• doa051060
  • suwit04052017
  • rice2018
  • npht2018
  • thainiyom
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ เนื่องในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี ๒๕๖๑

DOA05 05 2561
 
  นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา ประจำปี ๒๕๖๑ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ เนื่องในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีเทพีคู่หาบทอง และเทพีคู่หาบเงิน พร้อมด้วยนายอุทัย นพคุณวงศ์ และนางสาวศิริพร บญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด้วยณ บริเวณหน้าอาคาร ๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

DOA04 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ นำโดยนางจรีรัตน์ มีพืชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ พร้อมด้วย นายสุทัศน์ แก้วสะอาด หัวหน้าด่านตรวจพืชจันทบุรี และนายวัชระพงศ์ เมธีทวีพิทักษ์ หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าเรือคลองใหญ่ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เข้าตรวจประเมินโรงคัดบรรจุทุเรียน ของนายประพันธ์ แซ่บ่าง ตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ตามหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุ GMP ผลไม้ทั้งเปลือก พร้อมกับสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจวัดคุณภาพทุเรียนพันธุ์หมอนทอง โดยวิธีตรวจวัดน้ำหนักแห้ง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังผลผลิตด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด

รองอธิบดีกรมวิชาการตรวจเยี่ยมติดตามงานในภารกิจของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี

DOA04 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมติดตามงานในภารกิจของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี โดยมีนายชลธี นุ่มหนู ผอ.ศูนย์ให้การต้อนรับและเยี่ยมชมพื้นที่แปลงวิจัยไม้ผล พืชท้องถิ่น แปลงยางพารา โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ และโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองทุ่งเพลอีกด้วย

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเยี่ยมชมแปลงอนุรักษ์ทุเรียนสายพันธุ์โบราณในโครงการอนุรักษ์พัธุกรรมพืช (อพ.สธ.)

DOA04 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เยี่ยมชมแปลงอนุรักษ์ทุเรียนสายพันธุ์โบราณในโครงการอนุรักษ์พัธุกรรมพืช (อพ.สธ.) โดยมีนางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย ผอ.ของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี บรรยายสรุป ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>