• doa051060
  • suwit04052017
  • rice2018
  • npht2018
  • thainiyom
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมชมแปลงต้นแบบมันสำปะหลังอินทรีย์

DOA10 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 และผู้บริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ ลงพื้นที่ติดตาม นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมแปลงต้นแบบมันสำปะหลังอินทรีย์ นายชุมพล เวชสิทธิ์ บ้านหนองแปน ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี และเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงแป้งมันอุบลเกษตรพลังงาน ในเครือกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับคณะนักวิจัยจาก Guangxi Academy of Agricultural Science

DOA10 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ รักษาการในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช ผู้อำนวยการสำนักผู้เชี่ยวชาญ กรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ Professor Lin Shuheng, Vice President of GXAAS และ คณะนักวิจัยจาก Guangxi Academy of Agricultural Science (GXAAS) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์งานวิจัยในด้านต่างๆ ได้แก่ การปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตพืช เพื่อให้ผลผลิตสูงทนทานต่อสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง การผลิตพืชแบบยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนางานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ กรมวิชาการเกษตร

DOA09 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี  ๒๕๖๑ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยมีนายปัญญา พุกสุ่น ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นผู้กล่าวรายงาน  ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการจัดงานเปิดบ้านงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

DOA08 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการจัดงานเปิดบ้านงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฎิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร งานเปิดบ้านงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๑ จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก "ตลาดนำ วิชาการเกษตรทำได้" ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณโดยรอบตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>