีพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

DOA04 12 2560 6

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรผลผลิตของโครงการพัฒนาตามพระราชดำริและผลิตภัณฑ์ศูนย์ศิลปาชีพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในโอกาสนี้ทอดพระเนตรผลผลิตที่กรมวิชาการเกษตรนำมาจัดแสดง โดยมีนายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะ เฝ้ารับเสด็จและทูลเกล้าถวายรายงานผลการดำเนินงาน ณ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป > สุดท้าย >>