• doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประชุมร่วมกับ เจ้าหน้าที่สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เพื่อเตรียมงาน Thai - Dutch Agriculture & Food Forum 2017

DOA18 09 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประชุมร่วมกับ เจ้าหน้าที่สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เพื่อเตรียมงาน Thai - Dutch Agriculture & Food Forum 2017 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ Ms. Julia Reimers และ Mr. Berthold, Hansmann ตัวแทนสมาชิกกลุ่มเกษตรอาเซียน

DOA18 09 2560

 
  เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ Ms. Julia Reimers และ Mr. Berthold, Hansmann ตัวแทนสมาชิกกลุ่มเกษตรอาเซียน ในการประเมินมูลค่าทางการเกษตรแบบยังยืนในกลุ่มประเทศอาเซียน ณ ห้องประชุม ๓๑๕/๒ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะผู้บริหาร ประชุมร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในข้อตกลงความร่วมมือ

 DOA18 09 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์, ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะผู้บริหาร ประชุมร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก" เพื่อการพัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบวิจัยของประเทศ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตรเปิดสวนฯ จัดงาน ๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

DOA15 09 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ พล.อ.ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการเทคโนโลยีผลงานวิชาการของกรมวิชาการเกษตรผ่านโครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริ “ทฤษฎีใหม่” ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงพระราชทานไว้ โดยมีดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวรายงานและนำชมกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่จากปราชญ์เกษตร และเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๕๕ พรรษา กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์ตรงของเกษตรกรต้นแบบ และปราชญ์เกษตรทฤษฎีใหม่ ชิมฟรีผลิตผลที่ได้จากงานผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร รับฟรีผลิตภัณฑ์และผลิตผลทางการเกษตร สอนฟรีการเพาะถั่วงอกคอนโด แจกฟรีต้นดาวเรือง และกล้าพันธุ์ผักสวนครัวที่ได้จัดเตรียมไว้สำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมชมงานจำนวนกว่า ๓,๐๐๐ ต้น

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป > สุดท้าย >>