• pvp
  • PPC13
  • ecommerceweek2017
  • doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตรประกาศเจตนารมณ์เพื่อรณรงค์สร้างชาติตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

DOA24 07 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตรประกาศเจตนารมณ์เพื่อรณรงค์สร้างชาติตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ณ กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นผู้แทนกรมวิชาการเกษตรเข้าร่วมสัมมนา thai-Japan Alliance for Tea Industry และบรรยายพิเศษ เรื่อง "ยุทธศาสตร์ชา" กับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชาของประเทศไทย

DOA24 07 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นผู้แทนกรมวิชาการเกษตรเข้าร่วมสัมมนา thai-Japan Alliance for Tea Industry และบรรยายพิเศษ เรื่อง "ยุทธศาสตร์ชา" กับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชาของประเทศไทย ณ M-square อาคาร E-park ห้องคำมอกหลวง ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สำหรับการสัมมนาจัดโดยสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางธุรกิจและโลจิสติกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการชาของประเทศไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตและธุรกิจชาของประเทศ และสร้างเครือข่ายธุรกิจชาร่วมกัน

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเขตที ๑ จังหวัดเชียงใหม่และผู้อำนวยการศูนย์ ฯ และนักวิชาการ ได้เยี่ยมแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง

DOA23 07 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายจำรอง ดาวเรือง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ และผู้อำนวยการศูนย์ ฯ และนักวิชาการ ได้เยี่ยมแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ๗๐,๐๐๐ ราย ของ นางสุภาภรณ์ สุกิจยา บ้านเลขที่ ๙๕  หมู่ ๖ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัย ฯ และนักวิชาการ ได้เยี่ยมแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง

DOA23 07 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัย ฯ และนักวิชาการ ได้เยี่ยมแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ๗๐,๐๐๐ ราย ของนายจันทร์ ธรรมจักษ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ ได้ปลูกมะนาว กล้วย มะม่วง พริก และพืชผักสวนครัวอื่น ๆ ทั้งนี้ ได้แนะนำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ และให้มีความหลากหลาย และให้ปราชญ์เกษตรไปศึกษาดูงานการผลิตพืชจากศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายและให้ศูนย์ ฯ สนับสนุนพันธุ์พืชแก่เกษตรกรเพื่อนำขยายผลในเครือข่ายต่อไป

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป > สุดท้าย >>