• doa051060
  • suwit04052017
  • rice2018
  • npht2018
  • thainiyom
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามฯและ ประธานฝ่ายส่งเสริมเกษตรธรรมชาติ มูลนิธิ เอ็มโอเอไทย

DOA18 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามฯ และนายสัตยา ณ ระนอง ประธานฝ่ายส่งเสริมเกษตรธรรมชาติ มูลนิธิ เอ็มโอเอไทย เพื่อหารือแนวทางการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืช ในด้านเกษตรธรรมชาติ เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานที่ถูกต้องและให้ได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการ ผู้บริโภค ที่ตระหนักถึงความปลอดภัยในการจัดจำหน่ายพืชผักที่ปลอดภัย สร้างความมั่นใจในการบริโภค ในการนี้ นางรัตน์ติยา พวงแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง ร่วมต้อนรับและหารือด้วย ณ ห้องประชุม ๓๑๕/๒ ตึกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานเปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

DOA18 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานเปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมจัดงานฯ ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ตลาดนำ วิชาการเกษตรทำได้” ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กรมวิชาการเกษตร เกษตรกลาง บางเขน

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๑

DOA17 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสยามโอเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายโสภณ ทองรักทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัเและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘ กล่าวรายงาน การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและร่วมวางแผนงานวิจัยในอยาคตของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการในสังกัด

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีแถลงข่าวการจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2018

DOA17 05 2561
 
  นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีแถลงข่าวการจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2018 โดยมีนางพิสมัย จันทนมัฏฐะ ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตรร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม ๑๑๕ เมื่อวันที่ ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๖๑

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>