• Bigbang2016
  • thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม เดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลี

DOA06 09 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒ - ๖ กันยายน ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม เดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเจรจาสร้างความร่วมมือในการทดสอบสมรรถนะเครื่องจักรกลเกษตร เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านเครื่องจักรกลเกษตร เพื่อรองรับการจัดตั้ง ศูนย์ทดสอบเครื่องจักรกลเกษตร ของ กรมวิชาการเกษตร ตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยได้ประชุมกับหน่วยงาน Foundation of Agricultural Technology Commercialization & Transfer (FACT) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถนะเครื่องจักรกลเกษตร และหน่วยงาน Rural Development Administration (RDA) ซึ่งผลการเจรจามีความคืบหน้าในการจัดทำโครงการเพื่อส่งผู้เชี่ยวชาญจากเกาหลีมาอบรมให้กับวิศวกรของกรมวิชาการเกษตร และจัดส่งวิศวกรไทยไปอบรมที่หน่วยงาน FACT

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดห้องปฏิบัติการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕

DOA13 09 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดห้องปฏิบัติการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ โดยมีนายปัญญา พุกสุ่น ผอ.สวพ. ๕ รายงานถึงวัตถุประสงค์การใช้ห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้สำหรับผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ ๒ สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และเตรียมผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ ๑ ใช้กับข้าวโพดและปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ ๓ ใช้กับอ้อยและมันสำปะหลังในอนาคต สำหรับเกษตรกรในจังหวัดชัยนาท และใกล้เคียง ได้ใช้อย่างเพียงพอและทันกับตามความต้องการในพื้นที่

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>