• king_phumipol
  • newtheory
  • wannacry
  • seed
  • conference
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • A4
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรตรวจเยี่ยม ศวพ.ยะลา สวพ. ๘ พร้อมให้นโยบายการพัฒนาพื้นที่และการจัดการผลผลิตทุเรียน ซึ่งศวพ.ยะลาร่วมกับจังหวัดยะลา ทำโครงการแช่แข็งทุเรียน จ.ยะลา

DOA15 05 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมศวพ.ยะลา สวพ. ๘ พร้อมให้นโยบาย การพัฒนาพื้นที่ และการจัดการผลผลิตทุเรียนซึ่ง ศวพ.ยะลา ร่วมกับจังหวัดยะลา ทำโครงการแช่แข็งทุเรียน จ.ยะลา เป็นแหล่งผลิตทุเรียนใหญ่ของภาคใต้ตอนล่าง มีทั้งทุเรียนพันธุ์ดีและพื้นเมือง รวมประมาณ ๕๐,๐๐๐ ไร่

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สวพ.๘ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายด้านการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล

DOA15 05 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สวพ. ๘ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายด้านการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล การรวบรวม อนุรักษ์พืชพื้นเมืองและคัดเลือกต้นลักษณะดีเพื่อขยายผลให้เป็นพืชเศรษฐกิจ พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในชายแดนใต้ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา อ.ธารโต โดยมี นายสิทธิ์ แดงประดับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา บรรยายสรุปและนำชมกิจกรรมศวส.ยะลา ก่อตั้งเมื่อ ปี ๒๔๙๗ มีพื้นที่ ๑,๐๐๙ ไร่ งานหลักเป็นการศึกษาทุเรียน ดาหลา หน้าวัว กล้วยไม้ป่า งาน อพ.สธ. เช่น ส้มพื้นเมือง ผักพื้นบ้าน งานส่งเสริมอาชีพชายแดนใต้ เป็นต้นศวส.ยะลา มีจุดเด่นพื้นที่อยู่ระหว่างขุนเขา มีอากาศหนาวเย็น มีความหลากหลายของพืชพื้นเมือง เช่น เงาะลิ้นจี่ (เนื้อเหมือนเงาะผิวเหมือนลิ้นจี่) เป็นต้น

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี บำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

DOA13 05 2560 1
 

  เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จัดขึ้นทุกวันที่ ๑๓ ของเดือน นับจากวันเสด็จสวรรคต โดยในเดือนพฤษภาคม กรมวิชาการเกษตรเป็นเจ้าภาพ โดยมีพลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารและข้าราชการทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริเวณด้านหน้าตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพฯ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร

DOA13 05 2560
 

  เมื่อวันที่ ๑๓  พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ในโอกาสนี้รองทั้งสามท่านร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารฝึกอบรมด้านมาตรฐานการผลิตพืช กรมวิชาการเกษตร


<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>