• pvp
  • ecommerceweek2017
  • doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมงานโครงการงานสาธิตการใช้งานแทรกเตอร์ไร้คนขับเพื่อทำการเกษตรอัจฉริยะ

DOA08 12 2560
 
  เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ นางสาวชุติมา บุญยประภัทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมนางสาวราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมงานโครงการ งานสาธิตการใช้งานแทรกเตอร์ ไร้คนขับ เพื่อทำการเกษตรอัจฉริยะ โครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ “เทคโนโลยีอัจฉริยะ พัฒนาเกษตรไทย 4.0” โดยมี Dr.Noboru Noguchi พร้อมคณะนักวิจัยจาก Hokkaido University นำเสนอผลงานแทรคเตอร์อัจฉริยะในแปลงมันสำปะหลังของเกษตร ณ แปลงเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เลขานุการกรมวิชาการเกษตร ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "เทศกาลข้าวไทย ๒๕๖๐" (Thai Rice Festival 2017)

DOA08 12 2560
 
  เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "เทศกาลข้าวไทย ๒๕๖๐" (Thai Rice Festival 2017) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ บริเวณลานคนเมือง ด้านหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด "ความสุขจากท้องนา หรรษาสู่เมืองกรุง"

สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช จัดกิจกรรมฝึกอบรม เรื่องความหลากหลายของพันธุ์พืชกับการประดิษฐ์ของที่ระลึก

DOA08 12 2560
 
  เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ กลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช จัดกิจกรรมฝึกอบรม เรื่องความหลากหลายของพันธุ์พืชกับการประดิษฐ์ของที่ระลึก โดยเปิดให้เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรบฟรี ณ พิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรรับมอบประกาศเกียรติคุณการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๐

DOA08 12 2560
 
  เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร รับมอบประกาศเกียรติคุณการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ จาก นายธงทอง จันทรางศุ  ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เฉพาะกิจเกี่ยวกับการการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>