• kingrama9
  • amafthailand2017
  • PPC13
  • a4
  • image
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน "วันของดีเมืองนราครั้งที่ ๔๒"

DOA19 09 2560
 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน "วันของดีเมืองนราครั้งที่ ๔๒" ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งในส่วนของกรมวิชาการเกษตร ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กราบบังคมทูลเกล้าถวาย รายงาน นิทรรศการภายใต้แนวคิด เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยนำเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วหรั่งและพันธุ์ถั่วหรั่ง/พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่กรมวิชาการเกษตรรับรองและได้รับรองเป็นพันธุ์แนะนำจำนวน ๘ พันธุ์/และนำเครื่ิองผลิตน้ำมันปาล์มใช้แล้วมาทำเป็นน้ำมันไบโอดีเซล ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่งให้ทำการแปรรูป ผลผลิตที่ได้จากถั่วหรั่ง รับสั่งว่าถั่วลิสงทำอะไรได้ถั่วหรั่ง ก็น่าจะทำได้ เช่นกัน ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เมื่ิอวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

เลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ร่วมรับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

DOA21 09 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ร่วมรับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานใน "งานพีธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐" และให้เกียรติเป็นผู้มอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

เลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร เป็นตัวแทนในนามกรมวิชาการเกษตรร่วมแสดงความยินดี ในวันสถาปนากรมประมง ครบรอบ ๙๑ ปี

DOA21 09 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร เป็นตัวแทนในนามกรมวิชาการเกษตรร่วมแสดงความยินดี ในวันสถาปนากรมประมง ครบรอบ ๙๑ ปี ณ กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรายงานความก้าวหน้า ๑๒ เดือนและสรุปผลโครงการ ๓ ปี “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรโดยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม”

DOA21 09 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรายงานความก้าวหน้า ๑๒ เดือนและสรุปผลโครงการ ๓ ปี “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรโดยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม” (Strengthening the Farmers’ Community on Hybrid Maize Seed Production) ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องในระยะที่ ๓ ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ โดยความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับสถาบันพัฒนาชนบท (RDA) สาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้ Korea Program for Agriculture (KOPIA) พร้อมทั้งมอบแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมขยายผลในโครงการฯ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๑๐๗ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>