• pvp
  • PPC13
  • ecommerceweek2017
  • doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และกรมวิชาการเกษตร

DOA14 06 2560
 
  นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และกรมวิชาการเกษตร โดยมีดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมลงนามกับ ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ณ ห้องประชุม ๑๒๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

DOA13 06 2560
 
  วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ กรมส่งเสริมการเกษตร บางเขน กรุงเทพฯ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดโรงคัดบรรจุทุเรียนคุณภาพ "โครงการร่วมใจประชารัฐจากฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร (From Farm To Table)" จังหวัดศรีสะเกษ"

DOA12 06 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโรงคัดมบรรจุทุเรียนคุณภาพ "โครงการร่วมใจประชารัฐจากฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร (From Farm To Table)" โดยมีนายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ กล่าวรายงานและนำชมขั้นตอนการคัดบรรจุ ณ โรงคัดบรรจุทุเรียนคุณภาพ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โรงคัดบรรจุทุเรียนคุณภาพ โครงการร่วมใจประชารัฐจากฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ได้รับมอบหมายจากกรมวิชาการเกษตรให้ดำเนินงานร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด รับผิดชอบดูแลด้านคุณภาพผลผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพดี ได้มาตรฐานและรวบรวมผลทุเรียนเพื่อคัดเลือกและบรรจุจัดส่งถึงผู้บริโภคเพื่อให้เกษตรกรขายสินค้าทุเรียนคุณภาพได้ปริมาณมากขึ้นเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคและรักษาเสถียรภาพราคาจำหน่ายให้สูงมากขึ้นหรือพยุงราคาไม่ให้ตกต่ำและสนับสนุนเกษตรกรในการรวมกลุ่มผลิตให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง การดำเนินการครั้งนี้เป็นแบบครบวงจรจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรตรวจเยี่ยมและดูงานศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ

DOA11 06 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมและดูงานศูย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อติดตามงานโครงการพระราชดำริ ด้านการเกษตรทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านตะแบงใต้ ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป > สุดท้าย >>