• doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ดูการทำงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์

DOA12 01 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่ดูการทำงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์พร้อมประชุมหารือในเรื่องการบริหารจัดการโครงการของศนย์ฯ เพื่อการดำเนินงานต่อไป ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ กรมวิชาการเกษตร

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดนิทรรศการงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

DOA11 01 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดนิทรรศการงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรฯ

DOA11 01 2561
 
  นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน ร่วมกับนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง  เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกรมวิชาการเกษตร ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้ภาครัฐประหยัดงบประมาณ และลดการจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ส่วนประชาชนที่มาขอรับการบริการจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรเยี่ยมชม Seed Lab โรงปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ และห้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์

DOA11 01 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย โดยมีนายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร เยี่ยมชม Seed Lab โรงปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ และห้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ อีกทั้งได้ปลูกต้นกัลปพฤกษ์ บริเวณด้านหน้าอาคารฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธ์ุพืชพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>