• Bigbang2016
  • thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมหารือโครงการนำร่องเกษตรอัจฉริยะจังหวัด (Provincial Smart Farming)

DOA24 09 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมหารือโครงการนำร่องเกษตรอัจฉริยะจังหวัด (Provincial Smart Farming) โดยมีผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร (กผง., สวศ., สวส., สทช., สวพ.๓ และ สวพ.๔) ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเกษตร, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และมูลนิธิสร้างสุขชุมชน เข้าร่วม โดยที่ประชุม เป็นการพิจารณารายละเอียดโครงการ ในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความคุ้มค่า ให้สามารถขับเคลื่อนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมูลนิธิสร้างสุขชุมชน ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดการองค์ความรู้

DOA24 09 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ "รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร"  เพื่อเผยแพร่สู่เกษตรกร ผ่านช่องทาง Smart box และช่องทาง Soc

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>