• king_phumipol
  • newtheory
  • A4-2016
  • Foodsafetyfestivals2017
  • seed
  • image
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

DOA13 03 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการกรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี

เลขานุการกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้แทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครบรอบ ๖๕ ปี

DOA12 03 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้แทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครบรอบ ๖๕ ปี โดยการบริจาคเงินสมทบทุนสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศน์ กรุงเทพฯ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

DOA10 03 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ซึ่งมีวาระการประชุมเรื่องสืบเนื่อง โครงการสร้าง Smart Officer ของกรมวิชาการเกษตร แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๐ การตรวจรับรองคุณภาพการบริหาร การจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ ๒ ปี ๒๕๖๐ พิจารณาแผนสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ และการสร้างการรับรู้เรื่องแผนภาพการเชื่อมโยงนโยบายของรมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ A4) การประชุมวิชาการประจำปีของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ - ๘ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่นระดับเขต และในโอกาสนี้คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตรได้ชมนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นและผลงานตามนโยบายของรัฐบาลของสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งจัดแสดงไว้เพื่อสร้างความรับรู้ด้านวิชาการเฉพาะด้านร่วมกันด้วย

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมวิชาการเกษตร กับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

DOA09 03 2560
 
เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ นายดิเรก ตนพยอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมวิชาการเกษตร กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมี ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงนามร่วมกับนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการในการส่งเสริมและสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ณ โรงแรมรามาการ์เด้น

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>