• doa051060
  • suwit04052017
  • rice2018
  • thainiyom
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมเสวนา “เส้นทางความสำเร็จการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์”

DOA19 01 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมเสวนา “เส้นทางความสำเร็จการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์” โดยมีดร.จันทร์วิภา ธนะโสภณ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รศ.นที ขลิบทอง ผอ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, คุณเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ ผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัท อุบลไบโอเอทานอล และคุณชุมพล เวชสิทธิ์ เกษตรกรต้นแบบมันอินทรีย์รุ่นที่ ๑ เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ พร้อมมอบใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย ให้กับเกษตรกรต้นแบบทั้ง ๙ ราย และชมนิทรรศการห่วงโซ่อุปทานการผลิตมันอินทรีย์ ณ แปลงมันเกษตรอินทรีย์ อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมแถลงข่าวการจัดงานในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้แนวคิด "ศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรไทย ๔.๐"

DOA19 01 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าว งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายวราวุธ ชูธรรมธัช รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมแถลงข่าวการจัดงานในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้แนวคิด "ศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรไทย ๔.๐" ซึ่งภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติเผยแพร่ศาสตร์พระราชาด้านการเกษตร ประกอบด้วย ศาสตร์พระราชาด้านพืช อาทิ โดรนเพื่อเกษตรอินทรีย์ ศาสตร์พระราชาด้านดิน อาทิ นวัตกรรมย้อนกลับการแกล้งดินเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยว ศาสตร์พระราชาด้านน้ำ อาทิ ธนาคารปูไข่โซล่าเซลล์ หมุดหลักฐาน QR CODE และศาสตร์พระราชาด้านส่งเสริมอาชีพ อาทิ อาหารโคนมยุค ๔.๐ กระเป๋าเปลี่ยนสี สไบไหมขัดผิว และผลิตภัณฑ์ Young Smart Farmer Farm Shop สำหรับการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๖ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ติดตามนายกรัฐมนตรีและคณะ ลงพื้นที่พบปะประชาชนและติดตามงานนโยบายรัฐบาล

DOA17 01 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ติดตามนายกรัฐมนตรีและคณะ ลงพื้นที่พบปะประชาชนและติดตามงานนโยบายรัฐบาล ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้การมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน โครงการจัดที่ดินทากินให้ชุมชน (คทช.) ตามนโยบายของรัฐบาล ให้แก่ผู้แทนประชาชน ๓ตำบล (๘ราย) พร้อมนี้นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวกับประชาชนที่มาต้อนรับ (ประมาณ ๘๐๐ คน) ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเยี่ยมชมผลผลิตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และรับฟังข้อเสนอแนวทางการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ของชาวแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย ๑.กลุ่มคนอยู่ร่วมกับป่า ๒.กลุ่มโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริฯ ๓.กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ๔. กลุ่มผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากวนเกษตร (กล้วยไม้/บุก/กาแฟ/พืชสมุนไพร/ถั่ว) ๕.กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ แม่ฮ่องสอน/กลุ่มผลิตภัณฑ์จากขนแกะ ๕.กลุ่มสมาชิกศูนย์ศิลลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่อง สอนในพระบรมราชินูปภัมภ์) ณ ลานวัฒนธรรมริมแม่นาปายศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริฯ และร่วมการประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส (working lunch) ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เลขานุการกรมกรมวิชาการเกษตร ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบ ๕๘ ปี โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

DOA17 01 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรมกรมวิชาการเกษตร ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบ ๕๘ ปี โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ณ โรงเรียนช่างฝืมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป > สุดท้าย >>