• king_phumipol
  • newtheory
  • wannacry
  • seed
  • conference
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • A4
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบนโยบายและติดตามความก้าวหน้า การเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี

DOA27 05 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบนโยบายและติดตามความก้าวหน้าการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และรับฟังบรรยายสรุปภารกิจด้านการตรวจรับรองโรงคัดบรรจุผลไม้ทั้งเแลือกของสวพ.๖ และความก้าวหน้าการขุดลอกขยายอ่างเก็บน้ำคลองทุ่งเพลและโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรกษ์ด้านการเกษตรของ ศวพ.จันทบุรี โดยมีนายสุรเดช ปัจฉิมกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ บรรยายสรุป ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยแะพัฒนาการเกษตรจันทบุรี ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี

เลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในโอกาสครบรอบ ๕๔ ปี

DOA25 05 2560  
 
  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในโอกาสครบรอบ ๕๔ ปี "บนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงสู่ TISTR 4.0" ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในการเปิดงานสัมมนา เรื่อง "เกษตรไทย 4.0 ทบทวนจุดคิด พิชิตจุดต่าง"

DOA25 05 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนา เรื่อง "เกษตรไทย 4.0 ทบทวนจุดคิด พิชิตจุดต่าง" พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๑๖๐ คน เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวคิด หรือโมเดลเกษตรไทย 4.0 และผลักดันให้เกษตรไทย 4.0 เกิดขึ้นได้จริง ณ ห้อง ๓๑๔ ตึกกสิกรรม กรมวิชาเกษตร

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ - ๘ ร่วมกับสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและกำหนดมาตรการควบคุมปัจจัยการผลิตทางการเกษตรร่วมกัน

DOA23 05 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ - ๘ ร่วมกับสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและกำหนดมาตรการควบคุมปัจจัยการผลิตทางการเกษตรร่วมกัน ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>