• doa051060
  • suwit04052017
  • rice2018
  • npht2018
  • thainiyom
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากไต้หวัน

DOA11 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากไต้หวัน เพื่อหารือ โครงการความร่วมมือด้านการเกษตรไทย-ไต้หวัน ภายใต้ โครงการการผลิตลิ้นจี่ ณ ห้องประชุม ๓๑๕ ตึกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมเปิดงาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์และของดี ภาคอีสาน ๒"

DOA10 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ และผู้บริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ ลงพื้นที่ติดตาม นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์และของดี ภาคอีสาน ๒" ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานอุบลสแควร์ ศูนย์การค้าบิ๊กซี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดตัวอุบลราชธานีแห่งเกษตรอินทรีย์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์สถาบันเกษตรกร สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ตลอดจนเป็นการสร้างกระบวนการในการในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในลักษณะประชารัฐ สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสัมมนาทางวิชาการ การประกวดแข่งขัน การแสดงนิทรรศการ การสาธิตแปรรูป การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ของดี ๔ จังหวัดอีสานตอนล่าง ๒

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมชมแปลงต้นแบบมันสำปะหลังอินทรีย์

DOA10 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 และผู้บริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ ลงพื้นที่ติดตาม นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมแปลงต้นแบบมันสำปะหลังอินทรีย์ นายชุมพล เวชสิทธิ์ บ้านหนองแปน ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี และเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงแป้งมันอุบลเกษตรพลังงาน ในเครือกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับคณะนักวิจัยจาก Guangxi Academy of Agricultural Science

DOA10 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ รักษาการในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช ผู้อำนวยการสำนักผู้เชี่ยวชาญ กรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ Professor Lin Shuheng, Vice President of GXAAS และ คณะนักวิจัยจาก Guangxi Academy of Agricultural Science (GXAAS) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์งานวิจัยในด้านต่างๆ ได้แก่ การปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตพืช เพื่อให้ผลผลิตสูงทนทานต่อสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง การผลิตพืชแบบยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนางานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>