• forking10
  • hydroponics
  • BigChange8
  • userProfile2018
  • thainiyom
  • AGRI-Tech
  • eGov-forum
  • acid2018
  • horti-asia
  • pr-warning
  • hydroponics
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ จังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมชี้แจ้งมาตราการการเฝ้าระวัง และการควบคุมการนำเข้ามะพร้าวแก่ปอกเปลือกกับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรท่าเรือสตูล

DOA10 07 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้นายโสภณ ทองรักทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ จังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม โดยมีนายสมศักด์ กาญจนมูสิก. หัวหน้าด่านตรวจพิชท่าเรือสตูล และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจ้งมาตราการการเฝ้าระวัง และการควบคุมการนำเข้ามะพร้าวแก่ปอกเปลือกกับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรท่าเรือสตูล เพื่อเป็นมาตราการเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้ามะพร้าวแก่ปอกเปลือกและสินค้าอื่น เข้ามาในประเทศไทย ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรภายในประเทศ โดยกรมวิชาการเกษตรแผนมาตราการควบคุมและดำเนินการนำเข้ามะพร้าว โดยปฏิบัติตาม พรบ. กักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องมาตราการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศ จากการสอบถามด่านตรวจพืชท่าเรือสตูล และเจ้าหน้าที่ศุลกากร พบว่าด่านศุลกากรท่าเรือสตูลไม่มีการนำเข้ามะพร้าวแก่ปอกเปลือกตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน แต่ในปี ๒๕๕๙ ตรวจพบการลักลอบนำเข้าจำนวน ๑๑๐ ตัน และได้ดำเนินตามกฎหมายกับผู้นำเข้าเรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบันไม่พบการลักลอบนำเข้ามะพร้าวดังกล่าวอีก สาเหตุอาจเกิดจากบริเวณปากน้ำท่าเรือสตูล มีความลึกไม่เพียงพอให้เรือบรรทุกสินค้าใหญ่สามารถเข้าจอดพื้นที่ดังกล่าวได้ โดยขนาดเรือที่สามารถเข้าท่าจอดเทียบเรือได้จะบรรทุกน้ำหนักสินค้าได้ไม่เกิน ๕๐๐ ตัน และในพื้นที่เขตลำคลองส่วนขยายเรือสามารถบรรทุกสินค้าได้ไม่เกิน ๑๕๐ ตัน จึงส่งผลให้ไม่สะดวกต่อการบรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักเกินกว่ากำหนด กรณีบรรทุกสินค้าน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดเรือจะเกยตื้น และเมื่อไม่สามารถบรรทุกสินค้าเกินกว่าน้ำหนักดังกว่า อาจส่งผลทำให้ไม่คุ้มค่าต่อความเสี่ยงในลักลอบนำเข้า รวมถึงกรณีการลักลอบนำเข้ามังคุด ซึ่งเป็นสินค้าที่เกิดความเสียหายง่ายในระหว่างขนส่ง จึงไม่พบว่ามีการลักลอบนำเข้า ณ ด่านศุลกากรท่าเรือสตูล ในการนี้ด่านตรวจพืชฯ กรมวิชาการเกษตรและด่านศุลกากรท่าเรือสตูล จะเข้มงวดกวดขัน และเฝ้าระวังกรณีสินค้าลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรมากยิ่งขึ้น ต่อไป

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

DOA10 07 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ จัดโดยกรมวิชาการเกษตร โดยมีนางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ทำหน้าที่เลขานุการ การจัดประชุมฯ ครั้งนี้เพื่อเห็นชอบแผนปฏิบัติการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปี ๒๕๖๑ และเห็นชอบแผนการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ประจำปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ และพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชจัดตั้งขึ้นตาม พรบ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อช่วยเหลือและอุดหนุนการอนุรักษ์ การวิจัย และการพัฒนาพันธุ์พืชของชุมชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด ณ ห้องประชุม ๑๓๕ ชั้น ๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดงาน Year End Seminar 2018 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

DOA10 07 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดงาน Year End Seminar 2018 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร เพื่อประชุมหารือกำหนดการและรูปแบบการจัดงาน Year End Seminar 2018

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>