• doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรท่าเรือสตูล

DOA20 01 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายโสภณ ทองรักทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ ผชช.ธัชธาวินท์ สุระโณ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรท่าเรือสตูล โดยมีนายด่านศุลกากรท่าเรือสตูล กระทรวงการคลัง และนายสมศักดิ์ กาญจนมูสิก หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าเรือสตูล ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินที่ผ่านมา และตรวจเยี่ยมศูนย์การเกษตรสตูล (สำนักงานชั่วคราว) อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยได้รับฟังสรุปแนวทางการพัฒนาศูนย์ฯ และลงพื้นที่ตรวจพื้นที่ซึ่งเป็นที่จะก่อตั้งศูนย์โดยขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์จากชุมชน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล จำนวน ๑๕๐ไร่ ซึ่งเบื้องต้นได้มีการเปิดพื้นที่บางส่วนแล้ว

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่จังหวัดสตูลเข้าตรวจเยี่ยมด่านตรวจพืชวังประจัน ตำบลควนโดน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

DOA19 01 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่จังหวัดสตูลเข้าตรวจเยี่ยมด่านตรวจพืชวังประจัน ตำบลควนโดน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีนายโสภณ ทองรักทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ จังหวัดสงขลา และหัวหน้าด่านตรวจพืชวังประจัน สำนักควบคุมพีชและวัสดุการเกษตร ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงาน

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าตรวจเยี่ยมด่านตรวจพืชช่องเม็ก กรมวิชาการเกษตรผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ อุบลราชธานี ให้การต้อนรับพร้อมตรวจดูพื้นที่

DOA19 01 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าตรวจเยี่ยมด่านตรวจพืชช่องเม็ก กรมวิชาการเกษตร โดยมีนายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ อุบลราชธานี ให้การต้อนรับพร้อมตรวจดูพื้นที่ และการปฏิบัติงาน ณ ด่านตรวจพืช ช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตแป้งมันออร์แกนิค และชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานชีวภาพครบวงจร

DOA19 01 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตแป้งมันออร์แกนิค และชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานชีวภาพครบวงจร ณ โรงงานแป้งมันอุบลเกษตรพลังงาน ของกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล จังหวัดอุบลราชธานี

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>