• doa051060
  • suwit04052017
  • thainiyom
  • image
  • npht2018
  • AGRI-Tech
  • eGov-forum
  • acid2018
  • horti-asia
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะกรรมการบริหารกรม พบปะเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม การลดต้นทุนการผลิตพืชตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

DOA19 06 2561
 
  เมื่อวันนี้ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะกรรมการบริหารกรม พบปะเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม การลดต้นทุนการผลิตพืชตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๑ และเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ต่างๆ ภายในศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน สวนสมบูรณ์เกษตรอินทรีย์ หมู่ ๖ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

DOA15 06 2561.1
 
 เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ โดยมีนายวราวุธ ชูธรรมธัช รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร เยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหาดใหญ่ (ศพก.)

DOA18 06 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร เยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหาดใหญ่ (ศพก.) ของนายนิวัฒน์ เนตรทองคำ เกษตรกรต้นแบบเกษตรอินทรีย์, เศรษฐกิจพอเพียง และประธาน ศพก. ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>