ลักษณะสำคัญขององค์การ
1     โครงสร้างกรม
2     ข้อมูลผู้บริหาร
3     อำนาจหน้าที่
4     แผนปฏิบัติราชการ
5     ข้อมูลการติดต่อ
6     กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7     ข่าวประชาสัมพันธ์
8     Q&A
9     Social Network