• king_phumipol
  • newtheory
  • iup
  • conference
  • a4
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการจัดตั้งตลาดกลางแลกเปลี่ยนยางธรรมชาติ

DOA12 07 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดตั้งตลาดกลางแลกเปลี่ยนยางธรรมชาติ ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการควบคุมยาง ตลาดเครือข่ายประจำจังหวัด และตลาดเอกชน เพื่อเตรียมยกร่างเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศใช้ตามมาตร ๖(๙) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้กับข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

DOA12 07 25601
 
  พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้กับข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับอธิบดี รองอธิบดี ผู้อำนวยการ และหัวหน้าส่วนในระดับจังหวัด โดยขอให้ "โซ่ข้อกลาง" รู้แนวคิดของการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ รู้จักการวิเคราะห์ภารกิจจากนโยบายที่กำหนด แสวงหาวิธีการดำเนินงานที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน "กระดาษ A4" ดังนั้น "โซ่ข้อกลาง" ต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ รู้จักวิธีการบริหารจัดการ โดยเกษตรกรเป็นลูกค้าคนสำคัญที่คนกระทรวงเกษตรฯ ต้องเอาใจใส่ อีกทั้งขยายผลของศาสตร์พระราชาให้กว้างขวางเพราะพิสูจน์แล้วว่าให้ผลสำเร็จจริง เช่นเดียวกับโครงการ ๙๑๐๑ ซึ่งเป็นโครงการที่ยื่นเบ็ดให้เกษตรกรเพื่อหาปลาเองได้ ผลสำเร็จของโครงการจึงเป็นสิ่งท้าทายของกระทรวงเกษตรฯ หวังว่าทุกคนจะเข้าใจและบริหารจัดการได้ดี เกิดความโปร่งใส เกษตรกรเข้มแข็งได้จริงในโอกาสนี้ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ชี้แจงแนวทางตามยโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในประเด็น "เกษตรอินทรีย์และมาตรฐานสินค้าเกษตร" เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "เกษตรตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ นโยบาย A4 และ GAP เทคโนโลยีเพื่อการลดสารเคมีทางการเกษตร พันธุ์พืชที่มีชื่อของสงขลา

DOA07 07 2560
 
 เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "เกษตรตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ นโยบาย A4 และ GAP เทคโนโลยีเพืี่อการลดสารเคมีทางการเกษตร พันธุ์พืชที่มีชื่อของสงขลา การสนองพระราชดำริ ฯ คนในโครงการความมั่นคงทางอาหารและการประกวดผลผลิตทางการเกษตรเพื่อส่งเสริมการผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP ณ ฐาน ๗ หมู่ ๗ ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีนายโสพล ทองรักทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ กล่าวรายงานและนำชมนิทรรศการการจัดงานครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ผลการพัฒนาการเกษตรในชุมชนต้นแบบที่ได้นำศาสตร์พระราชามาพัฒนาแบบมีส่วนร่วมให้เกษตรกรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาเป็นตัวอย่างรวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และสร้างการรับรู้และเผยแพร่นโยบายในการพัฒนาการเกษตรของรัฐบาลในโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมดูงานแปลงต้นแบบ ๑๒ ฐานเรียนรู้ในพื้นที่ของเกษตรกร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ทะเลสาปสงขลา จังหวัดสงขลา

DOA07 07 2560
 
  เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ในพื้นที่ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา และทะเลสาปสงขลา จังหวัดสงขลา สำรวจการระบาดของจอกหนูยักษ์ จากการสำรวจและประเมินพบว่า มีการแพร่ระบาดทั่วทั้งพื้นที่ยากต่อการกำจัด ซึ่งในส่วนของกรมวิชาการเกษตรจะต้องประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อทราบผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อไป

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>