• thainiyom
  • thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงนามความร่วมมือ ด้านการฝากเก็บรักษาเชื้อพันธุ์พืชที่ธนคารเมล็ดพันธุ์โลก กับ ธนาคารเชื้อพันธุกรรม กลุ่ม NordGen

DOA09 08 2561
 
  เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงนามความร่วมมือ ด้านการฝากเก็บรักษาเชื้อพันธุ์พืชที่ธนคารเมล็ดพันธุ์โลก กับ ธนาคารเชื้อพันธุกรรม กลุ่ม NordGen (สวีเดน, เดนมาร์ค,  ฟินแลนด์,ไอซแลนด์และนอร์เวย์) ณ. ประเทศสวีเดน  เพื่อนำไปฝากต่อที่ Svalbard ณ. Global Seed  Vaults  ต่อไป ในการนี้ กรมการข้าวโดยนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวและทีมงานร่วมเดินทางและไปฝากเก็บเชื้อพันธุกรรมพืชข้าวในครั้งนี้ ด้วย

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรตรวจความพร้อมของการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตรที่เหมาะสมในสภาพพื้นที่ภาคใต้

DOA19 08 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจความพร้อมของการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตรที่เหมาะสมในสภาพพื้นที่ภาคใต้ โดยมีนายโสภณ ทองรักทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ นำชมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ตำบลลำปำ อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป > สุดท้าย >>