• Bigbang2016
  • thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมระดับภูมิภาค เกี่ยวกับบทบาทของดินและสุขภาพพืช

DOA25 09 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ นายวราวุธ ชูธรรมทัช รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมระดับภูมิภาคเกี่ยวกับบทบาทของดินและสุขภาพพืช ในการดำเนินการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการจัดการดิน และสุขภาพพืชในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๗ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

DOA24 09 2561
  เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๗ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเผยแพร่สู่เกษตรกร ผ่านช่องทาง Smart box และช่องทาง Social media ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฎิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>