• king_phumipol
  • newtheory
  • A4-2016
  • Foodsafetyfestivals2017
  • seed
  • image
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชแบบผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

AA1 4
 
  เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชแบบผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ร่วมกับรองอธิบดีทั้งสามท่าน และคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชม พร้อมกับเกษตรจังหวัดกระบี่ หน่วยทหารนาวิกโยธิน ประชาชนและ นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙

AA1 6
 
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ พิจารณาการขึ้นและจดทะเบียนพันธุ์พืช ร่างยุทธศาสตร์ภาคการเกษตร ๒๐ ปี การเบิกจ่ายงบประมาณ การบริหารจัดการสวนเฉลิมพระเกียรติ ร่างแผนแม่บทด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน ผลการดำเนินโครงการประชารัฐ การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ต.เขาคราม อ.เมือง. จ.กระบี่ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ปล่อยรองเท้านารีเหลืองกระบี่คืนสู่ป่า

AA1 7
 
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานใน“พิธีปล่อยรองเท้านารีเหลืองกระบี่คืนสู่ป่า” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระขนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ปล่อยรองเท้านารีเหลืองกระบี่คืนสู่ป่า จำนวน ๑,๐๐๐ ต้น ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ทหารหน่วยนาวิกโยธิน นักเรียนในโรงเรียนใกล้เคียง ภาคเอกชน ส่วนราชการในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด ชุดที่ ๔๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการนัดพิเศษ

AA1 6
 
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด ชุดที่ ๔๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการนัดพิเศษ พิจารณา แนวทางการจัดทำคลีนิคสหกรณ์ เพื่อแก้ปัญหาให้กับสมาชิก โดยมีนายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นวิทยากร  ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป > สุดท้าย >>