• forking10
  • hydroponics
  • BigChange8
  • userProfile2018
  • thainiyom
  • AGRI-Tech
  • eGov-forum
  • acid2018
  • horti-asia
  • pr-warning
  • hydroponics
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดงาน Year End Seminar 2018 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

DOA10 07 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดงาน Year End Seminar 2018 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร เพื่อประชุมหารือกำหนดการและรูปแบบการจัดงาน Year End Seminar 2018

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุม “การจัดทำหลักเกณฑ์จำกัดการใช้วัตถุอันตราย พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต

DOA09 07 2561
 
  เมื่อวันที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุม “การจัดทำหลักเกณฑ์จำกัดการใช้วัตถุอันตราย พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต" ณ ห้องประชุมกรมวิชาการเกษตร  โดยมีนายธีระ วงศ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาร่างหลักเกณฑ์ ๗ มาตรการ ได้แก่ มาตรการทางกฏหมาย   มาตรการกำหนดหลักสูตรและจัดให้มีการใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัย มาตรการหาสารทางเลือกและวิธีการอื่นทดแทน มาตรการประเมินความเสี่ยงและวิจัยผลกระทบที่มีต่อพืชและสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามและบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ มาตรการส่งเสริมสนับสนุนและการให้ความรู้ และมาตรการอื่นๆ เพื่อนำข้อสรุปการจัดทำหลักเกณฑ์จำกัดการใช้วัตถุอันตรายทั้ง ๓ ชนิดดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายในกลางเดือนกรกฎาคมนี้ ต่อไป

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในสร้างอาคารปฏิบัติการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ในพื้นที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

DOA09 07 2561
 
  เมื่อวันที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑ นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในสร้างอาคารปฏิบัติการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ในพื้นที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และติดตามความก้าวหน้าโครงการไทยนิยมยั่งยืน สอบถามปัญหาการดำเนินการ พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตร ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ โดยมีนายวิรัตน์ ธรรมบำรุง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ พร้อมคณะให้การต้อนรับ

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>