• forking10
  • hydroponics
  • BigChange8
  • userProfile2018
  • thainiyom
  • AGRI-Tech
  • eGov-forum
  • acid2018
  • horti-asia
  • pr-warning
  • hydroponics
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในสร้างอาคารปฏิบัติการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ในพื้นที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

DOA09 07 2561
 
  เมื่อวันที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑ นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในสร้างอาคารปฏิบัติการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ในพื้นที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และติดตามความก้าวหน้าโครงการไทยนิยมยั่งยืน สอบถามปัญหาการดำเนินการ พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตร ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ โดยมีนายวิรัตน์ ธรรมบำรุง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ พร้อมคณะให้การต้อนรับ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพันธุ์พืช ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

DOA09 07 2561
 
  เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพันธุ์พืช ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อทบทวนรายชื่อพืชสงวนตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ ๒๕๑๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติม พิจารณาร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และ กำหนดชนิดและอัตราส่วนของวัตถุที่ใช้ หรือมี หรือผสม หรือเจือปนในเมล็ดพันธุ์ควบคุุมและกำหนดวัตถุหรือสิ่งที่เป็นศัตรูพืชซึ่งห้ามใช้ หรือมี หรือผสม หรือเจือปนในเมล็ดพันธุ์ควบคุมตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ตึกกสิกรรม ชั้น ๒ กรุงเทพฯ

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานการประชุมการจัดทำฐานข้อมูลการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

DOA05 07 2561
 
  เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร  บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้เป็นประธานการประชุมการจัดทำฐานข้อมูลการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อหาแนวทางในการจัดทำฐานข้อมุลและการรายงานผลในการเก็บรวบรวมและดูแลรักษาพันธุ์พืชตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการความหลากหลายทางชีวภาพ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ตึกกสิกรรม โดยมีผู้แทน กปร., สทช., ศทส. และ กผง. ร่วมประชุมด้วย

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>