• doa051060
  • suwit04052017
  • rice2018
  • thainiyom
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร จัดประชุมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนและผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ

DOA22 03 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร จัดประชุมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนและผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมหารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันศัตรูพืชติดไปกับทุเรียนไทยที่ส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดจันทบุรี (ทุ่งเพล) จังหวัดจันทบุรี

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “พัฒนางานวิจัยอย่างไร เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง”

DOA22 03 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “พัฒนางานวิจัยอย่างไร เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง” ณ ห้องประชุม ๓๑๔ กรมวิชาการเกษตร โดยมีกลุ่มนักวิจัย DOA 4.0 และนักวิชาการกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมรับการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมและต่อยอดงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ โดยการอบรมในครั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และเทคนิคการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย

กรมวิชาการเกษตรจัดอบรม เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสาน

DOA22 03 2561
 
  นายวิวัฒน์ ศับยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสาน" และบรรยายสรุป "กสิกรรมธรรมชาติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง" พร้อมมอบต้นชมพู,ต้นหม่อน,ต้นมะม่วง,หน่อสับปะรด,ต้นมะนาว ให้กับเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม โดยมีนางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวรายงาน การอบรมครั้งนี้เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการทำกสิกรรมธรรมชาติเพื่อให้เกิดแนวคิด และปลูกจิตสำนึกใหเเห็นคุณค่าของพื้นดิน พื้นน้ำ ต้นไม้สิ่งแวดล้อม ทั้งของตนเ,งและท้องถิ่นเพื่อช่วยฟื้นฟูและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และรักษาระบบนิเวศน์ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาร์เจตินา

DOA21 03 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ H.E Mrs. Maria Alicia Cuzzoni de Sonschein เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาร์เจตินา และร่วมหารือในประเด็นการขอเปิดตลาดสินค้าเกษตรระหว่างกัน ณ ห้องประชุม ๓๑๕/๒ ชั้น ๓ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>